Logohrátky

Charakteristika doplňkové činnosti:

V současné době je velmi důležité věnovat maximální možnou péči prevenci logopedických vad. Je nutné v maximální možné míře rozvíjet ob­sahovou stránku řeči a spontánní řečový projev dítěte, aby si rozumělo a spolupracovalo s dět­mi i dospělými, pokud potřebuje samo, ale ta­ké když to potřebuje někdo jiný. Jde o zvyšo­vání řečové aktivity dítěte a samostatnosti při vyjadřování vlastních myšlenek a přizpůsobo­vání se pokynům a instrukcím od jiných osob. Zásadním požadavkem je, aby k tomu bylo dítě vedeno v souladu s etickými principy a za použi­tí rozvojového působení učitele, prostřednictvím obohacujících zážitků v prostředí běžného živo­ta.

V RÁMCI DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI LOGOHRÁTKY SLEDUJEME U DĚTÍ:

         Řeč není jen o správné výslovnosti. Souvisí s dalšími oblastmi vývoje dítěte – tělesného, emočního, rozumového i psychického.

 • Tělesný vývoj – pohyby dítěte se zdokonalují, jsou stále účelnější a závisí na vědomí. Dochází k rozvoji hrubé i jemné motoriky. Pro správnou výslovnost je důležitá motorika orofaciální oblasti. 
 • Vývoj poznávacích procesů:
  • Vnímání – vnímáním získáváme informace o okolním světě. Můžeme je rozdělit na zrakové, sluchové, čichové, taktilní a chuťové. Vnímáme také prostor a čas.
  • Paměť -  jde o schopnost vštípit si nové vjemy, uchovat je v paměti a podle potřeby si je vybavit. Prostředkem ke sdělení zapamatovaného je především řeč.
  • Fantazie –  v předškolním věku dochází k výraznému rozvíjené fantazie a to při všech činnostech a každodenních situacích.
  • Myšlení – předškolní věk je provázen významným pokrokem ve všech formách myšlení. Dítě ještě nechápe abstraktní pojmy. Pro pochopení jevu potřebuje názornou ukázku – praktickou nebo obrázky – doprovázenou slovním projevem. I zde je důležité, aby dítě mělo dostatečnou slovní zásobu aktivní i pasivní.
  • Chápání prostoru a času – dítě má svůj vlastní názor na svět kolem sebe, který vyjadřuje prostřednictvím kresby, vyprávění a hry.
 • Školní zralost – jsou dána kritéria, která musí dítě před vstupem do školy zvládnout. Jedním z kritérií je schopnost souvislého vyjadřování, dostatečná pasivní i aktivní slovní zásoba, porozumění řeči a správná výslovnost.
 • Vývoj dětské řeči v předškolním věku:
  • Období 2,5 – 3 let – slovní zásoba dítěte je okolo 500 slov, tvoří krátké 3-4 slovné věty.  U dítěte se projevuje snaha navazovat kontakt s nejbližším okolím. Pokud mu vrstevníci nebo dospělí nerozumí, je dítě zjevně frustrované.
  • Období 3 – 3,5 let – slovní zásoba činí okolo 1000 slov, řeč již obsahuje stále méně dysgramatismů. Dítě již používá první souvětí, slova ve větě je schopno řadit gramaticky správně.
  • Období 4 let – slovní zásoba neustále roste, dítě je schopno naučit se básničky, řeč je gramaticky již v normě
  • Období 4 – 5 let – řečový projev by již měl být gramaticky správný, dítě užívá všechny slovní druhy, slovní zásoba činí až 2000 slov. Ve výslovnosti se mohou vyskytovat charakteristické nepřesnosti.
  • Období 5 – 6 let – dítě dokáže zopakovat poměrně dlouhou větu, spontánně spočítat a pojmenovat předměty a umí vytvořit skupinu předmětů na základě daných vlastností. Bez problémů dokáže vyprávět kratší příběh. Zvládá výslovnost většiny hlásek (přetrvávat může nepřesná výslovnost sykavek a hlásek R a Ř)

 

Podmínky naplnění činnosti:

Materiální podmínky :

 • Didaktické pomůcky
  • Hry, motanice, pexesa, pexetria
 • Hry pro rozvoj řeči
  • Kvízy, hádanky, skládačky, lota
 • Knihy
  • Speciální logopedické knížky pro děti – např. Brousek pro můj jazýček, Žežicha se nežíká…
  • Obrázkové knihy pro děti
  • Knihy říkadel, básní a pohádek
  • Encyklopedie
 • Logopedické pexeso
 • Magnetické tabule a skládačky
 • Trojhranné pastelky, barvy
 • Výtvarné pomůcky
 • Pracovní sešity
 • Soubory obrázků, artikulační alba
 • Výukové CD
 • Výukové logopedické kartičky
  • Hry a skládačky
  • Strukturované učení
  • Obrázkové kartičky
  • Struktura
 • Maňásci

Pedagogické zajištění:

 • Paní ředitelka Jitka Čápová, paní zástupkyně Ladislava Kuchařová a paní učitelky Kateřina Burgstallerová, Daniela Šůnová, Jiřina Čermáková, Vendula Moravová, Kateřina Vacková, Hana Vlková, Alena Bazgierová, Yvona Soukuppová, Vladislava Šmídová mají kurz logopedického asistenta.
 • Paní učitelky Věra Hradilová a Ludmila Kubecová  mají státní závěrečnou zkoušku z logopedie -  bakalářské vysokoškolské vzdělání obor speciální pedagogika se zaměřením na logopedii

Spolupráce s rodiči:

 • Rodiče jsou pravidelně informováni o vývoji dítěte
 • Mohou se přímo účastnit logopedických chvilek
 • Konzultují s učitelkami další postup, popř. možnost odborné logopedické péče

Záměry doplňkové činnosti:

Řeč není jen o správné výslovnosti. Souvisí s dalšími oblastmi vývoje dítěte – tělesného, emočního, rozumového i psychického. Proto je našim záměrem sledovat v rámci logopedické oblasti všechny stránky osobnosti dítěte:

 • Tělesný vývoj
 • Vývoj poznávacích procesů:
  • Vnímání
  • Paměť
  • Fantazie
  • Myšlení
  • Chápání prostoru a času.
 • Školní zralost
 • Vývoj dětské řeči v předškolním věku:
  • Období 2,5 – 3 let – slovní zásoba dítěte je okolo 500 slov, tvoří krátké 3-4 slovné věty.  U dítěte se projevuje snaha navazovat kontakt s nejbližším okolím. Pokud mu vrstevníci nebo dospělí nerozumí, je dítě zjevně frustrované.
  • Období 3 – 3,5 let – slovní zásoba činí okolo 1000 slov, řeč již obsahuje stále méně dysgramatismů. Dítě již používá první souvětí, slova ve větě je schopno řadit gramaticky správně.
  • Období 4 let – slovní zásoba neustále roste, dítě je schopno naučit se básničky, řeč je gramaticky již v normě
  • Období 4 – 5 let – řečový projev by již měl být gramaticky správný, dítě užívá všechny slovní druhy, slovní zásoba činí až 2000 slov. Ve výslovnosti se mohou vyskytovat charakteristické nepřesnosti.
  • Období 5 – 6 let – dítě dokáže zopakovat poměrně dlouhou větu, spontánně spočítat a pojmenovat předměty a umí vytvořit skupinu předmětů na základě daných vlastností. Bez problémů dokáže vyprávět kratší příběh. Zvládá výslovnost většiny hlásek (přetrvávat může nepřesná výslovnost sykavek a hlásek R a Ř)

Výstupy doplňkové činnosti:

 • Uskutečňovat rozvíjení řeči postupně od úrovně, na které se dítě aktuálně nachází, v souladu s celostním přístupem k osobnosti.
 • Poskytovat dítěti časté příležitosti ke spo­lečným hrám a činnostem s ostatními dět­mi, aby získalo zkušenosti s oboustranně potřebným a prospěšným porozuměním a spoluprací.
 • Upřednostňovat hry a cvičení pro rozvoj ře­či, které jsou pro dítě zábavou, a ne drilem, respektovat přitom zásadu „častěji a kratší dobu".
 • Vést dítě k uvědomování si síly, tempa a ryt­mu řeči za pomoci dechových, artikulačních a fonematických her.
 • Často s dítětem zpívat, říkat říkanky, hrát hry zaměřené na rytmické cítění, pohyb, relaxaci.
 • Preferovat rozvoj obsahové stránky řeči (porozumění, vyjadřování) před správnou výslovností.
 • Rozvíjet neverbální komunikaci, mimiku, gesta, pohyby těla dítěte jako podporu doro­zumívání a porozumění.
 • Napodobovat s ním různé zvuky z běžného života.
 • Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné mo­toriky dítěte, stejnou pozornost věnovat i or­ganizaci pohybů artikulačních orgánů pravi­delným zařazováním různých artikulačních cvičení a her.
 • Procvičovat artikulaci jednotlivých hlásek v takových slovech, větách a říkankách, kte­ré jsou pro dítě zajímavé, obsahově srozumi­telné a smyslupiné.
 • Často s dítětem říkat básničky s opakující se hláskou, kterou nesprávně vyslovuje, sou­časně znázorňovat obsah básničky pohyby těla.
 • Správnou výslovnost rozvíjet pomocí rozmanitých her a činností, které současně zdokonalují poznání dítěte a jeho pohybové, umělecké, sociální dovednosti nebo citovou složku osobnosti.

Nabídka činnosti:

Příklady pro rozvoj jemné motoriky ruky a prstů:

 • Prstová cvičení, namotávání klubíčka, stavebnice, puzzle a mozaiky, navlékání korálků, kresba a malba, stříhání, modelování

Příklady dechových cvičení:

 • Prodloužený výdech, foukání do plamene svíčky, aby nezhasl, foukání do peříčka, nádech nosem

Příklady cvičení sluchového vnímání:

Cvičení provádíme v klidném prostředí, vedeme děti k soustředění, zaměření pozornosti na sluchové vjemy.

 • poznávání předmětů podle zvuku, rozlišování hudebních nástrojů, dopravních prostředků, zvířat aj.určování délky zvuku, poslech CD, vyprávění.

Příklady cvičení reprodukce a vnímání rytmu:

 • děti poslouchají dvě rytmické struktury a určují, zda jsou stejné či ne.
 • po poslechu rytmu dítě vyhledá odpovídající grafický záznam (krátký tón, dlouhý tón).
 • reprodukce rytmu vnímaného dotekem (vyťukávání na záda, do dlaně).
 • provádění snadných cviků, chůze, běh v daném rytmu.

Příklady pro rozvoj sluchové paměti:

 • opakování dvojverší, opakování jednoduché věty, opakování souvětí, opakování postupně se rozšiřující věty, přesné zopakování více pojmů

Příklady cvičení sluchové diferenciace:

 • Cvičení sluchu, cvičení rytmu, cvičení sluchové, rozlišování jednotlivých zvukově podobných slabik a hlásek, stejná souhláska na začátku slov, odlišné souhlásky ve slovech

Příklady cvičení zrakového vnímání a paměti:

 • Přikládání dvojic k sobě
 • Diferencování barev
 • Rozpoznávání velikostí
 • Zrakové vnímání tvarů
 • Vyhledávání a určování rozdílů
 • Poznávání nesprávnosti
 • Sestavování celku z částí
 • Pravolevá orientace, orientace v prostoru

Příklady artikulačních cvičení:

 • Jazyk:
  • olizovat spodní ret, doprava, doleva (jako když se houpe houpačka)
  • hra na koníčka – „klapat“ jazykem, jako když „klape“ koník kopýtky
  • čertík - rychle vtahovat a zatahovat jazyk dopředu a dozadu, přitom se cvrnká o horní ret, pohyb nesmí být do strany. 

malíř – jazykem jezdíme pomalým tempem vpřed a vzad na horním patře (tak jako když malíř maluje strop)

 • Rty:
 • Nafukování tváří – střídavě nafukovat levou a pravou tvář, obě dohromady, špulit rty – střídavě vyslovovat hlásku O – E, U – I ( u hlásky O, U musí být rty co nejvíce našpulené, u hlásek E, I je důležitý široký úsměv), posílat pusinku mamince, pískání, prskání – třepeme rty

 

 • Měkké patro:
 • Kloktání, pití nápojů slámkou, šeptat, foukat brčkem do vody (dělat ve vodě bubliny) 

Příklady dechových cvičení:

 • Dýchání na zrcadlo, sfouknutí svíčky, foukáme do bublifuku, větřík fouká do peříček