Vnitřní řád školní jídelny při Mateřské škole Planá nad Lužnicí


Školní jídelna je součástí mateřské školy s právní subjektivitou a řídí se ve své činnosti vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 137/2004 Sb.o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení EP a Rady (ES)č. 178/2002 Sb.  a č. 852/2004 Sb. v platném znění.

    V jídelně se stravují děti  a zaměstnanci mateřské školy. Výše finančních normativů je stanovena v příloze-provozního řádu.

Doplňková činnost

   V jídelně lze provozovat doplňkovou činnost, pokud poskytování stravovacích služeb veřejnosti bude časově nebo prostorově odděleno od školního stravování. Prostředky získané doplňkovou činností jsou mimorozpočtovými zdroji a jsou vedeny odděleně.

Základní podmínky pro využívání služeb školní jídelny

 1. registrace strávníka v kanceláři školní jídelny
 2. zajištění povolení inkasa  stravného na osobním účtu, u kteréhokoliv peněžního ústavu
 3. úhrada částky na stravu z účtu nebo složenkou
 4. dodržování hygienických zásad při odběru a konzumaci stravy
 5. včasné nahlášení změn v docházce na stravu

Organizace provozu stravování ve školní jídelně

     Provozní doba školní jídelny :  pondělí – pátek     6:15 – 15:00 hodin

Běžný výdej stravy

     Strava se vydává v hodinách stanovených vedoucí školní jídelny po dohodě s ředitelkou MŠ tak, aby netrpěla kvalita jídla a nebyl narušen stravovací režim  a provoz školy. Obědy jsou vydávány z  výdejních vyhřívacích vozů na výdejnách u jednotlivých tříd, pouze u tříd Pařezová chaloupka a u Rákosníčka se obědy vydávají z výdejních vozů ve třídách , a to za dodržení hygienických a organizačních zásad  výdeje. Po celý den je zajištěn pitný režim -čaj,minerálka ,džus

apod.

 Výdejní doba:

         přesnídávka   8:30 –     9:00 hodin

         oběd            11:30  -   12:30 hodin

         svačina        14:00  -   14:30 hodin

     

 V době uzavření mateřské školy (prázdniny) a v době nemoci dítěte není nárok na stravu za sníženou cenu. První den nemoci je možné oběd vyzvednout do jídlonosičů.

 Výdej stravy do jídlonosičů

    V případě, že bude jídlo odebráno v jídlonosiči, je nutno dodržet hygienické  a organizační podmínky výdeje, a to zejména:

a)        výdej do jídlonosičů probíhá v čase mimo běžný výdej a to 10:45  - 11:00 hodin

b)        strávník jídlonosič po naplnění ihned odebere

c)        nikdy nezůstávají prázdné ani plné jídlonosiče v kuchyni nebo ve výdejně

d)        v případě, že se osoba, která chce vydat stravu do přepravních nádob, dostaví mimo výdejní

           dobu k tomu určenou, musí vyčkat pokynů pracovnic školní jídelny a nesmí křížit běžný

           provoz

 Zařazení strávníka do evidence ŠJ

  -    zákonný zástupce dítěte vyplní a odevzdá v kanceláři ŠJ formulář Přihláška ke stravování, který obsahuje základní informace o strávníkovi. Formulář je k dispozici v kanceláři ŠJ nebo na třídách u paní učitelek.

 Přihlášky a odhlášky stravy

 • počátek odběru stravy a režim docházky je nutno dohodnout při předání vyplněného formuláře.
 • Ve vlastním zájmu je nutné včas nahlásit veškeré změny v režimu stravování, na změny které byly nahlášeny opožděně není možno brát z organizačních důvodů zřetel
 • odhlášky nebo přihlášky stravy oznámí zákonný zástupce dítěte nejpozději do 13 hodin předchozího dne vedoucí školní jídelny nebo kuchařce na tel.čísle 603 882 357, nebo u paní učitelky v příslušné třídě

 Výše a způsob úhrady stravného

    Výše úhrady vyplývá ze znění  vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování , ve znění  pozdějších předpisů.

Kalkulace  ceny stravného :

a) potraviny a to ve výši finančního normativu (normativ je stanoven výše uvedenou vyhláškou)

    hradí v plné výši  rodiče (zákonní zástupce dítěte)

b) ostatní věcné náklady- hradí organizace z příspěvku zřizovatele

c) mzdové náklady – hradí organizace z příspěvku na platy zaměstnanců

    Zákonní zástupci dětí hradí příspěvek za školní stravování ve výši finančního normativu, který na potraviny stanoví vedoucí školní jídelny v souladu s výše uvedenou vyhláškou.

   Zaměstnanci školy hradí stravné ve výši finančního normativu na potraviny, který je možno snížit o příspěvek poskytnutý zaměstnavatelem z FKSP.

    Cizí strávníci hradí plnou cenu oběda, tzn. finanční normativ  na potraviny,ostatní věcné náklady

a mzdové náklady.

    Povinnost uhradit úplatu za stravování vzniká vždy do konce následujícího měsíce po odebrání

stravy.

Způsob úhrady stravného

    Úhrada stravného je realizována zpětně bezhotovostně vždy  k 17. následujícího měsíce, nebo složenkou vystavenou do 10., splatnou do konce následujícího měsíce po měsíci stravovacím..

Ukončení stravování a vyřazení z evidence ŠJ

    Strávníkům, kteří ukončí docházku do mateřské školy  odchodem do 1.třídy, končí nárok na zvýhodněné stravování.Tito strávníci jsou vyřazeni z evidence strávníků automaticky. Příkaz k inkasu zruší zákonný zástupce po zaplacení stravného za červen, tj. po 17. červenci. Ostatní strávníci , kteří ukončí docházku ,odhlásí ze stravování  zákonný zástupce ústně nebo písemně (i v průběhu školního roku).

V případě, že se neodhlásí ze stravování i přes skutečnost, že strávník oběd neodebral, bude na něm částka za neodhlášenou stravu vymáhána.

 Reklamace úhrady stravného a řešení připomínek k provozu ŠJ

    V případě, že plátci stravného zjistí nesrovnalosti v inkasu stravného nebo mají připomínky ke kvalitě stravy, popřípadě k provozu ŠJ, jsou oprávněni požadovat na odpovědné pracovnici řádné objasnění situace. Veškeré reklamace a stížnosti řeší vedoucí ŠJ ve spolupráci s ředitelkou mateřské školy.

  Závěr

    Zájemci o stravování ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy, jsou povinni seznámit se s pravidly stanovenými pro provoz tohoto zařízení a dbát na jejich řádné dodržování. 

    V případě, že dojde k opakovanému porušení některého ze základních ustanovení tohoto provozního řádu, vystavují se strávníci nebezpečí postihu vyřazení ze školního stravování. 

    Provozní řád nabývá účinnosti od 1.9.2010 (ruší se provozní řád školní jídelny při MŠ Planá nad Lužnicí ze dne 1.1.2003).

 

        Hana Oušková                                                                            Mgr. Kateřina Burgstallerová

vedoucí ŠJ                                                                                       ředitelka MŠ

 

Životospráva

Modernizace vybavení kuchyně vede k zvyšování kvality v přípravě pokrmů s dodržením zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů. Dětem je tak podávána plnohodnotná a vyvážená strava se zachováním vhodné skladby jídelníčku, mají stále dostatek tekutin s ohledem na individuelní potřeby a aktuální roční období.

Provozní řád školy nastavuje interval mezi podáváním jednotlivých jídel. Tím je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, zároveň však umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti se spolupodílejí na přípravě k stolování. Nesmějí být do jídla nuceny, mají možnost ovlivnit množství a do určité míry i skladbu jídla.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen po krátkém odpočinku klidový program v podobě doplňkových programů a klidových činností. Donucování dětí ke spánku na lůžku je nepřípustné.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

 Záměry:

- vést děti, aby stolování vnímaly také jako společenský akt

- naučit děti zdravému stolování, které je součástí zdravého životního stylu

- plně využívat délku pobytu dětí venku všemi pedagogy a dětem tak poskytnout dostatek prostoru pro pohyb

- snažit se více činností přenést ven – na zahradu, hřiště, do přírody

- vypracovat dílčí projekt k podpoře zdravého stravování, které je součástí zdravého životního  stylu, a napomoci tak stanovit cíle a záměry v oblasti stravování

 

Úplata za školní stravování v MŠ Planá nad Lužnicí

Úplata za školní stravování je určena výší finančního normativu dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 463/2011 Sb., o školním stravování.

Cena stravného v naší mateřské škole je stanovena s ohledem na plnění spotřebního koše, zachování pestrosti jídelníčku a naplnění požadavků výše uvedené vyhlášky.

 

Mateřská škola Planá nad Lužnicí stanovuje dle vyhlášky o školním stravování č.107/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů, cenu stravného od 1.9.2019 takto :

 

 45,- Kč děti MŠ ( 7-10 let) svačina+oběd+svačina

 34,- Kč děti MŠ (7 -10 let) svačina + oběd

 

42,- Kč  děti MŠ (3 – 6 let) svačina + oběd + svačina

32,- Kč  děti MŠ (3 – 6 let) svačina + oběd 

 

Informace o označování alergenů ve školní jídelně MŠ Planá nad Lužnicí

  S účinností od 13.12.2014 dle Nařízení (EU) 1169/2011 článek 44, je školní jídelna povinna poskytnout informaci o alergenech v nabízených pokrmech (včetně nápojů).

    V českém předpise najdeme krátkou zmínku v prováděcím předpise Zákona o potravinách č.110/1997 Sb., ve vyhlášce č. 113/2005 Sb. o způsobu označování potravin . V § 8, odst. 10 je stanoveno, že potravina, která obsahuje alergen, musí být označena „jasně a zřetelně“ pro spotřebitele, ve školní jídelně je to „strávník“.

    Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník, nebo zákonný zástupce hlídat sám.

     Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno v závorce číslem označující alergen.

Seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které bude přeneseno na jídelní lístek :

 1. Obiloviny obsahující lepek
 2. Korýši a výrobky z nich
 3. Vejce a výrobky z nich
 4. Ryby a výrobky z nich
 5. Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich
 6. Sójové boby (sója) a výrobky z nich
 7. Mléko a výrobky z něj
 8. Skořápkové plody a výrobky z nich (všechny druhy ořechů)
 9. Celer a výrobky z něj
 10. Hořčice a výrobky z ní
 11. Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich
 12. Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10 mg, ml/kg,1,vyjádřeno SO2
 13. Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj
 14. Měkkýši a výrobky z nich

 

                                                                                         H. Oušková

                                                                                        školní jídelna MŠ

 

UKÁZKY JÍDEL ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

       

ZELENINOVÝ TALÍŘ

CHLEBÍČKY NA OSLAVU DNE DĚTÍ

HLAVNÍ JÍDLO

 

ODPOLEDNÍ SVAČINKA

 

HLAVNÍ JÍDLO

 

OVOCNÝ TALÍŘ

 

ZDRAVÁ SVAČINKA

 

MOUČNÍK - MUFFINY