Sportovní hry

Charakteristika doplňkové činnosti:

V mateřské škole dbáme na rozvoj osobnosti dítěte po všech stránkách, tedy i po stránce tělesné.  Proto jsme  také do doplňkových činností zařadili dětský aerobik. Při vedení jednotlivých lekcí musíme mít vždy na paměti anatomické, fyziologické i psychologické zvláštnosti dětí předškolního věku.

Ve fyziologickém i psychickém vývoji dětí jsou velké rozdíly. Do lekcí aerobiku je vhodné je rozdělit podle pokročilosti i věku.

Lekce aerobiku pro děti se liší svým celkovým zaměřením a náplní. Při přípravě musíme dbát na věk a pokročilost cvičenců. To ovlivní výběr hudby, pohybů, organizaci a náplň lekce.

Charakteristika aerobiku pro děti do 7mi let:

 • v tomto věku ještě nehovoříme o aerobiku jako takovém, ale spíše o jeho prvcích, které zařazujeme do jednotlivých lekcí
 • jde nám spíše o přípravu dětí na pohybovou činnost, postupné zařazování dětí do kolektivu kroužku, seznamování s hudbou a dalšími prvky dětského aerobiku
 • délka lekce by se měla pohybovat v délce asi 30 min, pak už je obtížnější u dětí udržet jejich záměrnou pozornost
 • děti cvičení v tomto věku velmi baví, instruktorka je pro ně velkým vzorem
 • určujeme a dodržujeme s dětmi pitný režim (děti zapomínají pít, popřípadě si vše vypíjí na začátku lekce)
 • využíváme především názornou ukázku při učení jednotlivých pohybů či poloh
 • u dětí toho věku není ještě dostatečně vyvinuta přesnost pohybu, snažíme se to přecházet, děti netrápíme
 • při cvičení můžeme využít hudbu z pohádek, písničky od dětských skladatelů, namixovanou hudbu lze také použít, ale není pro děti tak chytlavá, jako pohádkové melodie, které většinou děti dobře znají
 • postupně můžeme zapojovat mixovanou hudbu právě kvůli jejímu pravidelnému tempu a „osmičkovému“ řazení
 • rychlost hudby by se měla pohybovat průměrně kolem 125 BPM, ale pro zpestření hodiny je možné zvolit při různých činnostech i hudbu rychlejší či pomalejší
 • základní kroky aerobiku učíme podle motivačního názvosloví a říkadel, pro děti je přirozenější a zábavnější spojit jednotlivé kroky se světem jejich fantazie
 • zařazujeme velké množství her a soutěží, ty jsou pro děti nejvíce poutavé
 • je třeba být jako instruktor důsledný na pravidla her a soutěží, být spravedlivý
 • činnosti musíme často střídat, hodně motivujeme
 • formou hry nebo motivačního názvosloví zařazujeme v každé lekci cviky na posílení a protažení svalů, abychom postupně budovali správný stereotyp držení těla
 • proto zařazujeme především cviky na posílení mezilopatkového a břišního svalstva, která působí na svalový korzet udržující správné postavení páteře
 • učíme dětí správnému dýchání při cvičení, především v polohách při posilování a protahování svalstva
 • lekce se nemusí svou skladbou vždy podobat hodině aerobiku pro dospělé, i přesto se pokoušíme plnit všechny stanovené úkoly
 • využíváme pestrou škálu různých pomůcek typických i netypických – nafukovací balónky, plyšová zvířátka, noviny, kolíky, koberečky,…

 

Zásady cvičení s malými dětmi:

 • Práce s dětmi není jen cvičení, ale vždy i výchova. Cvičitelka je jejich vzorem.
 • Je potřeba zaměřit se na všestrannost rozvoje všech pohybových schopností.
 • Motto cvičení: „ Pestrostí a motivací proti nudě a únavě.“
 • Dodržovat správnou a jednoduchou terminologii, nedávat příliš příkazů najednou, postupovat od jednoduchého ke složitějšímu.
 • Začít správně provedenými jednoduchými pohyby a ty potom rozvíjet – co děti nezvládnou, je nemotivuje.
 • Je potřeba zařadit do cvičení i oblíbené soutěže, to pravé pro děti je intervalová zátěž.
 • Nenechat se strhnout k jednostrannosti.
 • Střídat zapojení a uvolnění paží, příliš nevzpažovat, nezařazovat prudké, nekoordinované pohyby.
 • Každý cvik důkladně a pomalu nacvičit, vícečetné opakování, nevzdávat se při prvních nezdarech.
 • Umožnit dětem i vlastní improvizaci, rozvíjet fantazii.
 • Prvotní seznamování s kroky provádět za pomocí jednoduchým, zapamatovatelných říkanek, které cvičitelce umožňují při nácviku volit mírnější tempo a reagovat slovně na děti.
 • Postupným spojováním říkadel tvořit nenápadně a nenásilně vystoupení pro veřejnost

 

Podmínky naplnění činnosti:

Materiální podmínky:

 • Metodická podpora – Kafomet, Začalo to beruškou
 • Technické vybavení – cd přehrávač, cd nosiče
 • Pc – vyhledávání informací, hudby, metodiky
 • Prostorové podmínky

 

Pedagogické zajištění:

 • Aerobik vede Bc. Věra Hradilová – absolvovala školení specializované na dětský aerobik u známé cvičitelky a autorky metodik Hany Toufarové

 

Spolupráce s rodiči:

 • Rodiče se mohou kdykoli účastnit lekce aerobiku
 • Svým přístupem podporují děti a vedou k pravidelné docházce a tím ke kladnému vztahu k pohybu
 • Pro rodiče bude určeno i závěrečné vystoupení dětí

 

Záměry činnosti:

Záměrem aerobního cvičení je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností.

 

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 •  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Výstupy činnosti:

 • podporovat rychlou reakci na rozlišení pravé a levé strany
 • umět se rychle a pohotově orientovat v prostoru
 • zvládnout přesnou nápodobu pohybu
 • procvičovat postřeh, obratnost, radost z pohybu
 • vědět, proč je pohyb zdravý pro náš organismus
 • navozovat citové vztahy mezi dětmi
 • vést děti k radosti z vlastní dovednosti, vyjádřit rytmus písně pohybem
 • navozovat solidární myšlení s kamarády při vystoupení i během nacvičování
 • upevňovat vztahy dětí k rodičům – vystoupení pro maminky

 

Nabídka činnosti:

 • lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 • manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním
 •  zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • cvičení s hudbou