Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Blíže je upřesněno ve školním řádu mateřské školy.

Uspořádání MŠ je řešeno tak, aby co nejlépe vyhovovalo individuálním potřebám dětí. V případě integrace přizpůsobujeme organizaci a podmínky vzdělávání potřebám dítěte.

Přízemní třídy užívají mladší děti, a to ve 2 třídách v počtu 20 dětí a ve 4 dalších třídách, které fungují jako studiové třídy, každá pak s počtem 15 dětí. Dvě třídy v 1. patře jsou kompozičně i svou interiérovou úpravou uspořádány pro starší děti a jsou naplňovány do počtu 25 dětí,  2 třídy pak pro 20 dětí. Tuto organizaci jsme po několikaletých zkušenostech zvolili jako nejoptimálnější a nejefektivnější pro vlastní práci s dětmi, ale přináší velkou náročnost na rozvržení přímé vyučovací povinnosti pedagogů, která je řešena v rámci 4 týdnů se stálou periodikou. Rozvržení přímé vyučovací povinnosti je nerovnoměrné v rámci rovnoměrné pracovní doby. Záměrem tohoto systému je co nejefektivnější využití pedagogického potenciálu  v době maximálního pobytu dětí v mateřské škole, to je v době od 8 do 15 hod.

Od 6.00 je provoz školy zajištěn 2 pedagogy s postupným nástupem dalších, ukončování v době 16.00 – 16.30 provádí opět jeden pedagog.

Příchod a odchod dětí není vymezen, vychází z potřeb rodičů. Doporučujeme příchod dětí nejpozději do 8.30 hodin.

Třídy jsou homogenní i heterogenní, umístění dětí do tříd vychází z jejich potřeb, schopností, přání rodičů, pokud to umožní technické podmínky.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a využívá nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.Pobyt venku je zařazován denně s ohledem na počasí a potřeby dětí v souladu se zdravým životním stylem.

Odpolední odpočinek se přizpůsobuje potřebám dětí, ale trvá minimálně 30 minut. Odpočinek dětí vychází z jejich individuálních potřeb v době od 12.00 do 14.00, kdy děti relaxují, volí si klidové činnosti.  Takto je nastaven program ve všech třídách, rozdíl je pouze ve způsobu relaxace, kdy mladší děti odpočívají na lehátkách a starší na molitanových matracích. Odpočinek je korigován podle potřeby dítěte, tudíž není nastaven pevný režim této doby, pouze interval, ve kterém probíhá odpolední svačina.

Poté jsou opět realizovány řízené i spontánní činnosti, přičemž řízené činnosti jsou v této době spíše individuální než skupinové, zároveň je realizován doplňkový program pro děti talentované, děti s hlubším zájmem o určitou činnost a děti se specifickými potřebami.

Doplňkové aktivity, které jsou plánované společně s rodiči na daný kalendářní rok a jsou přílohou ŠVP, jsou organizovány v dopoledních i odpoledních hodinách. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku.

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb.

Specifika režimového uspořádání jednotlivých tříd jsou upřesněna v třídních vzdělávacích programech.

Další podrobnosti organizace vzdělávání řeší Školní řád a Organizační řád školy.