7. třída

U VÍLY AMÁLKY

 

Charakteristika prostředí a podmínek třídy:

Naše třída se nachází v prvním patře MŠ. Třída je ve tvaru písmena L a je uspořádána do jednotlivých center tak, aby děti mohly pohodlně a nerušeně vykonávat různé druhy činností.

Při příchodu do třídy se v chodbičce po levé straně nachází umývárna a WC pro děti. Třída je půdorysem dělena na přední a zadní část. V přední části po pravé straně je umístěna dětská kuchyňka a na ni navazuje centrum stolních a společenských her i didaktické materiály. Na levé straně místnosti je výtvarné a pracovní centrum. Zde mají děti k dispozici výtvarný stůl, který skýta možnost tvoření během celého dne. K výtvarným i pracovním materiálům mají děti zcela volný přístup. Mezi těmito centry jsou stolečky pro děti ke stravování i hrám a nechybí ani pracovní prostor pro dívenku se SVP. Přední část třídy po pravé straně uzavírá hudební centrum. Zde mají děti možnost využívat hudební nástroje i elektrické piano. To je uzpůsobeno barevnými značkami na klapkách tak, aby si děti mohly vyzkoušet zahrát jedoduché melodie z barevných not.

Za hudebním centrem je po pravé straně centrum "knihy a písmena" a na něj navazuje logopedický koutek. Po levé straně se nachází centrum "kostky". Nechybí zde ani prostor pro stavebnice a hry s auty.

Třída je koncipována tak, aby každé dítě mělo možnost vlastní seberealizace ve všech oblastech činností dle vlastního výběru. Výhodou jednotlivých center - kromě zajištění soukromí a dostatečného prostoru ke hře, je také snadnější udržování pořádku ve třídě a orientace v prostoru. K tomu napomáhá tzv. strukturovaný prostor - označení jednotlivých center a značení pro uložení her, stavebnic a hraček na své místo.

Materiální vybavení je velmi pestré, hračky i pomůcky jsou dětem během celého dne dostupné. Třídu si budeme postupně dotvářet vhledem k ročnímu období a tématickým celkům.

 

Třídní učitelky: Mgr. Věra Hradilová, Bc. Aneta Nina Janoušková

asistentky: Alena Čadilová, Jana Finková

 

DUBEN 2021

 

Co vyprávěly vlaštovičky…

6. 4. – 11. 4. 2021

 

Milí rodiče a milé děti,

věřím, že jste si užili krásné a pohodové Velikonoce a nyní je čas, abychom se vrátili k jarní přírodě. Tento týden navážeme na příběh „Jak ptáčci probudili sluníčko“. Podíváme se do ptačí říše a seznámíme se s ptáčky, které na jaře můžeme vidět volně v přírodě. Pozorně si poslechněte příběh o vlaštovce i pohádku Karla Čapka – Ptačí pohádka. Všechny úkoly s těmito příběhy souvisí. Připravili jsme pro vás spoustu zábavného tvoření, veselé a poučné pohádky, úkoly, písničky i básničky a nezapomněli jsme ani na cvičení a tanec. Podíváte se na krátká videa přírody, uslyšíte i ptačí zpěv a naučíte se pojmenovat některé z našich ptáčků.. Doufáme, že se vám úkoly budou líbit a moc si přejeme, abychom se další týden sešli u nás v Amálce. Mějte se moc krásně.

Vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

Co vyprávěly vlaštovičky

6. 4. – 11. 4. 2021

OBLAST

NABÍDKA  ČINNOSTÍ

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Pohádka o vlaštovce – poslechni si pohádku o vlaštovce a odpověz na otázky (viz příloha) – z tohoto příběhu a příběhu Pohádka ptačí vychází všechny další úkoly.

Pohádka ptačí – Karel Čapek (Devatero pohádek) – pohádka k poslechu:

https://www.youtube.com/watch?v=UdGMO74u0Po

Práce s textem – viz příloha – zaměření na pochopení textu, sluchovou percepci, grafomotoriku i environmentální výchovu.

Básnička Vlaštovička – poslechni si pozorně básničku. Uměl bys říct, o čem je?

Naši ptáčci (viz příloha) – zopakovat název, vytleskat slabiky a určit jejich počet, určit první hlásku slova.

Let vlaštovky – grafomotorické cviky

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Kolik vajíček je v hnízdě? – spočítej a spoj čarou číslo se správným hnízdem.

Kam letí? Pozorně se podívej na obrázky ptáčků. Jakou barvu mají šipky? Zakroužkuj ptáčky pole směru letu správnou barvou.

Jak se líhne ptáček? – vystřihni a seřaď obrázky podle dějové posloupnosti.

Ptáčci a geometrické tvary – spočítej a zapiš číslicí nebo puntíky.

Než se vylíhnou - Nakresli podle pokynů vajíčka do hnízda

Najdi ptačí mamince cestu do hnízda – bludiště.

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Ptačí závěs, Letící čáp, Vlaštovky – několik námětů na ptačí tvoření podle šablonek. Můžete si vytvořit krásnou dekoraci z proutí a barevných ptáčků, čápa, který i létá, nebo vlaštovičky. Výběr nechám na vas.

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Čapí štěstí – Culinka – veselá ptačí písnička o čápovi:

https://www.youtube.com/watch?v=qnSHzn-7Ots

Čáp – další veselá písnička:

https://www.youtube.com/watch?v=d0WKHs90iMo

Čáp a žáby – dětská písnička:

https://www.youtube.com/watch?v=m4SB870MO2A

Vlaštověnka líta – krásná písnička v podání Hradišťanu s obrázky ptáčků a vlaštovek:

https://www.youtube.com/watch?v=_GguY_KkBlc

 Vrabec a sýkorka – zkus se písničku naučit:

https://www.youtube.com/watch?v=Eokom43yK8Y

Vlaštovička lítá  - poslechni si písničku o vlaštovce:

https://www.youtube.com/watch?v=42wJb28nmZc

 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Ptačí tanec – písnička pro radost i tanec s veselým textem, jak ji neznáte:

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo&list=RDbZdg7A3HTgo&start_radio=1

Čapí závody – a teď využijeme papírové čápi, které si snadno vyrobíte podle návodu v příloze. Soutěži můžete s bráškou, sestřičkou, mámou i tátou. Pravidla:

Postavte se na zvolený start.

Hoď papírovým čápem. Pak k místu, kde dopadl. doskákej na jedné noze.

Postupně hosí všichni hráči.

Házíme tři kola a pak určíme, který čáp doletl nejdál.

Můžeš tuto hru hrát také s papírovou vlaštovkou - návod níže.

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Co všechno jsem se naučil o ptáčcích?

Pokud jsi splnil úkoly, vyslechl i shlédl jsi pohádky, příběhy a videa o přírodě, určitě toho už hodě víš. Udělejte si doma alespoň hodinku čas a povídejte si o všem, co jsi se naučil. utvoř i výstavku z obrázků a dekorací a nakonec si pro legraci zatancujte Ptačí tanec.

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

 

Vlaštovičky – Jak se Zajdánek vrátil domů – krásná pohádka o tom, jak se vlaštovičky vrátily na jaře domů (najdeš na youtube  i celý seriál Vlaštovičky):

https://www.youtube.com/watch?v=x5Kox_q75ys

Ptačí řeč – animovaná pohádka:

https://www.youtube.com/watch?v=BY0h4hvQDMk

Jak nechtěl ptáček létat:

https://www.youtube.com/watch?v=8ywBxapS9LA

 

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Čapí hnízdo – poučný příběh, ve kterém se dozvíte, jak čápi žijí:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7102-capi-hnizdo?vsrc=predmet&vsrcid=dle-rocnich-obdobi-a-svatku%7Epredskolni

Ptáci a život v jarním lese – krásné video, ve kterém uvidíš a uslyšíš spoustu ptáčků, kteří žijí u nás:

https://www.youtube.com/watch?v=ksdVrwCILuo

Na procházce zkus pozorovat ptáčky a také poslouchej, jak krásně zpívají.

Básničky a hlasy ptáčků s fotografiemi:

https://www.youtube.com/watch?v=fL5R6PRrQ1U

https://www.youtube.com/watch?v=HJb4-EBfkY4

 

ODKAZY:

Příběhy, básničky, úkoly k textům:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/d3f5448ea781b22e1e5363738f9af35e.docx

Návod na složení papírové vlaštovky:

Pracovní listy a tvoření:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/f691e00648c62f216681bc45662a6bc0.docx

 

 

BŘEZEN 2021

Jak se plete pomlázka…

29. 3. – 5. 4. 2021

Milí rodiče, milé děti,

máme tu nejkrásnější svátky jara – Velikonoce. Po dlouhé, bílé, zimě, je tu voňavé a barevné jaro. A velikonoční svátky mají u nás dlouhou tradici. Co všechno se k Velikonocím váže? Jak se jmenují jednotlivé dny týden před Velikonocemi? Jaké byly tyto svátky kdysi a jaké jsou dnes? To vše se postupně dozvíte. Máme pro vád bohatou nabídku inspirací. V přílohách naleznete velikonoční koledy pro kluky i holčičky, písničky, pohádky, náměty k tvoření, návod na pletení pomlázky i recept na velikonoční jidáše. Nechybí také veselé cvičení a čas na velikonoční rozjímání. Přejeme vám krásné a pohodové Velikonoce v kruhu nejbližších a hodně zdraví, štěstí a lásky.

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
  o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej
  ve správných větách)
 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

Jak se plete pomlázka…

29. 3. – 5. 4. 2021

OBLAST

NABÍDKA  ČINNOSTÍ

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Jak se pomlázky ztratily – Chaloupka na vršku – podívej se na pohádku, dozvíš se spoustu věcí o lidových tradicích:

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

Velikonoční obrázek – prohlédni si obrázek a co nejpodrobněji a celými větami popiš, co vidíš. (viz. příloha)

Velikonoční úkoly – odpověz na otázky a splň úkoly

Slepička – obtáhni obrysy hnízda pro kuřátko (grafomotorika)

Velikonoční koledy – popros maminku, aby ti přečetla koledy. Je jich tu bohatý výběr a nezapomněli jsme ani na holčičky. Jednu si vyber a nauč se ji nazpaměť, ať máš hezkou koledu na pondělní pomlázku.

 

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Velikonoční  sudoku – vystřihni květiny pod tabulkami a nalep do prázdných rámečků tak, aby se neopakovala 2x stejná květina ve čtverci, ani v řádku. Kdo bude chtít, může zkusit ještě složitější způsob – neopakuje se ani ve sloupcích.

Slepička a kuřátka – nalep správný počet kuřátek každé slepičí mamince

Velikonoční bingo – veselá hra (viz. přílohy)

Najdi dvě stejná vejce – viz. příloha

Kraslice z geometrických tvarů – viz. příloha

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Kája a bambuláček – návod na zdobení kraslic:

https://www.youtube.com/watch?v=Wgt25nkgt8o

Velikonoční papírový věneček:

Podle návodu v příloze si můžeš vyrobit opravdu jednoduchý věneček, který zvládne každý.Stačí šablona, různobarevné papíry (i z časopisů), tvrdý papír, lepidlo a mašlička.

Zajíčkový řetěz:

Další papírová dekorace, kterou určitě zvládneš podle návodu jedna dvě.

Jarní hádanky – podívej se na jednotlivé obrázky v řádku 1 – 5 a splň úkoly

Pavel Novák Dětem – Velikonoce v Opičárně – veselé velikonoční zpívání, povídání, tvoření a kreslení (Písničku Velikonoce uslyšíš i tady,ale to nevadí, je moc hezká):

https://www.youtube.com/watch?v=YJ1bv39c1ss

Velikonoční jidášky – pečení z kynutého těsta pro dekoraci i na zoubek (viz. příloha)

 

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Vajíčka – moc hezká a veselá písnička o vajíčkách. Co si u písničky zatančit? Uvidíš, bude to legrace:

https://www.youtube.com/watch?v=yJ5iI0yBX7w

Pavel Novák dětem – Velikonoce – písničku si poslechni a podívej se na veselý klip:

https://www.youtube.com/watch?v=r7zPQpqBJgg

 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Slepičí štafeta – na písničkuPavla Nováka si uspořádejte veselou štafetu. Zmačkejte bílý papír do tvaru koule (vejce). Vymyslete si trasu (okolo stolu, z pokoje do pokoje, okolo stromu na zahradě apod.) Soutěžit můžete ve dvojici (alespoň dvě dvojice). První vyběhne s v papírovým vajíčkem a oběhne stanovenou trasu. Rychle předá vejce spoluhráči a ten opět trasu oběhne. Takto se spolu střídají do konce písničky. Kolikrát jste stihli oběhnout trasu? A která dvojice byla lepší? A protože je písnička opravdu veselá, so si ji zatancovat? :

Drůbeží závody – Pavel Novák:

https://www.youtube.com/watch?v=2ATNtSdIWAk

Hod papírovým vajíčkem – z papíru si vytvoř 3 vajíčka zmačkáním papíru. Najdi vhodnou nádobu (miska, košík, krabice , koš, kýbl apod.) Alespoň 2m od nádoby bude startovní čára. Máš tři pokusy na hod do nádoby. Můžete si uspořádat rodinnou soutěž.

Drůbeží závody –písnička Chvála slepic od Dády je také veselá. Tak ji využijeme na další závody. Opět využijeme papírová zmačkaná vejce. Vymysli trasu 2 – 3 metry. Na jedné straně bude nádoba z předchozí hry, na druhé straně papírová vejce (alespoň 10). Po odstartování budeš cestu tam skákat po jedné noze. Potom vyzmeš do ruky jedno vejce a už normálně poběžíš zpět a dáš je do nádoby. Kolik vajíček stihneš přinést? Opět to může být zábavná soutěž celé rodiny:

Chvála slepic – Dáda:

https://www.youtube.com/watch?v=t3VCPQg5Ohc

 

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Co všechno víme o velikonocích:

Až budeš mít splněn é úkoly, shlédnuté pohádky i videa o přírodě, udělej si s mamkou nebo taťkou čas na malou výstavku. Podívej se a povídej si, co ses všechno dozvěděl o jaru. Co se ti líbilo nejvíc?

Naše Velikonoce:

Určitě budete doma připravovat krásné Velikonoční svátky. Zkus vyfotit, co jste s maminkou připravili za dekorace, dobroty a výzdobu. Fotografie můžete poslat mailem paní učitelce a nebo vytvořit doma nástěnku.

 

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

 

Hurvínkova pomlázka:

https://www.youtube.com/watch?v=-aqvZSfKZ6o

Pat a MT – Velikonoční vajíčko – ani na Velikonoce nesmí chybět legrace:

https://www.youtube.com/watch?v=aBr46I53X9A

Prasátko Pepa – Velikonoční vejce:

https://www.youtube.com/watch?v=iP--Szok0wg

Ferda mravenec – O velikonočním vajíčku:

https://www.youtube.com/watch?v=lgUXv7GMOmc

Krtek a vejce:

https://www.youtube.com/watch?v=5_bkQibhxw8

O kohoutkovi a slepičce:

https://www.youtube.com/watch?v=orjPvP6dqgY

 

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Jak se líhne kuřátko – krátké video, kde uvidíte, jak se z vajíčka vyklube malé kuřátko:

https://www.youtube.com/watch?v=6QX69vdQ_4M

Jarní album:

Na vycházce se dobře rozhlédni okolo sebe. Jaro se probouzí a každý den se v přírodě objeví něco nového. Můžeš si tyto malé zázraky vyfotit, nebo doma nakreslit.

 

 

 Odkazy:

Velikonoční tradice + návod na pletení pomlázky + recept na kynuté jidáše:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/448a2e02bc522cc509c2d91db92a3b25.docx

Velikonoční tvoření, hry a úkoly:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/643a464c17600192887520a244916d4f.docx

Velikonoční koledy pro kluky i holčičky:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/a20ba3349f54a1c3e54d5eb6ec5cc80e.docx

 

JARNÍ VÝZVA:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/a055d128ca09a9c4a892b692810d6d13.docx

 

 

 

 

 

JAK PTÁČCI PROBUDILI SLUNÍČKO

22. 3. - 28. 3. 2021

Milí rodiče a milé děti,

dny utíkají, jako voda a už tu máme jaro. Paní Zima se ještě nechce vzdát vlády a tak občas sněží, občas vysvitne sluníčko a pak zase  prší. Ale my víme, že jaro nakonec vyhraje. Když se podíváte okolo sebe, uvidíte první jarní kytičky. Také zvířátka se probouzí a ve vzduchu už je cítit vůně jara. A my k vám přicházíme s novou pohádkou o tom, jak ptáčci zpěváčci probudili sluníčko. Dozvíte se, jak se příroda probouzí ze zimního spánku, co všechno se děje na zahrádkách i loukách a naučíte se i nové písničky a básničky. Doufám, že se vám pohádka bude líbit.  Připravili jsme pro vás také spoustu zábavných úkolů a jarního tvoření. Ať se vám vše vydaří a mějte se moc krásně.

Jak ptáčci probudili sluníčko

22. 3. - 28. 3. 2021

OBLAST

NABÍDKA  ČINNOSTÍ

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Jak ptáčci probudili sluníčko - motivační příběh (viz. příloha) – prosím, tento příběh si přečtěte jako první. Všechny úkoly s příběhem souvisí.

Copak je to za svátek? – básnička o jaru

Jaro přišlo – básnička o jaru – zkus se  jí naučit nazpaměť

Krásné pohádky o jaru:

Skřítek Racochejl  - Jak otevíral jaro

https://www.youtube.com/watch?v=dZLOUUbUH8s

Chaloupka na vršku - Jak se Andulka bála smrtky:

https://www.youtube.com/watch?v=l9gI7HsJybU&list=PLTHuqoc0y_Xyq05LPMvVs-IATL3ioiZuJ&index=3

Broučci – A bylo jaro:

https://www.youtube.com/watch?v=HAwIX34aGE8

Hledej písmenka – v tabulce je spousta písmenek. Před tabulkou jarní květinka a její název – zakroužkuj tato písmena v tabulce.

Grafomotorika – Jarní tráva, Dokresli obrázky

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Jarní sudoku – vystřihni květiny pod tabulkami a nalep do prázdných rámečků tak, aby se neopakovala 2x stejná květina ve čtverci, ani v řádku. Kdo bude chtít, může zkusit ještě složitější způsob – neopakuje se ani ve sloupcích.

Kolik vykvetlo květin? V řádku vidíš jarní květiny a číslici. Vybarvi tolik kytiček, kolik určuje číslice.

Květiny ve váze – vystřihni malé obrázky a nalep do prázdných okýnek v tabulce – sleduj očima květinu v řádku a vázu ve sloupci.

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

První sněženka – tvoření z kosmetických odličovacích tamponů a barev – potřebuješ tvrdý papír, několik odličovacích kulatých tamponů, barvy nebo pastelky.

Jarní sluníčko – jestli rád tvoříš a máš doma barevný papír, pak si můžeš vyrobit usměvavé jarní sluníčko. Všechno se dozvíš v návodu.

 

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Zkus se naučit tuhle písničku - Hradišťan – Jaro je tu

https://www.youtube.com/watch?v=3j_izoF8fIA

Jaro dělá pokusy – Z. Svěrák, J. Uhlíř – zkus si na tuto písničku vymyslettaneček a předveď ho rodičům:

https://www.youtube.com/watch?v=JEC-LU3qs-k&list=PLj6TdcACue4O6JZVlk03F6yhBqHXvCRCF&index=3

Jarní písničky pro radost:

Travička zelená:

https://www.youtube.com/watch?v=8rZtcZ_3jnU

Na zahrádce – Čiperkové:

https://www.youtube.com/watch?v=WBPJAsPPtCs

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Bosé nožky v trávě skotačí – popros maminku, aby ti v příloze vytiskla  každý obrys nohou 4x. Někde v pokoji na zem je poskládej do sloupce tak, aby pokaždé byly otočené jiným směrem(viz. příloha). Pak poskakuj vedle obrázků tak, aby i tvoje nožky byly stejným směrem, jako na obrázku. Můžeš si k tomu pustit tuhle jarní písničku:

Culinka – Jarní výlet:

https://www.youtube.com/watch?v=ixZeXJRUDFE

Jarní jóga pro děti s Katkou – můžeš si zacvičit s dětmi ve videu:

https://www.youtube.com/watch?v=xmF4bQLU64Y

Cvičení s jarní básničkou – v příloze najdeš rext i popis pohybu

 

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Co všechno víme o jaru:

Až budeš mít splněn é úkoly, shlédnuté pohádky i videa o přírodě, udělej si s mamkou nebo taťkou čas na malou výstavku. Podívej se a povídej si, co ses všechno dozvěděl o jaru. Co se ti líbilo nejvíc?

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

 

Hádej, jak moc tě mám rád – Vůně jara – kouzelná pohádka o oříškově hnědém zajíčkovi, která pohladí na duši:

https://www.youtube.com/watch?v=l0TMWOohPk4

 

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Jarní procházka – v příloze máš obrázky s tím, co můžeš na jaře vidět v přírodě. Zkus postupně vše najít a vyplnit seznam. Určitě uvidíš i jiné kytičky a zvířátka. Pak je do seznamu dopiš.

Krátká videa o jarní přírodě:

První jarní květy pro včely:

https://www.youtube.com/watch?v=oMTZ9aVx8-8

Jaro ožívá:

https://www.youtube.com/watch?v=4CKsQgqVoWY

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

Přílohy:

Jak ptáčci probudili sluníčko - příběh + básničky o jaru:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/b0679d15e29b1ca57082a886a38d1e87.docx

Pracovní listy + návody na tvoření + cvičení:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/384811bb73305b53cb673c6b320bae0d.docx 

 

 

JAK SI FRANTÍK A BARBORKA HRÁLI NA ŠKOLU

15. 3. – 21. 3. 2021

 

Milí rodiče a milé děti,

v minulých týdnech jsme se seznámili s Barborkou a Frantíkem. S nimi jsme si povídali o tom, jak pečovat o své tělo a zdraví. Moc děkuji za vaše maily i fotografie, mám vždy velikou radost J. Tento týden vám v pohádce prozradím, že Barborka a Frantík se dobře znají. Jsou to velcí kamarádi a moc rádi si spolu hrají. Frantík chodí do první třídy a Barborka do školky. Moc ráda by věděla, jak to ve škole chodí a jestli se školy nemusí bát. A jak to bylo dál? To už se dozvíte v novém příběhu „Jak si Frantík a Barborka hráli na školu.“ Čeká vás spousta zajímavých i zábavných úkolů, spousta písniček, básničky i cvičení. Doufám, že se vám nový příběh bude líbit. Hezkou zábavu.

 

Jak si Frantík a Barborka hráli na školu

15. 3. – 21. 3. 2021

OBLAST

NABÍDKA  ČINNOSTÍ

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Jak si Frantík a Barborka hráli na školu – motivační příběh (viz. příloha) – prosím, tento příběh si přečtěte jako první. Všechny úkoly s příběhem souvisí.

Motivační básnička – Šel medvídek do školy – vytleskávání rytmu, opakování veršů. (viz příloha)

Balónky – obtahování kruhů – grafomotorika

Kolo, kolo, dokola – básnička s cvikem k uvolnění ramenního kloubu. (viz. příloha)

Moje jméno a první písmenko ve jméně – popros někoho dospělého, aby na papír napsal tvé křestní jméno. Potom společně najděte v příloze ABECEDA tvé písmenko a splň úkoly. V této příloze jsou písmenka všech kamarádů ze třídy. Můžeš zkusit přiřadit písmenka ke jménům kamarádů 

Rozfoukaná básnička – Šel medvídek do školky – slož text básničky podle předlohy

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Moje aktovka – víš, co patří do aktovky a co ne? Prohlédni si obrázek a rozhodni, co si vzít do školy.(viz. příloha)

Sladké počítání – k těmto hrám potřebuješ barevné lentilky. A myslím, že tentokrát si s tebou rád zahraje i tatínek – těm sladké většinou moc chutná. Tak těch lentilek připrav do misky raději víc. Ostatní je v příloze 

Kruh, čtverec, obdélník a trojúhelník - Znáš geometrické tvary: I ty se učí děti ve škole. Podívej se na pracovní list, dobře poslouchej mamku nebo taťku a vybarvuj tvary podle pokynů.

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Moje jméno – máš doma modelínu? Popros maminku, aby ti na papír napsala velkým tiskacím písmem tvoje jméno. Zkus pomocí válečků z modelíny písmenka napodobit.

Moje třída ve školce – povídej si s maminkou a tatínkem o naší třídě. Co se ti u nás ve třídě nejvíc líbí? Co ve třídě rád děláš? Zkus potom naši třídu, oblíbenou činnost ve třídě a nebo i kamaráda nakreslit. Nechám na tobě, jestli budeš kreslit pastelkami, nebo malovat barvami.

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Hola, hola, škola volá:

https://www.youtube.com/watch?v=JGwHAPu1X9k&t=8s

Dáda Patrasová – Abeceda:

https://www.youtube.com/watch?v=nGh_6zpF64A

Kristýna a Kája – Abeceda – písnička s textem J. Žáčka:

https://www.youtube.com/watch?v=6WsvL8lb0G8

Čiperkové – Počítací:

https://www.youtube.com/watch?v=S3gf9VhHWqg

 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Předvádění abecedy – cvičení podle obrázků – podívej se na obrázek a živou abecedou a zkus to také. Jednotlivá písmenka si pojmenujte. Nemusíš se je učit, jen je zacvičit.

Cvičení s počítáním – na obrázku (viz. příloha) jsou u každého cviku nakreslené strany hrací kostky. Stačí vzít hrací kostku a cvičení může začít.

A co si takhle pořádně zatancovat na tuhle písničku? Záleží jen na tobě, jak se rozjedeš  a maminka s tatínkem se určitě pobaví při shlédnutí klipu a přidají se k tobě.

Holky z naší školky:

https://www.youtube.com/watch?v=vwKgRmTJn1U

 

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Co si vzít první den do školy na sebe? – prohlédni si obrázek. Jaké oblečení vidíš? A co se do školy hodí?

Teo ve škole – podívej se na pohádku o malém Teovi. Dozvíš se o škole spoustu zajímavých věcí:

https://www.youtube.com/watch?v=5BMBhJ77U_M

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

 

Třída ve školce a ve škole (viz. příloha) – podívej se na obrázek a popiš,co vidíš. Splň úkoly, které jsou na obrázku napsané.

Jak  šel Lukáš za Lukáše do školy (O klukovi z plakátu) – pohádka o tom, že podvádět se nemá a nejen ve škole:

https://www.youtube.com/watch?v=T7N53CcrIko

Maxipes Fík jde do školy – veselá pohádka o škole na dobrou noc:

https://www.youtube.com/watch?v=CVqMBcCLu6Q

 

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Na procházce se dívej okolo sebe a zkus najít:

 - něco, co ti připomíná kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník.

- číslice a písmenka na nápisech, SPZ apod.

-  spočítej červená auta, která jste na procházce potkali

Nasbírej na procházce kamínky a klacíky a poskládej z nich písmenka, která znáš. Dokážeš poskládat i své jméno?

 

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 

Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • poznat napsané své jméno
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit
 • spolupracovat s ostatními
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat¨
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 
ODKAZY:
Jak si Frantík a Barborka hráli na školu - text příběhu:
http://www.msplananl.cz/uploads/documents/0d648082cd24546bb55b7d53c81190da.docx
Jak si Frantík a Barborka hráli na školu - soubor pracovních listů, úkolů a textů:
 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/47f147fe97cb15365aa89eb276b1cae1.docx
Soubor Abeceda:
 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/ebcca43becfd7ae418b6c05295912875.docx

 

 

 

 

O KLUKOVI, KTERÝ RÁD JEDL
8. 3. - 14. 3. 2021
Vážení rodiče, milé děti,
minulý týden jsme si povídali o péči o zoubky. S Barborkou jsme zažili mnoho dobrodružství a je čas se s ní rozloučit. Tento týden se V NOVÉ POHÁDCE seznámíme s klukem, který se jmenuje Frantík Budeme si s ním povídat o našem těle a o tom, co našemu zdraví prospívá a co rozhodně ne. Máme tu pro vás připravené zábavné a poučné úkoly, pohádky i písničky. Věříme, že se budete skvěle bavit. Přejeme vám krásný týden plný legrace a sluníčka :-). 
O klukovi, který rád jedl
8. 3 – 14. 3. 2021
OBLAST
NABÍDKA  ČINNOSTÍ
VERBÁLNÍ
Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.
 
O klukovi, který rád jedl – motivační pohádka – čtený text – v příloze
O klukovi, který rád jedl – otázky s křížovkou- v příloze
Části těla – opis tiskacích písmen, poznej  počáteční písmeno -  v příloze
Dokreslení sprchy– grafomotorika - v příloze
Jak pejsek s kočičkou dělali dort – jak je důležité znát zásady správného stravování a vaření:
https://www.youtube.com/watch?v=Ph0hzjLMbJw&t=5s
Byla jednou koťata – Kočičí umývání – pro zdraví je hygiena velmi důležitá:
https://www.youtube.com/watch?v=6LcU4Ps9bxo
Moje prsty – básnička s obrázky - v příloze
LOGICKO-MATEMATICKÁ
Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.
Moje prstíky  - určení počtu (v příloze)
Frantík – postava z geometrických tvarů – pojmenuj, spočítej, vybarvi -  v příloze
Moje ruka – hra pro tebe a např. maminku – roztáhni prstíky a polož ruku na stůl. Pojmenuj všechny prsty. Maminka ti bude klást otázky – který prst je první, který je před ukazováčkem, který je za palečkem …. určitě si vymyslí i další podobné otázky.
PROSTOROVÁ
Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.
Frantík – otesánek – pokud jsi pozorně poslouchal pohádku víš, že Frantík byl nejdříve tlustý a děti se mu smály. Potom začal zdravě jíst a sportovat. Zhubnul a cítil se moc dobře. Zkus si takové dva Frantíky nakreslit. Návod je v příloze.
HUDEBNÍ
Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj
A máme tu opravdu veselé písničky na téma naše tělo a zdraví:
Umyj si nás – písnička o mytí rukou:
https://www.youtube.com/watch?v=bsx9hcX7-8Q
Bacil – poučná písnička pro děti o bacilech:
https://www.youtube.com/watch?v=nv3JCEvvgSs
Umývám se každý den – milé básničky pro děti:
https://www.youtube.com/watch?v=CNArHEfFqxI
Štístko a Poupěnka – Papám, papám:
https://www.youtube.com/watch?v=NKzddEywdfI
TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ
Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.
A máme tu hru na čas. Maminka se posadí třeba na sedačku a vymyslí ti běhací trasu tak , abys vždy doběhl zpět k mamince. Pokaždé, když doběhneš, maminka zakřičí některou část těla a té se dotkneš (např. noha – jemně plácneš maminku do nohy a běžíš kolečko znovu). budeš běhat tak dlouho, dokud bud hrát písnička. Kolik koleček jsi uběhl? A myslíš, že zítra to bude lepší? Zkuste si tuhle hru každý den a zapište, si výsledky. Hrat můžete samozřejmě i venku, jen trasa pro opakování musí být stejná.
Písnička k běhací hře: Vařili jsme kaši:
https://www.youtube.com/watch?v=uyjtWpK0iXI
Rozcvička s Kájou – veselá písnička se cvičením - Boky, ramena, dlaně, lokty,  kolena:
https://www.youtube.com/watch?v=7VhSsTr4aX0
Hlava, ramena, kolena, palce – pojď si protáhnout tělo s touto písničkou:
https://www.youtube.com/watch?v=xSCdWymIveE
INTERPERSONÁLNÍ
Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.
Truhlík a Truhlička – Jak si správně mýt ruce – divadelní ztvárnění písničky pro děti – podívej se na představení a potom si podle pohádky umýt ruce i ty:
https://www.youtube.com/watch?v=ZOyoyZa64yA
Hra Frantík řekl:
Hrát může celá rodina. Postavíte se do řady alespoň 2m od jednoho dospělého, který bude hrát Frantíka. Frantík už ví, co je zdravé a co ne. Bude říkat různé věty, které jsou pravda, nebo také nejsou. Musíš dobře poslouchat, a pokud souhlasíš s Frantíkem, uděláš krok vpřed. Pozor – když se spleteš, uděláš krok vzad. Kdo bude v cíli první? Příklady vět pro Frantíka : Frantík řekl, že:
- čokoláda je zdravá
- musíme sportovat
- jíme hodně zeleniny a ovoce
- lepší je se válet u televize …
Dospěláci určitě vymyslí spoustu vět. A pak si můžeš roli Frantíka vyzkoušet i ty.
INTRAPERSONÁLNÍ
Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.
Mach  Šebestová – Kropáček má angínu:
https://www.youtube.com/watch?v=oxVZKf2oPz0
 
PŘÍRODNÍ
Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví
Frantík z přírodnin – na procházce si nasbírej kamínky a klacíky. Potom zku kdekoli (doma na papír, venku na chodník nebo louku) poskládat z klacíků a kamínků tlustého Frantíka.
 
O KLUKOVI, KTERÝ RÁD JEDL - text pohádky:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/f348474dc4535538f7201ffe1e860f7a.pdf

O KLUKOVI, KTERÝ RÁD JEDL - křížovka a otázky:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/2852ce1674efea4c61d5db0d76e98e13.pdf 

PRACOVNÍ LISTY A TVOŘENÍ:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/76ec4228d0282f750cf3ffe9c5f7295c.docx

  BARBORKA A CUCAVÉ BONBÓNY

                                                   1. 3. - 7. 3. 2021

Vážení rodiče, milé děti,

bohužel opět nastává období, kdy jediné spojení s vámi bude pomocí internetu. Věříme, že uzavření naší mateřské školy Pohádka společně zvládneme a že všechna opatření přispějí ke zlepšení zdraví nás všech a celkové situace vůbec. Shodou okolností jsme téměř symbolicky na toto období plánovali téma, které se bude věnovat našemu zdraví. Věřte, že i toto téma může být pro děti i pro vás nejen poučné, ale také velmi zábavné. Budeme dělat vše proto, abychom vám následující dny co nejvíce zpříjemnili.

Tento týden se budeme zabývat péčí o naše zoubky. Dozvíme se, jak o zuby pečovat, co jim škodí a jak můžeme sami přispět ke zdravému chrupu. Poučení najdete nejen v příběhu, ale i v básničkách, písničkách, prostřednictvím tvoření  a v pracovních listech. Vše naleznete níže v odkazech. Nejdříve, prosím, přečtěte dětem příběh o Barborce a potom podle svého uvážení a nálady i času můžete plnit postupně ostatní úkoly a činnosti. Všechny s pohádkou o Barborce souvisí.  Přejeme vám příjemnou zábavu.

 

Vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 • rozvoj pohybových dovedností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

Očekávané výstupy:

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
Barborka a cucavé bonbóny
1. 3. - 7. 3. 2021
OBLAST
NABÍDKA  ČINNOSTÍ
VERBÁLNÍ
Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.
 
Barborka a cucavé bonbóny – motivační pohádka – čtený text, audio verze
Zoubky – opis tiskacích písmen, slovní fotbal – počáteční písmeno
Dokreslení zoubků – grafomotorika
Čištění zoubků – grafomotorika
Barborka a cucavé bonbóny – audio-pohádka s obrázky:
https://www.youtube.com/watch?v=PNYZ2dzBEXw
 
 
LOGICKO-MATEMATICKÁ
Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.
Kartáčky na zuby  - určení počtu
Počítáme zoubky – vystřihněte si zoubky a pusinku v příloze. Navážeme na příběh o Barborce a zahrajeme si hru na schovávanou zoubků. Maminka nebo táta budou zadávat úkol – Např.:V pusince bude 6 zoubků (dítě dá správný počet do pusinky) 3 zoubky se schovaly – dítě odebere opět správný počet zoubků.  2 zoubky si hru rozmyslely a vrátili se….Takto postupně vedeme dítě k odebírání a přidávání zoubků do pusinky a určení počtu. U předškoláků pracujeme s počtem 1 – 10. Pusu i zoubky můžeme vytisknout 2x a můžeme hrát s dítětem.. Na závěr zkontrolujeme, zda máme v puse stejný počet zubů. Úkol můžeme ztížit tak, že budeme k pokynu kolik zoubků dávat i pokyn zda nahoře nebo dole.
Kartáček a pasta na zuby – hledej cestičku
PROSTOROVÁ
Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.
Co dám zoubkům dobrého? – koláž s využitím letáků potravin – vytiskni 2x velký zub v příloze a vystřihni je. Na jeden nakresli veselý a na druhý smutný obličej. Vystřihni  z letáků různé potraviny a sladkosti. Na každý zoubek nalep ty potraviny, které buď prospívají (veselý zoubek), nebo škodí (smutný zoubek). Potom si s maminkou nebo tátou o zdravých potravinách popovídej.
HUDEBNÍ
Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj
Čištění zoubků – písnička:
https://www.youtube.com/watch?v=tkM8ZA_jX8Q
Příšerka Kazík – veselá a poučná písnička o zoubcích:
https://www.youtube.com/watch?v=GkbkFERwE-k
 
TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ
Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.
Pan doktor Zub – písnička a taneček – vezmi si kartáček na zuby a zatancuj si taky:
https://www.youtube.com/watch?v=d0SUJvzsJBA
Draka bolí zub – zkus si písničku zazpívat a zatancovat:
https://www.youtube.com/watch?v=yM4GgcUwjdU
Vánočka v kávě – Barborka si nakonec musela máčet pečivo do kávy. Dej doprostřed místnosti koš na prádlo (hrnek) a popros maminku houbičky na nádobí (vánočka). Zkus se do koše trefit postupně z větší a větší vzdálenosti. Můžeš do soutěže přibrat někoho z rodiny. Kdo se trfil z větší vzdálenosti?
INTERPERSONÁLNÍ
Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.
Masáž zoubků – hrajeme v dvojici. Jeden představuje kartáček na zuby, druhý zoubek. Posadíme se za sebe –vepředu je zoubek, za ním kartáček. Zoubek dává pokyny kartáčku – masíruj nahoře, dole,vpravo, vlevo, dělej kroužky apod. Pak si role vyměníme.
Zoubky – může hrát celá rodina. . Říkáme rozpočítadlo:
ZOUBKY
První, druhý, třetí,
který zoubek letí?
Půjdeš ty  a nebo ty,
můžou za to dobroty!
Barborka, ta ještě zkusí,
tenhle zoubek půjde z pusy.
 
Na koho slovo padne, vymyslí legrační úkol pro ostatní, např udělej opičku, zaštěkej apod.
 
INTRAPERSONÁLNÍ
Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.
Barborka a cucavé bonbóny – poslech čtené pohádky – text v příloze
Kouzelná Kamila – Čištění zubů – kouzelná pohádka o zoubcích a zoubkových vílách:
https://www.youtube.com/watch?v=KxjcIDg1IPI
 
PŘÍRODNÍ
Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví
Kamínky – nabírej cestou na procházce drobné kamínky a můžeš je využít k zábavné zoubkové hře doma.  Na zem položíš vytisknutou pusinku (nebo si nakreslíš vlastní obrázek otevřené pusinky) a pak si s některým členem rodiny uspořádejte soutěž – kdo se kamínkem trefí do pusinky?
Nebo si pusinky na zem položte dvě – každý má 10 pokusů – kdo má v pusince více zoubků:
Čištění zubů – vystřihni obrázky v příloze a seřaď podle děje.
 

Barborka a cucavé bonbóny - text ke čtení:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/b2585383ee193c0cc7f8f16aa24fb9f2.docx

Zoubky - pracovní listy a úkoly:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/336f94e8c2d73c3aedd3edc02d60c0cd.docx

"Počítáme zoubky" a tvoření "Co dám zoubkům dobrého?":

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/e9e727022926a85f1acfa4cefcecaf5d.docx

Barborka a cucavé bonbóny – audio-pohádka s obrázky:

https://www.youtube.com/watch?v=PNYZ2dzBEXw

Čištění zoubků – písnička:

https://www.youtube.com/watch?v=tkM8ZA_jX8Q

Pan doktor Zub – písnička a taneček – vezmi si kartáček na zuby a zatancuj si taky:

https://www.youtube.com/watch?v=d0SUJvzsJBA

Příšerka Kazík – veselá a poučná písnička o zoubcích:

https://www.youtube.com/watch?v=GkbkFERwE-k

Draka bolí zub – zkus si písničku zazpívat a zatancovat:

https://www.youtube.com/watch?v=yM4GgcUwjdU

Kouzelná Kamila – Čištění zubů – kouzelná pohádka o zoubcích a zoubkových vílách:

https://www.youtube.com/watch?v=KxjcIDg1IPI

 

      ÚNOR 2021

A JE TADY MASOPUST...

V tomto tématu se budeme zabývat tradicemi spojenými s masopustem. Nejdříve si přečteme pohádku „O KOBLÍŽKOVI", společně si zazpíváme písničku „Maškarní plesy“ pana Svěráka a Uhlíře a  v tomto tématu se ponesou činnosti během celého týdne – pečení koblih, modelování klauna, výroba karnevalové ozdoby na hlavu, malování a experimentování s barvami, a spoustu dalších úkolů. Zahrajeme si při cvičení na klauny, naučíme se společně veselý taneček – Ptačí, Hlava ramena apod. Vyzdobíme si třídu a uspořádáme malý karneval s vyrobenými maskami. Nebudou chybět ani zábavné hry a soutěže, bohaté, vlastnoručně připravené pohoštění a spousta legrace.  Abchom i na kamarády, kteří s námi nemohou být ve třídě, přenesli trochu masopustního veselí, připravili jsme nabídku činností a inspirace pro tento čas.

 

Ptačí tanec:

https://www.youtube.com/watch?v=bZdg7A3HTgo&list=RDpKKfgpuvx_s&index=4

 

Maškarní plesy - Z. Svěrák, J. Uhlíř:

https://www.youtube.com/watch?v=pKKfgpuvx_s&list=RDpKKfgpuvx_s&start_radio=1

 

Pohádka "O koblížkovi":

https://www.youtube.com/watch?v=9IqONPBrzK0

 

Chaloupka na vršku - Jak to bylo o masopustu:

https://www.youtube.com/watch?v=krbyp4CyHdU

 

Inspirace a zábavné úkoly:

https://www.msplananl.cz/uploads/documents/037b3883610c17ccaeaf58e89e266fa0.docx 

 

  LEDEN 2021 - ZIMNÍ RADOVÁNKY

Tento měsíc jsme si s dětmi povídali o zimním sportování, hrátkách na sněhu a seznámili jsme se s našimi slavnými sportovci. Zima nám dopřála sněhovou peřinu, a tak jsme si vyzkoušeli postavit sněhuláky, klouzat se na klouzačce a dělat andělíčky. Ale nezapomněli jsme ani na ptáčky a zvířátka, která mají v zimě hlad. Pravidelně sypeme do krmítka před oknem třídy semínka a zvířátkům doneseme do lesa jablíčka a mrkve. 

 

ZIMA

Mrzne,sněží to to zebe,

hodně sněhu spadlo z nebe,

ptáčkové teď starost mají,

jak potravu obstarají.

Kde jsou v domě hodná dítka,

dávají jim do krmítka, trochu zrní, 

trochu máčku ať si dají do zobáčku

 

MRAZÍK

Mrazík cení zoubky,

chtěl by do chaloupky.

Co dovede, to my víme.

Dovnitř si ho nepustíme.

Ať maluje pěkně zvenku

bílé květy na okénku.

 

Sněhové vločky pod mikroskopem:

Opravdu krásná podívaná. Příroda je kouzelná a děti byly z dokumentu nadšené.

https://www.youtube.com/watch?v=dajnY3u-G5Y&t=88s

 

Zima v hudbě:

 

Let It Go (Disney's "Frozen") Vivaldi's Winter - The Piano Guys

Krásné propojení klasické a moderní hudby - děti moc bavilo se zavřenýma očima poslouchat hudbu a nechat "tančit" ruce. Pak jsme si šli zimu nakreslit. Zkusíte to také?

https://www.youtube.com/watch?v=6Dakd7EIgBE

 

Zima, zima, zima - H. Zagorová:

U této písničky si můžete poádně zaskákat, zacvičit, nebo zatancovat. Určitě vám to zvedne náladu.

https://www.youtube.com/watch?v=J6-XLilB_jI

 

Pohádky:

 

Chaloupka na vršku - Leden:

https://www.youtube.com/watch?v=Ceh3CSJir5s

 

Krtek a sněhulák:

https://www.youtube.com/watch?v=I7SZxoZlkxY

 

Zábavné i poučné úkoly na měsíc leden:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/cb35ba3e871ff3758af12d4134856152.docx

 

Jazyk a řeč:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/cb35ba3e871ff3758af12d4134856152.docx

 

 

 

 

 

 

KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2021    

Milí rodiče a milé děti,

přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku 2021 hodně radosti, štěstí, milých setkání, splněných přání, lásky a pohody. Děkujeme za skvělou spolupráci a těšíme se, že se po svátcích opět ve zdraví setkáme v naší třídě. Dětem přejeme, ať se jim vyplní jejich přání a vám dospělým abyste si užili rozzářené oči vašich ratolestí u stromečku. Mějte se krásně, užijte si zasloužený odpočinek a rodinnou pohodu. Abychom i my přispěli k dobré náladě, připojujeme několik inspirací pro děti. Na shledanou v novém roce...  Věra Hradilová, Nina Janoušková, Jana Finková a Alena Čadilová

 

Vánoční inspirace pro děti:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/46498799305a7c81437111b281da47e3.docx

Pohádka "Chaloupka na vršku" - Vánoce:

https://www.youtube.com/results?search_query=chaloupka+na+vr%C5%A1ku+v%C3%A1noce

Kouzelné zpracování koled pro děti:

https://www.youtube.com/watch?v=vJSn1joNz-U

Pohádka Krtek a Vánoce:

https://www.youtube.com/watch?v=o5K1DLrpyYs&list=PLjQH-0I_wMHj-K1n-JkdmoePa7d9yjMzM

Pohádka "Bubáci a hastrmani" - Vašíkova cesta do Betléma (J. Lada):

https://www.youtube.com/watch?v=LxzssyNmGyo&list=PLg1CWnw6ATOq_1UJsmz2LZpQLd7EnAAm-

Pohádka "Spejbl a Hurvínek" - Vánoční dárek:

https://www.youtube.com/watch?v=0Babqb-hNSc&list=PLg1CWnw6ATOq_1UJsmz2LZpQLd7EnAAm-&index=8

 

 

 

 

 

INSPIRACE PRO RODIČE A DĚTI

Vážení rodiče,

posíláme vám srdečný pozdrav a doufáme, že jste všichni zdraví a v pořádku. Věříme, že to pro vás není lehké období a stejně to cítíme i my. Po dětech se nám moc stýská a těšíme se, až se opět shledáme v naší třídě. Rádi bychom vám nějakým způsobem pomohli, a proto budeme nyní každý pátek vkládat inspirace pro činnosti s dětmi. Je zcela na vás, zda tuto možnost využijete. Pokud ano, přivítáme od vás  zpětnou vazbu – co vylepšit, jak se vám s materiály pracuje a co byste ještě přivítali. Připomínky, prosím, zašlete na mail: msplanahradilova@seznam.cz , vaše dotazy vždy co nejdříve zodpovíme.

Děkujeme a přejeme vám pohodový den a pevné zdraví. Věra Hradilová, Simona Cimburková

 

     V mateřské škole s  dětmi pracujeme na základě teorie psychologa H. Gardnera, který uvádí, že každý z nás má v určité míře obsaženo osm inteligencí (verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně-kinestetická, interpersonální, intrapersonální, přírodní). Co která z nich znamená si můžete přečíst v přiložené nabídce činností.  Je důležité rozvíjet rovnoměrně každou z nich, proto i činnosti plánujeme a zapisujeme do tabulky tak, abychom na žádnou z nich nezapomínali. Každý z nás je na něco nadaný, někdo má hudební talent, jiný je zdatný řečník nebo krásně maluje…. Přirozeně tak máme  tendenci preferovat to, co nás baví nejvíce. Ovšem i ostatní oblasti jsou pro náš život důležité. Z tohoto důvodu zařazujeme do nabídky činnosti ze všech těchto oblastí a současně sledujeme, kterou z nich vaše děti preferují, a individuálně jim umožňujeme rozvoj jejich talentu.

 

Téma:                                     Co se děje v trávě

Časový rozsah:                     15. 5. – 22. 5. 2020

 

Milé děti, vážení rodiče,

jaro je v plném proudu, všechno kvete a zelená se. My dospělí víme, jak je teď důležitá práce včeliček, abychom na podzim sklidili bohatou úrodu. A právě o tom si budeme povídat tento týden. Připravili jsme pro vás nový příběh „Povídání o včeličkách“, ve kterém se děti seznámí se včelkami Lucinkou a Jůlinkou. Malinko nakoukneme do života v úlu a ukážeme si, jak je důležité chránit  tyto malé tvorečky. Také se seznámíte s dalšími druhy hmyzu, který můžeme vidět na rozkvetlých loukách. Naučíte se nové básničky, písničky, uvidíte krásné pohádky o včeličkách, i zajímavý dokument o životě včel a budete plnit zábavné i poučné úkoly. A samozřejmě si také protáhnete tělo, ať jste zdraví :-) .

 

Vzdělávací cíle:

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost
  i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
 • rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu
  v okolí, živé tvory apod.)

 

TÉMA:              Co se děje v trávě

TERMÍN:              15. 5. – 22. 5. 2020

OBLAST

ŘÍZENÁ ČINNOST

NEPŘÍMO ŘÍZENÁ ČINNOST

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Povídání o včeličkách – poslechni si příběh, zkus svými slovo vyprávět, co jsi slyšel.

Pracovní list 6 – Najdi včelce cestu do květinky a ven

Pracovní list 7 – Najdi včelkám a motýlkům jejich kytičku

Pracovní list 8 – Popiš, co vidíš na horním obrázku, pak najdi rozdíly mezi obrázky.

Pracovní list 9 – Najdi a zakroužkuj všechna písmenka, která jsou ve slově Včelička a pokus se slovo opsat velkými tiskacími písmeny na linky pod slovem.

Básničky – poslechni si všechny básničky, jednu z nich se zkus naučit zpaměti.

 

Pracovní list 13 – poznáš tato písmenka? Prohlédni si obrázky, písmenko, které u obrázku vidíš je první ve slově. Zkus si ho opsat.

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Pracovní list 2 - Vystřihni obrázky podle přerušované čáry, zamíchej a pak slož obrázky správně k sobě. Kolik je na obrázku motýlků?

Pracovní list 3 - Vystřihni obrázky  včeliček podle žluté čáry a seřaď podle velikosti

Pracovní list 4 – Včeličkové sudoku – spodní obrázky vystřihni podle přerušované čáry a nalep do prázdných rámečků tak, aby vždy ve čtverci byly 4 různé obrázky.

 

 Pracovní list 1 - Spoj tužkou puntíky se správným počtem hmyzu v rámečku.  

 

Pracovní list 5 – Udělej na druhé křídlo motýlka stejný počet puntíků, jako má na levém křídle.

 

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Pracovní list 11 - Máme tu pro vás několik nápadů na vyrobení včelky nebo motýlka. Vyberte si sami, co se vám nejvíc líbí a k čemu máte také doma materiál. Budeme se moc těšit i na fotky, které nám můžete poslat na adresu:

msplanahradilova @seznam.cz

Máš doma modelínu? Pak zkus vymodelovat motýlky. Jestli modelínu nemáš, popros maminku, aby ti vyrobila slané těsto, je to jednoduché a ingredience máme všichni doma:

Recept na slané těsto:

https://www.youtube.com/
watch?v=K40R-qlQ91Y

Těsto můžete rozdělit na menší díly a obarvit potravinářským barvivem.

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Pusť si písničku pana Svěráka a Uhlíře – Včely:

https://www.youtube.com/watch?v=TzoF8RER2yc

Na políčku v jetelíčku:

https://www.youtube.com/watch?v=pshXaU9ayUY&list
=PLIMWv7ssbpBgdWU4UtPIYIj19N-dsw1Mr&index=6

Zkus se naučit krásnou písničku Broučci:

https://www.youtube.com/watch?v=9c1kRwvzOaI

Veselá písnička Čiperkové – Vosy:

https://www.youtube.com/watch?v=kQpKScxm1dQ

Poslechni si písničku o Berušce – určitě ji znáš. Zazpívej si ji, zatancuj a můžeš si půjčit od maminky dvě vařečky a vyťukat si písničku do rytmu J:

https://www.youtube.com/
watch?v=YP7T2Ji3gws

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

 Pojď si zatancovat a zazpívat –P.Novák – Mravenci:

https://www.youtube.com/watch?v=FidcI0v6Alk

Hra na včelky a květy:

Tuto hru si můžete zahrát s celou rodinou. Z papíru vystřihněte květy – o jeden míň, než bude hráčů. Položte je na zem (doma nebo venku) kus od sebe. Pusťte si písničku Na políčku v jetelíčku a roztáhněte ruce (křidélka) a pobíhejte po louce (pokoji) – pozor, nesmíte šlápnout na kytičku. Jakmile maminka zakřičí „domů“ , rychle si najdi kytičku a postav se na ni. Na koho nezbyla, ten v příštím kole bude volat „domů“.

Včelky na květ:

Tuhle hru si také můžete zahrát všichni doma. Využijeme vystřižené kytky z minulé hry. Na každou napište počet bodů – 1, 2, 3..  Najdi žluté PET víčko nebo nějaký kamínek – to bude včelka. Udělej startovní čáru a kytky dej metr od ní různě po pokoji. Teď zkus hodit „včelku“ na květ. Maminka nebo tát bude sčítat body. Udělej tesi kolo s pěti pokusy. Kdo vyhrál?

Určitě máš doma míč, zacvič si s ním s Dádou na písničku Sluníčko, sluníčko:

https://www.youtube.com/
watch?v=RqBljnauetM

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Zahrajte si doma společenské hry, bude to legrace: Využijte vyrobeného motýlky nebo včelku:

Kde je?

V pokojíčku někam schovej motýlka nebo včelku, maminka bude hhledat. Když bude daleko od místa, kde jsi ho ukryl, říkej „samá voda“, když bude blížm říkej „teplo“, když bude úplně blízko, říkej „přihořívá“ a když ho najde, vykřikni „hoří“. Pak se vyměníte a hledat budeš ty J.

 

Medová hostina:

Uspořádej výstavu všeho, co jsi tento týden vytvořil. A aby to bylo slavnostní a o včeličkách, udělejte si čaj s medem a k tomu třeba chleba s máslem a medem jako pohoštění J.

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

Krásná pohádka „Jak štěňátko dostalo chuť na med“:

https://www.youtube.com/watch?v=E68jIG6NS0I&t=245s

Včelí medvídci - Příběh Medový:

https://www.youtube.com/watch?v=jFkYCtV3z_w&list=PLTl-V6UxWU8YkfvRM6UDdqPZljLIYpPRS

 

Jestli bude opravdu ošklivé počasí, pusť si pohádku Ferda mravenec:

https://www.youtube.com/
watch?v=NkZbTo5SJVA

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Pracovní list 10 – Přečti si povídání o včelkách a pak se podívej i na dokument. Co všechno ses dozvěděl? Vyprávěj o tom mamce a tátovi.

Povídání pro děti – O včelkách:

https://www.youtube.com/watch?v=5x3IZ3WzP4k

Jak se líhne motýl:

Podívej se n krásný dokument o motýlech. Uvidíš, jak se z vajíček líhnou housenky, ty zesílí, vyrostou, zakuklí se a pak se vylíhne nádherný motýl:

https://www.youtube.com/watch?v=6D75LuxeaFk

Doporučení: Dětem pusťte video do času 6:30 minut, pak pokračuje video housenkami, které by se dětem nemusely líbit J

Pracovní list 12 – Co jsi viděl na procházce – každý den  na procházce se dobře dívejte okolo sebe, jestli uvidíte vše, co je na obrázcích. Doma pak to, co jste opravdu viděli, zatrhněte na pracovním listu. Když se budete dívat pozorně, určitě budete mít na konci týdne v kroužku téměř všechny obrázky.

 

 Příběh + básničky:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/48c2c8f73a998a192c630c7505101a8e.docx

Pracovní listy 1 - 5:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/175634d98a443a6e2222790778f09f96.docx

Pracovní listy 6 - 9:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/47069992f5f8abdd883d4dbd640cd48f.docx

Pracovní list 10:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/125a6c782bb450a128d9c81cc44a5dcf.docx

Pracovní list 11:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/b8c608e598630804da15d44fe1e3c3b8.docx

Pracovní list 12:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/0f1a8a2bd4cfa6250b8b102b573e1889.docx

Pracovní list 13:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/b2343ca032b82247b61969a138628863.docx

Téma:                  Jak si zajíčci zaseli mrkvičku

Časové období:   8. 5. – 15. 5. 2020

Milé děti a rodiče,

doufáme, že jste stále v dobré náladě, a že se vám úkoly pro maminky líbily. V neděli vás ještě čeká oslava a pak už se můžete pustit do dalšího příběhu, který tu pro vás máme. Vrátíme se do lesa k rodině pana zajíce, maminky zaječice a jejich dětí Adélce a Šimonkovi. Podíváme se, jestli se Šimonek opravdu polepšil a je hodný. Společně si budeme povídat o jarním setí a sázení, naučíme se poznávat zeleninu a seznámíme se s prací na jarní zahrádce. Také si protáhneme svaly, zazpíváme si písničky a naučíme se krásnou básničku o tom, jak se v zemi probouzí po dlouhé zimě malá semínka rostlin. Vyrobíme si moc pěknou dekoraci nejen na zahrádku, ale využít ji můžete i doma. Bude to zvonkohra, kterou můžete zavěsit blízko záhonku, aby vám ochránila zasetá semínka před nenechavými ptáčky. A pokud zahrádku nemáte, nevadí. Zvonkohra bude jistě krásná i v okně nebo na balkoně. Přejeme vám příjemnou zábavu a mějte se moc krásně.

 

Vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • spolupracovat s ostatními
 • zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním

Jak si zajíčci zaseli mrkvičku

8. 5. – 15. 5. 2020

OBLAST

ŘÍZENÁ ČINNOST

NEPŘÍMO ŘÍZENÁ  ČINNOST

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Jak si zajíčci zaseli mrkvičku – popros mamku nebo taťku, aby ti přečetli příběh. Pozorně poslouchej a zkus svými slovy vyprávět, co sis zapamatoval.

Básničky o tom, jak se budí semínka v zemi  - pozorně si poslechni všechny tři básničky a pak si vyber jednu z nich a nauč se ji zpaměti.

Hádanky – poznáš, která zelenina se skrývá v hádankách?

Pracovní list 1 – dodělej zajíčkovi pole (horní obloučky)

Zkus najít v knihách, časopisech  nebo letácích zeleninu, která se teď na jaře seje nebo sází.

Pracovní list 8 – zkus opsat slova

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Pracovní list 3 – Najdi zajíčkovi cestu ke košíku s mrkvičkami

Pracovní list 4 – Spoj zajíčka a mrkvičku podle velikosti

Pracovní list 6 - Spočítej mrkvičky

Pracovní list 8 – Co vidíš na obrázku?

 

Pracovní list 5 – Hledej rozdíly na obrázku

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Pracovní list 9 - Zvonkohra na ochranu úrody – podívej se na obrázky a přečti si návod – určitě se ti podaří společně s rodiči vyrobit krásnou závěsnou zvonkohru, která spolehlivě ochrání semnka  i úrodu od nenechavých ptáčků.

Zeleninový záhon – vezmi si čistý papír a hnědou barvou nebo pastelkou namaluj hnědou zem – to bude záhon. Pak z letáků vystřihni zeleninu a nalep do záhonku.

Prohlédni si letáčky z obchodů a najdi zeleninu.

 

 

 

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Poslechni si písničku O zahrádce – Čiperkové:

https://www.youtube.com/watch?v=WBPJAsPPtCs

A je tu krásná písnička pana Svěráka a Uhlíře Zelenina:

https://www.youtube.com/watch?v=GJ7Ft4q4eto

Uspořádej doma malý koncert – můžeš použít vařečky na ťukání, pokličky, lžíce a pustit si a zazpívat oblíbenou písničku.

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Vyzkoušej si tuhle veselou rozcvičku:

https://www.youtube.com/watch?v=LfCv7L5eJXs

 

Pojďte si zacvičit s Míšou – my víme, že je jaro a v písničce se dozvíme, jak je to s ročními obdobími:

https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE

Každý den si zacvič písmenkový tělocvik – obrázek máš z minulého týdne. Poskládej třeba názvy zeleniny.

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Udělej si výstavu ze všech výrobků, které jsi udělal a ze všech úkolů, které jsi splnil. Připravte si z papírků vstupenky a malé pohoštění. Celé rodině vysvětli, co vystavuješ, co jsi vyrobil, nakreslil a namaloval. Na vernisáži nesmí chybět ani malé vystoupení – zkus třeba tu novou básničku o semínku, nebo nějakou písničku.

Podívej se, jaké máte doma na zdi obrazy a výzdobu. Popovídej si s rodiči, odkud jsou a proč se jim líbí.

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

Máme tu pro vás krásné dvě pohádky. Podívej se na ně  i s celou rodinou a pak si o příběhu můžete popovídat:

Tip a Tap – Zloděj mrkve

https://www.youtube.com/watch?v=FPvgw3iOf64

Krtek zahradníkem:

https://www.youtube.com/watch?v=Z7svly54ZZk&t=126s

Vyberte si oblíbenou knížku a popros maminku, aby ti četla před spaním.

 

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Jak klíčí semínko – podívej se na video, kde je zrychleně ukázané, jak klíčí semínko a jak vyroste za 25 dní, budeš překvapený:

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI

 

Na procházce nasbírej všechno, co by se ti mohlo hodit na výrobu zvonkohry – a nezapomeň na nějakou větev zavěšení ozdob.

 

Pan Brambor tě naučí poznávat zeleninu, kterou teď sázíme a sejeme na zahrádkách:

https://www.youtube.com/watch?v=d1Tfvw7V8Tw

 

Pracovní list 10 – Co děláme na zahrádce – prohlédněte si obrázek a povídejte si o tom, co dělme na jaře na zahrádce.

Zkus si dát na misku namočenou vatu a na ni polož hrášek. Pár dní pozoruj, co se stane ?

Pracovní list 2 – pojmenuj zeleninu, kterou vidíš na obrázku a můžeš obrázek i vybarvit.

Jak si zajíčci zaseli mrkvičku - příběh:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/8eef7cbe5ca50a5eef36440f138f33b8.docx

Básničky:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/9ed0f275fa928fbe694366463f0a9dad.docx 

Hádanky:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/704eba77f5b22db4c6d6acc0a6d4cacd.docx

Pracovní listy 1 - 4:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/bfb5f0bd305d3c4eb01ef2a04a8b84e5.docx

Pracovní listy 5 - 8:
 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/b65d4dd2f1f4b5f3d0ab9e958b0494e7.docx
Pracovní list 9 - Zvonkohra:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/9be8f67b731de40646d409a9314cee11.docx

Pracovní list 10:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/1e786b44468b3bab9cf2576cb42f3b67.docx

 

 

Téma: Povídání o mamince

Časový rozsah: 1. 5. – 8. 5. 2020

 

Milé děti a rodiče,

jsme tu opět s novým příběhem i tématem. A protože druhou květnovou neděli máme Den maminek, pojďme spolu připravit nějaké milé překvapení. Vždyť každá maminka si zaslouží poděkovat za péči a lásku, kterou věnuje nejen dětem, ale celé své rodině. Co se vám vybaví, když se řekne „maminka“? Moc se mi líbí úryvek z jednoho příběhu, kdy leží holčička v postýlce, pomalinku usíná a hlavičkou jí běží otázky:

“Koho volám, když mě něco bolí? Maminku… Komu běží říct, že mám hlad? Mamince… Kdo mě obejme, když je mi smutno? Maminka… Kdo mě pochválí, když se mi něco podaří? Maminka…Kdo mi vypráví  pohádky? Maminka…A kdo se umí nejkrásněji usmívat? Maminka … To je tááák  moc dobře, že mám nejlepší maminku na světě!“

Budeme moc rádi, když i my přispějeme ke krásně prožitým chvilkám při čtení, poslouchání, zpívání i vyrábění a maminkám přeje,e všechno nejlepší k jejich svátku!

 

Vzdělávací cíle:

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 • zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
  po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

TÉMA:              Povídání o mamince

TERMÍN:              1. 5. – 8. 5. 2020

OBLAST

ŘÍZENÁ ČINNOST

NEPŘÍMO ŘÍZENÁ ČINNOST

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Zajíček neposlucha – maminky se moc bojí o své děti a nemají rády, když zlobí. Mají strach, aby se jejím dětem něco zlého nestalo. Poslechněte si příběh o zaječí mamince a její rodině.

(text ke stažení)

Básničky pro maminku – text ke stažení - zkus se naučit básničku, která se ti nejvíc bude líbit nazpaměť a na Den maminek ji přednes. Maminka bude mít radost. Nejdříve si všechny poslechni,jsou moc pěkné.

Popros maminku, aby ti pustila pohádku „Povídání o mamince 
a tatínkovi“.  Když se na ni podíváte společně (je krátká), můžete si pak povídat, jak to bylo, kdy ses narodil ty. Bude to zábava.

https://www.youtube.com/watch?v=P-0AbR3WjHU

Pracovní list 1 – kytička pro maminku – vezmi si obyčejnou tužku a každý lístek dokonči podle předlohy, pěkně si procvičíš ruku.

Povídej si s maminkou, jaké to bylo, když byla malá. Zeptej se, jakou měla oblíbenou knížku a třeba ti bude vyprávět, o čem byla.

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Pracovní list 2 – Zaječí maminka – podívej se na oba obrázky a najdi rozdíly.

Pracovní list 3 – Korálky pro maminku – dokonči náhrdelník, pěkně střídej barvy  korálků podle návodu.

Pracovní list 4 – Rozsypané korálky – vyhledej a pojmenuj tvary a vybarvi.

Pracovní list 5 – Květinka pro maminku – řazení podle velikosti

Pracovní list 6 -  Obličeje – nastříhej obrázky a spoj dvě poloviny obličeje maminky, které k sobě patří.

Pracovní list 12 - Najdi dvě stejné kytičky v řadě a vybarvi je.

Vyzkoušej si úkoly ještě jednou sám, nebo jen ty, které se ti líbili.

Popros maminku, aby ti klidně i černobíle vytiskla svou fotku. Pak ji spolu nastříhejte na 5 částí a zase obrázek slož- budeš mít krásné puzzle.

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Pracovní list 7 - Obrázek pro maminku – podívej se na návod a vyrob mamince k svátku krásný obrázek.

Pracovní list 9 - Svačinka pro maminku – poskládej na talíř obrázek z ovoce a překvap maminku svačinkou k svátku.

Srdíčkové pexeso pro maminku – stačí karton z krabice nebo tvrdý papír, různé kousky balících papírů. Z kartonu nastříhej 14 čtverečků 6x6 cm. Z kousků papírů vystřihni vždy dvě stejná srdíčka a nalep na čtvereček. Pexeso je hotové a můžete hrát.

Vezmi si svou oblíbenou stavebnici a zkus pro maminku něco pěkného postavit.

Nakresli mamince obrázek. Co to bude, nechám na tobě.

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Ukolébavka – J. Nohavica – tuhle krásnou písničku si můžete s maminkou pouštět před spaním každý den a třeba si ji i zapamatuješ a zazpíváš i bez počítače:

https://www.youtube.com/watch?v=c6A8w5c8R2A

Máma – nauč se písničku i taneček pro maminku a na svátek ji ho předveď – bude to od tebe krásný dárek:

https://www.youtube.com/watch?v=xTvhlSgOf2I

Písničky si pouštěj i pro sebe a rychleji si je zapamatuješ.

Zkus si vzpomenout na písničky, které jsme se učili ve školce a zazpívej je mamince.

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Hra s kamínky – s obyčejnými kamínky se dá hrát plno her. Zkus to a zapoj i celou rodinu, bude to legrace:

Hod do kelímku – kelímek polož asi metr před sebe a házej kamínky. Kdo hodí víc?

Ruce za záda – do jedné ruky dej kamínek, druhá je prázdná – maminka musí uhodnout, která ruka má kamínek. Pak hádej ty. Kdo vyhrál?

Tref se – postav prázdný kelímek od jogurtu asi metr před sebe. Zkus ho shodit kamínkem na tři pokusy.

Rychle sbírej  - urči si startovní čáru, 3 kamínky dej asi tři metry před sebe. Maminka ti bude měřit čas, za jak dlouho po jednom všechny přineseš na start.

Tref se do kruhu – provázkem vytvoř na zemi kruh. Postav se metr od kruhu, vezmi do ruky 10 kamínků a snaž se je všechny naráz hodit do kruhu. Kolik jich tam je?

Hru s kamínky si můžeš hrát i sám nebo s kamarádem. Zkuste vymyslet i další, ale pozor, musí být bezpečné.

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Pracovní list 8 - Povídání o mamince – podívej se na Smajlíky na obrázku. Každý má jiný výraz, Poznáš, co se stalo a jak se cítí? Zkus u každého obrázku popřemýšlet, kdy se tak cítí tvoje maminka. Např.: Kdy je šťastná, rozzlobená apod.

Den pro maminku – tento den zkuste všichni doma  víc pomáhat a plnit mamince přání. Prostři svátečně stůl, pomoz s nádobím, zazpívej mamince- cokoli ji udělá radost. A nezapomeň na pusinku.

Udělej si výstavku ze všech splněných úkolů této týden – jsou o mamince – a uspořádej pro maminku vernisáž.

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

Tentokrát jsme pro tebe vybrali hned tři pohádky: všechny jsou o tom, jak si děti nebo zvířátka hrají na maminky. Určitě se ti budou líbit:

Jak štěňátko chtělo malé pejsky:

https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20

Krtek a orel:

https://www.youtube.com/watch?v=Je-iCwhNwUk

O pejskovi a kočičce – O panence, která tence plakala:

https://www.youtube.com/watch?v=mvF9R93eOJ0

Popros maminku, aby ti ukázala své fotografie, když byla malinká, uvidíš, jak hezky si u obrázků popovídáte.

Pracovní list 10 - Strom života – vytiskni si list, na stromě je jedno okénko dole – tam s maminkou napište tvé  jméno a i jména sourozenců, pokud je máš. Další dvě okénka jsou pro mámu a tátu a nahoru pak napíšete babičky a dědečky. Obrázek vybarvi a můžete si ho dát na ledničku.

Poslechni si své oblíbené písničky, prohlédni si knížku.

Pracovní list 13

- Moje maminka – posaďte se tajně s tátou a sourozenci a vyplňte otázky. Pak vybarvi i obrázek a dejte to ho mamince k svátku J.

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Na vycházce si nasbírejte kamínky a  pak si doma vezmi třeba talíř, prkénko nebo jinou podložku a poskládej z nich obrázek pro maminku – kytičku, srdíčko, nebo co tě napadne.

Pracovní list 11 - Jarní květiny - Až půjdete na procházku, rozhlédni se kolem a zkus pojmenovat květiny, které uvidíš. Které bys dal mamince do kytičky k svátku? Jakou mají barvu?

Prohlédni si sám obrázek s květinami, poznáš některé?

Zkus si i pro sebe poskládat kamínkový obrázek.

Pohádka "Zajíček - neposlucha":

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/9494f20b5c2c9b46ddb5de44ea567385.docx

Básničky pro maminku:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/8b123d3e79b306257bdb28b3e98fb9e6.docx

Pracovní listy 1 - 6:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/df936b0e1effbbc5695ee203dbebccc8.docx

Pracovní listy 7 - 12:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/0d9681387d623a84602d86291106c39b.docx

Pracovní list 13:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/425d849bd2d450e78c2a64a4222ccd94.docx

 

Téma:                 "O neposlušném koštěti"

Časový rozvrh:     25. 4. - 1. 5. 2020

 

 

Milé děti, vážení rodiče,

věříme, že jste si užili zábavu u pohádky o koťátku a všechny úkoly jste bez problémů splnili - však my víme, jak jste šikovní :-). . Pro tento týden jsme si pro vás připravili další pohádku. A protože se blíží slet čarodějnic, i náš příběh je o jedné čarodějnici Bertě a neposlušném koštěti. Po přečtení této pohádky vás čekají zábavné úkoly, naučíte se krátkou básničku a zatancujete si všichni na známou písničku Saxana. Také se  naučíte poznávat bylinky, pořádně si zacvičíte , a pak si odpočinete u krásné pohádky Chaloupka na vršku.  Určitě nebude nouze o legraci a zábavu spolu s ponaučením. Tak pojďte na to a hezkou zábavu :-D.

 

O neposlušném koštěti - text pohádky:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/73cad37888f497026eba521b13db2c50.docx

Vzdělávací cíle (co u dětí rozvíjíme, co je učíme):

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
  o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,
  v dětské herní skupině apod.)
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
  o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 

Očekávané výstupy (co by měly děti zvládnout, znát a umět po splnění úkolů)

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 • chápat slovní vtip a humor
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 • postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • spolupracovat s ostatními
 • pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

 

TÉMA:              O neposlušném koštěti

TERMÍN:              25.4. – 1. 5. 2020

OBLAST

ŘÍZENÁ ČINNOST

NEPŘÍMO ŘÍZENÁ ČINNOST

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Pohádka o neposlušném koštěti – popros někoho doma, aby ti pohádku přečetl. Pozorně poslouchej a pak zkus svými slovy říct, o čem pohádka byla.

Pracovní list 1 – Bertin kocour – vyzkoušej, jak máš bystrá očka a zakroužkuj správné kocoury.

Pracovní list 10 - Básničky o čarodějnici – poslechni si básničky a tu, která se ti líbí nejvíc, se zkus naučit

 

Popros maminku, ať ti na papír napíše tiskacím písmem tvé jméno a jména ostatních doma. Zkus to napsat také.

Poznáš některá písmenka?

Pracovní list 11 - Berta letí - tužkou 10x obtáhni čáru

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Pracovní list 2 - Čarodějnické sudoku – pozorně se podívej, kam patří dvojice na obrázku.

Pracovní list 5 – Bylinky – jak rostou? – nastříhej obrázky podle čáry a seřaď podle děje. Vysvětli mamince, proč jsi obrázky seřadil právě takto.

Postav pro Bertu nějakou chaloupku – použít můžeš stavebnice, krabice, deku, zkrátka co tě napadne.

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Pracovní list 3 - Čarodějnice Berta –  pečlivě vystřihni čarodějnici z papíru a, vybarvi pastelkami a slep podle návodu.

Pracovní list 4 - Bertin kocour – připrav si všechny uvedené pomůcky a vyrob si k Bertě i kocoura.

Pracovní list 9 – Peříčka paní sovy – tužkou nakresli peříčka a pak si sovu vymaluj

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Pusťte si písničku Saxana a bláznivě si celá rodina zatancujte  a zazpívejte. To pak  bude skvělá nálada J.

https://www.youtube.com/watch?v=ygxmc8OnQ0E

Písničku Hlava, ramena znáš ze školky – zazpívej si ji a zatancuj :-D :

https://www.youtube.com/watch?v=h0XcdGIKTIY

Zazpívej si s maminkou známé písničky třeba při vaření, nebo jen tak.

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Pracovní list 7 - Cvičení s maminkou – podívej se na obrázky a zkus si zacvičit ve dvojici. Uvidíš, jak se hezky protáhnete.

Pracovní list 6 – Tělocvik s abecedou – podívej se na úkoly u každého písmenka. Každý den poskládejte jedno jméno někoho z rodiny  a zacvičte si spolu

 

Až si vyrobíš Bertu, kocoura a postavíš z kostek nebo krabic chaloupku, můžeš zahrát doma pohádku pro ostatní.

Proběhni se venku, zkus průlezky, kolo nebo koloběžku. 

 

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Posaďte se všichni pohodlně do kroužku, nebo naproti sobě. Použijte třeba vařečku místo kouzelné čarodějnické hůlky. Vymyslete kouzelné zaříkadlo a pak si představte, že opravdu umíte kouzlit … co byste si navzájem vykouzlili? Jaké je vaše největší přání? A co byste přáli ostatním v rodině?

Povídejte si smaminkou nebo tátou každý den o tom, co jste celý den dělali, nebo jaký úkol jste splnili a jak se ti to líbilo.

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

Popros maminku nebo tatínka, aby ti před spaním ještě jednou přečetl pohádku „O neposlušném koštěti

Společně s rodiči vyberte knížku, kterou budete číst na pokračování.

Podívej se na krásnou pohádku Chaloupka na vršku - je o čarodějnicích a je moc hezká:

https://www.youtube.com/watch?v=F0i1sLkqhN4

 

Poslechni si své oblíbené písničky, prohlédni si knížku.

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Čarodějnice Berta sbírala bylinky. Co ale v příběhu nebylo je, že měla u chaloupky bylinkový záhon.

Pracovní list 8 -  Zkus na obrázku poznat a pojmenovat některé bylinky. Pokud to půjde, zasaďte si doma do květináče také některou bylinku a pěkně se o ni starej.

 

Na procházce se dívej okolo sebe, třeba někde v zahrádce nebo na stráni najdeš nějakou léčivou bylinku. Poznáš ji?

 

 

Pracovní list 1 - Bertin kocour:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/c0e760eebdaa3669d44c7a46c151f273.docx

Pracovní list 2 - Čarodějnické sudoku:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/f4b57fa7ba5b010c921768ba86ffeffb.docx

Pracovní list 3 - Výroba čarodějnice Berty:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/6a875c6edd99b599199b3724f82bb51c.docx

Pracovní list 4 - Výroba kocoura:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/ea449f3f81c1e0eefc0e198a2752dd79.docx

Pracovní list 5 - Jak rostou bylinky:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/7208bfc0f4a5b3ce2261c30663834893.docx

Pracovní list 6 - Tělocvik s abecedou:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/a0b347da966163ce51b5fc023625c48b.docx

Pracovní list 7 - Cvičení ve dvojicích:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/96979501f803ed7788c8998845ea9cac.docx

Pracovní list 8 - Obrázky léčivých rostlin:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/1b36dab6e6df1a60af7b49b0e1aa1a0d.docx

Pracovní list 9 - Kreslíme peříčka sovy:

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/bda53bfe8812654063f0ec2f7bcb5682.docx

Pracovní list 10 - Básničky o čarodějnicích:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/8b869d4495e461b4e415a9995e54c8c1.docx

Pracovní list 11 - Let čarodějnice Berty:

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/c588f69956d32052b98d83a5f1e61200.docx

 

 

 

Téma:                  „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“

Časový rozvrh:   17. 4. – 24. 4. 2020 

                                                              

 

      Pro dnešní téma jsme zvolili známou pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“ Text pohádky i související pracovní listy jsou k dispozici níže. Děti se hravou formou seznámí s domácími zvířátky, dozví se, co jí, kde bydlí a proč jsou užitečná. Také se malinko protáhnou při rozcvičce, naučí se krásnou písničku Zdeňka Svěráka a mohou pro celou rodinu zahrát i malé loutkové divadlo s vlastnoručně vyrobenými papírovými loutkami. Nebojte se, není to nic těžkého. Nejdříve však přečtěte dětem pohádku, všechny další úkoly z ní vycházejí. Odzkazy na písničky i rozcvičku jsou uvedeny v nabídce činností níže. Přejeme příjemnou zábavu.

 

Vzdělávací cíle (co u dětí rozvíjíme, co je učíme):

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy (co by měly děti zvládnout, znát a umět po splnění úkolů)

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se
  ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně
  k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

TÉMA:              O koťátku, které zapomnělo mňoukat

TERMÍN:              17.4 – 24. 4. 2020

OBLAST

ŘÍZENÁ ČINNOST

NEPŘÍMO ŘÍZENÁ ČINNOST

VERBÁLNÍ

Čtení, psaní, vyprávění příběhů, slovní hry, rozhovory.

 

Pohádka  “O Koťátku, které zapomnělo mňoukat“ –  text je ke stažení – maminka nebo tatínek přečte pohádku, pozorně poslouchej. Vyjmenuj zvířátka z pohádky a řekni, na jaké písmenko začínají? Vymysli na tato písmenka i jiná slova.

 

Zkus pohádku převyprávět – co si pamatuješ?

Máš knížku nebo časopis s obrázky zvířátek? Prohlédni si je a pojmenuj zvířátka.

 

LOGICKO-MATEMATICKÁ

Manipulace s předměty, bádání, pokusy, řešení logických úloh, skládanek, hlavolamů, technické zájmy.

Pracovní list 1 – odpověz na otázky uvedené v pracovním listu a splň úkol.

Pracovní list 3 - Vystřihni zvířátka, polož na stůl  a seřaď je postupně tak, jak je koťátko potkalo. Pak odpověz: Kdo je první, kdo poslední, kdo před kohoutkem, kdo za ovečkou. Maminka nebo tatínek vymyslí i další otázky na pořadí zvířátek.

Pracovní list 4

Rozstříhej puzzle podle čáry a pak zkus obrázek poskládat.

PROSTOROVÁ

Modelářství, návrhářství, vizuální znázorňování, skládačky, ilustrované knihy, návštěvy muzeí výtvarného umění.

Zvířátka, která si vystřihl a řadil na stole  nalep na špejli nebo párátko a zahraj doma pohádku O koťátku…

Pracovní list 2 – vystřihni druhou polovinu zvířátek podle přerušované čáry a dolep ke správné hlavičce zvířátka. Pak obrázky vykresli barevně.

Postav ze stavebnice nebo kostek, které máš doma, domečky pro zvířátka z pohádky O koťátku …

Pracovní list 5 – omalovánka zvířátek

HUDEBNÍ

Zpívání, pískání, broukání, vyťukávání rytmu, prozpěvování během dne, poslech hudby, hra na hudební nástroj

Jaké znáš písničky o zvířátkách z pohádky O koťátku? Napovím:

Skákal pes, Kočka leze dírou, Já mám koně – zazpívej si je a k tomu tleskej rukama. Tyto písničky si můžeš pustit i na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=hqukPkgqkv8

Popros rodiče, aby ti na youtube pustili písničku o tom, jak si povídají zvířátka – Krávy, krávy – Z. Svěrák:

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

Poslechni si písničku „Krávy, krávy“ víckrát a zkus se ji naučit.  Můžeš zvířátka napodobovat.

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

Tanec, pohybové aktivity a sport, hraní rolí, dramatické umění, aktivní fyzické zapojení do činnosti, dotykové zkušenosti, kutilství.

Pusť si písničku Krávy, krávy a zacvič si – napodobuj pohyb jednotlivých zvířátek.

Na procházce popros rodiče, ať ti vymyslí trať na běh a změří ti čas. Zopakuj každý den a uvidíš, jak se zlepšíš.

Zkus každé ráno malou rozcvičku:

https://www.youtube.com/watch?v=QVzsoTAAw_8

Proběhni se venku, zkus průlezky, kolo nebo koloběžku.

INTERPERSONÁLNÍ

Vedení, organizování, shromažďování, návštěva společenských akcí, kolektivní hry, týmová práce, přátelské rozhovory.

Udělej si výstavku ze všeho, co jsi tento týden vyrobil, postavil a nakreslil  a ukaž ji všem doma.

Zkus spolu s rodiči vymyslet i další úkoly k pohádce „O koťátku…“

Můžeš si popovídat s rodiči, proč je důležité nezapomenout svou řeč  a co se stalo v pohádce „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“

INTRAPERSONÁLNÍ

Meditování, snění, klid na samostatné uvažování a plánování, nezávislost, vyhraněnost názorů a koníčků.

Popros maminku nebo tatínka, aby ti před spaním ještě jednou přečetl pohádku „O koťátku…“

Společně s rodiči vyberte knížku, kterou budete číst na pokračování.

 

Poslechni si své oblíbené písničky, prohlédni si knížku.

PŘÍRODNÍ

Pobyt v přírodě, životní styl, který je v souladu s prapodstatou člověka, zájem o literaturu a praktiky opírající se o holistický přístup k životu a zdraví

Pohádka  “O Koťátku, které zapomnělo mňoukat“ – vyjmenuj zvířátka a řekni, jak se jmenují mláďátka, co jedí a kde bydlí.

Na procházce s rodiči společně pozorujte domácí zvířátka, Povídejte si, co všechno o nich víte.

 

Na procházce pozoruj všechna zvířátka, která potkáš. Můžeš o tom vyprávět rodičům.

 

O koťátku, které zapomnělo mňoukat“

Bylo jednou jedno koťátko. Žilo v domečku s pejsky, pořád si spolu hráli, až se koťátko naučilo říkat „haf, haf“. A tak se stalo, že úplně zapomnělo mluvit kočičí řečí. Když dostalo hlad a chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka, nevědělo jak. Jak se říká, propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo koníka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl koťátku koník. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Koník na to: „Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: íhaha, íhaha, íhaha“. Ale kdepak - nestačí - kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo kravičku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla kravička. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! A kravička povídá: „Když máš hlad, stačí přece zavolat: bú, bú, bú“. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.

Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kozlíka. Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kozlík, Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Kozlík poskočil a povídá: „Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: mééé, mééé, méé“. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko znovu chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo ovečku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekla ovečka. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Ovečka povídá: „Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: bééé, bééé, bééé“. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. A hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo slepičku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo kuře. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Slepička zakdákala: „Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: kokokodák. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo znovu s pláčem po dvoře, až potkalo kohoutka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kohout. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka?  Kohout na to :“Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: kykyryký, kykyryký, kykyryký. Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo prasátko. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řeklo prasátko. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece zavolat: chro, chro, chro.
Ale kdepak, nestačí – kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady. Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kocoura. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se drobátko! Řekl kocour. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Kocour kroutil hlavou, jak může být kotě tak hloupé a zapomenout svou řeč: „Když máš hlad, stačí přece zavolat: mňaúúúúúúúú.“ To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka! Radostně zajásalo kotě. A to kotě dírou v plotě utíkalo do kuchyně, přiběhlo k hospodyni a zamňoukalo. Mňau, mňau, mňau! Sotva to hospodyně uslyšela, dala hned koťátku plnou misku mlíčka. Koťátko ji vypilo, stulilo se do klubíčka a sladce usnulo v pelíšku.

Text pohádky ke stažení

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/41562a8bd3af90a00dcc824cf45f0f36.docx

Pracovní list 1 - prohlédni si obrázek. Zakroužkuj zvířátka, která byla v pohádce „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Kolik zvířátek z pohádky jsi našel? Kolik zvířátek chybí a která to jsou? Zkus je dokreslit. Všechna zvířátka na obrázku pojmenuj.

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/b8c62447d8147b4031a7fc486267b19f.docx

Pracovní list 2 – vystřihni druhou polovinu zvířátek podle přerušované čáry a nalep k hlavičkám.

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/b6727ce044037eb64b3f4c4684671352.docx

Pracovní list 3 – vystřihni a vybarvi zvířátka, přilep každé z nich na  špejli nebo párátko. Potom můžeš doma zahrát pohádku „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“.

 http://www.msplananl.cz/uploads/documents/13e99f732f32ede37b50178ab0194abe.docx

Pracovní list 4 - popros rodiče, aby rozstříhali obrázek koťátka  podle čar a zkus ho zase poskládat.

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/f5db359e283c04bc99ca777e46543112.docx

Pracovní list 5 - omalovánky

http://www.msplananl.cz/uploads/documents/06875b455dd924627a328b5009a3d9fd.docx