Přírodověda

Charakteristika

Přírodovědný kroužek je doplňková činnost určená pro předškolní děti naší mateřské školy. Tato činnost probíhá pravidelně v odpoledních hodinách jednou za 14 dní. Již pátý rok se kroužek aktivně zapojuje do projektu Jaro ožívá, který monitoruje přílet stěhovavých ptáků na území České republiky. Konkrétně se zaměřujeme na monitorování příletu Čápa bílého a jeho hnizdění na Strkovském komíně v Plané nad Lužnicí. Tento projekt vyhlašuje Česká ornitologická společnost. V rámci svých možností se děti z přírodovědného kroužku  podílí na proměnách školní zahrady v přírodní učebnu.

 

Záměry:

 • získávat povědomí o přírodě, životním  prostředí, proměnách přírody a přírodních materiálech
 • seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije
 • pochopit, že změny v přírodě  jsou přirozenou součástí života
 • pozorováním rostlin a živočichů pochopit vztahy a souvislosti v přírodě a respektovat je vytvářet si kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí
 • získávat nové informace o přírodě a umět je využít
 • umět si vyhledat informace o přírodě, případně vědět na koho se obrátit
 • naučit se pracovat s knihami o přírodě, encyklopediemi
 • naučit se orientovat v prostoru
 • získat základní informace o třídění odpadu
 • naučit se spolupracovat a pracovat ve skupině
 • rozvoj hrubé motoriky,  koordinace lokomoce a dalších pohybů
 • rozšiřovat slovní zásobu
 • prohlubovat správné návyky a pravidla bezpečnosti při pobytu v přírodě
 • vnímat přírodu všemi smysly

 

Vzdělávací nabídka – činnosti:

      Procházky do přírody:

 • zvládnutí pohybu na nerovném terénu
 • orientace v obci, v okolí mateřské školy                                                 
 • pozorování rostlin a živočichů v bezprostřední blízkosti                                                      
 • pozorování změn v přírodě                                                
 • krmení kachen, péče o krmítka na zahradě MŠ                                                                                     
 • práce a manipulace s dalekohledem                                                
 • práce a manipulace s fotoaparátem                                                  
 • práce s lupou a pinzetou                                                 
 • hrubá motorika – zvládnutí chůze a běhu                                                      
 • napodobování pohybu různých zvířat                                                
 • práce s mapou, plánkem                                                 

                                                 

      Práce s informacemi, encyklopedií, knihami:

 

 • vyhledávání informací v časopisech, knihách
 • sledování čteného textu, informace                                               
 • práce s encyklopediemi, interaktivní tabulí                                              

                                                    

     Třídění odpadu :

 

 • zmapovat si, kde je v nejbližším okolí možné třídit odpad do barevných kontejnerů
 • pomocí her (ekoher) se seznámit s barvami kontejnerů a naučit se třídit                                
 • navštívit sběrný dvůr, znát jeho otvírací dobu a vědět, co se může do sběrného dvora odvézt

 

 Práce s rostlinami:

 

 • zalévání a přesazování rostlin, které to potřebují
 • péče o rostlinky ve třídě mateřské školy                                     
 • setí semen a následná  péče o ně                                 
 • návštěva zahradnictví a sledování práce zahradnice, poznávání pomůcek a náčiní k práci s rostlinami               
 • lisování kytiček a bylin  natrhaných  na procházce a založení herbáře                                 
 • určování  kytiček a bylin podle klíče                                 
 • péče o vyvýšené záhony a bylinky                                 

                                

 Experimenty a pokusy:

 

 • experimenty s vodou, sněhem, ledem- rozpouštění, barvení sněhu
 • ochucování vody a určování chuti, přelévání, kapání, bubliny                                 
 • pokusy se světlem a teplem- bramborová rallye                                
 • důležitost vody – pokus s nezalévanou a zalévanou rostlinou                                     
 • rozlišování vůní bylin – zapojení smyslů                                     
 • výroba bylinkových mýdel                                    
 • vaření bylinkových a ovocných čajů                                     

   

Očekávané výstupy:

 • osvojit si elementární poznatky o přírodě a okolním prostředí                                   
 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí                                   
 • pomáhat pečovat o životní prostředí, chránit přírodu                                   
 • vnímat a chápat význam životního prostředí pro člověka                                   
 • porozumět změnám v přírodě a vnímat je jako přirozené                                   
 • umět se změnám přizpůsobit                                   
 • získat základní poznatky a vědomosti o životě rostlin a živočichů                                   
 • prožívat radost z nově poznaného a objeveného                                   
 • chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy                                   
 • chápat, že některé aktivity mohou životní prostředí poškozovat                             

 

Příroda není pro děti jenom místem, kde mohou trávit svůj čas, ale také místem jejich vývoje. Ponořené do hry mohou v přírodě objevovat svoje vlastní schopnosti a dovednosti. V přírodě jsou děti nenásilně při hře konfrontovány s živými tvory, poznávají rostliny i zvířata a rozvíjejí pochopení pro vztahy a souvislosti v přírodě.

 

Učitelky:  Bc. Veronika Poulová

              Bc. Jana Skaláková