Obecná charakteristika školy

Naše mateřská škola je v současné době jediné zařízení svého druhu ve městě s 4 500 obyvateli. Historie předškolního zařízení v Plané nad Lužnicí sahá až k 1.9.1945. Stávající budova je v provozu od roku 1978.

Současná kapacita školy je 210 dětí, s možností členění na 11 tříd. Součástí školy je školní jídelna.

Od 1.1.2003 je škola samostatným právním subjektem, příspěvkovou organizací, což je jedinečný přínos pro její autonomii.

Architektonické řešení budovy se zásadním způsobem změnilo v roce 1998, kdy škola prodělala rozsáhlou rekonstrukci a přístavbu dvou tříd. V roce 2006 pak došlo k rozšíření o další třídu přestavbou bytu, který byl součástí školy. Znova se škola rozšířila v roce 2009 o třídu v prostorách ZŠ a v roce 2010 o další třídu z bytu v budově MŠ. V roce 2013 došlo ke změně vzhledu budovy přístavbou dalších 2 tříd a zateplením celé mateřské školy. V roce 2022 byla zřízena a vybavena nová třída ze stávajících bytů.

Specifikou školy je její dispoziční řešení interiérů tak, aby přineslo kvalitnější způsob práce s menší skupinou dětí. Toto řešení je velmi přínosné pro děti samé, neboť se nám tak lépe daří naplňovat požadavky individuálního přístupu. Zajištění funkčnosti školy dle našich představ a plánů je velice náročné na organizaci práce všech zaměstnankyň.

Příjemné řešení interiéru umocňuje jeho vybavení dětským nábytkem, rozmístění a vytvoření zázemí a koutků pro děti, doplnění výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků dětí. Obměna nábytku, aby splňoval veškeré parametry dané předpisy, je předmětem plánu čerpání rozpočtu zřizovatele. Díky nemalým investicím je naše škola v současné době moderním, dobře vybaveným zařízením, plně vyhovujícím pro rozvoj dětí předškolního věku s ohledem na jejich individuální potřeby.

 

Budova je patrová, přízemí má bezbariérový přístup. Kapacita 203 dětí je v současné době dostačující, do fungujících 11 tříd jsou děti rozdělovány podle věku, schopností a potřeb. Pohádka provází nejen název školy, ale i samotné třídy. Každá z nich má ve svém znaku i názvu pohádkovou bytost aby tématika byla dětem blízká a snadněji se orientovaly v prostorách školy.

Součást komplexu tvoří školní jídelna. Její vybavení je postupně obměňováno a modernizováno dle finančních možností zřizovatele tak, aby splňovalo bezpečnostní a hygienické předpisy. Jednotlivé úkoly vycházejí z plánovaného rozpočtu na kalendářní rok. Kapacita ŠJ je dostačující a umožňuje i provádění vedlejší hospodářské činnosti mateřské školy. Současné vybavení je dostačující k zajištění stravy odpovídající současným trendům zdravého stravování

Umístění budovy je téměř ideální, škola se nachází ve středu města. Nedaleko je vlakové nádraží, zastávky MHD a linkových autobusů, hned vedle budovy parkoviště pro osobní automobily.

Škola je začleněna i do přírodního prostředí. Součástí komplexu je rozsáhlá zahrada s dominantou vzrostlých dubů a další zelení. Vedle budovy je rybník, nedaleko louky, les a řeka Lužnice. Tyto přírodní lokality poskytují další možnosti pro poznávání dětí a pro jejich environmentální vzdělávání, realizaci prvků ekologické výchovy, naplňování programu zdravého životního stylu, umožnění řady pěších výletů atd.

Zahrada nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoli ročním období. Její rozloha a členitost nabízí vybudování různých zákoutí s průlezkami, pískovišti, dalšími prvky pro hry a dostatečné pohybové vyžití dětí. Další využití spatřujeme i pro akce s rodiči v rámci spolupráce, které se nám daří uskutečňovat. V tomto období se v souladu s úkoly, které opět vychází z plánovaného rozpočtu zřizovatele, zaměřujeme na dovybavení a celkovou úpravu, abychom zahradu mohli plně využívat i jako přírodní učebnu. Postupnou realizací těchto dlouhodobých plánů se snažíme vytvářet dobré podmínky pro naplňování cílů školního vzdělávacího programu.

K uspokojení maximálního pohybového vyžití dětí dále slouží i multifunkční sportovní hřiště v těsné blízkosti mateřské školy.

Přednosti naší mateřské školy spatřujeme hlavně v těchto oblastech:

 

1. Rozčlenění prostor školy

Prostory tříd umožňují vzdělávání dětí v menších skupinách.

Třídy v přízemí jsou koncipovány spíše pro mladší věkovou skupinu. Jejich členění je variabilní, podle potřeby mohou být rozděleny až na 6 tříd, z toho 4 po 15 dětech a 2 pro 20 dětí. Tento systém se nám osvědčil právě u nejmenších dětí, protože umožňuje maximální individuální péči.

První patro užívají starší děti v 5 třídách. 2 třídy mají kapacitu 21 dětí a 2 třídy 25 dětí.

Třídy s nižší kapacitou umožňují integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2. Vybavenost školy a její využitelnost

Škola je velmi dobře vybavena pro všestranný rozvoj dětí. V prvním patře jsou 2 třídy rozlehlé, plně vyhovující pohybovým aktivitám. Velkou předností je horolezecká stěna a další tělovýchovná zařízení, která ve třídách starších dětí umožňují náročnější pohybové vyžití. K vybavení ve 3 třídách školy patří poschoďové domečky, sloužící pro hru dětí. V 1. patře jsou třídy rozšířeny o prostor pro tvořivou práci dětí, který je přímo přístupný 2 třídám starších dětí.  K vybavení MŠ patří i keramická pec a nově od roku 2013 i mobilní interaktivní panel.

 Bezbariérový přístup do budovy, stejně tak i do zahrady, umožňuje širší rozsah integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

     

3. Personální zajištění

Učitelky jsou všechny plně kvalifikované, 8 z nich má ukončené vysokoškolské vzdělání, další 2 VŠ v současnosti studují. Dvě učitelky mají vystudovaný  obor speciální pedagog, což je z pohledu koncepce školy velmi přínosné z hlediska naplnění potřeb nejen dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

13 pedagogů v rámci DVPP získalo osvědčení pro výkon logopedické prevence.

Všichni pedagogové mají zájem na svém odborném růstu, toto dokládá jejich další studium a účast na vzdělávacích seminářích. 

Všichni pedagogové jsou velmi tvořiví a zajímají se o nové trendy ve výchově a vzdělávání. Uplatňují nové metody a formy práce. Provozní pracovnice spolupracují s pedagogickými a podporují je.

 

4. Naplňování podmínek inkluze

Do naší mateřské školy, podle potřeby rodičů, zařazujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami i děti nadané. Zařazení těchto dětí umožňuje vzdělání a další proškolení pedagogů i vnitřní uspořádání mateřské školy. S inkluzí máme několikaleté zkušenosti a kvalita práce v této oblasti byla ověřena odborníky z SPC.

 

5. Spolupráce s rodiči

Spolupráce s rodiči probíhá na základě partnerství a již dlouhodobě máme pozitivní zpětnou vazbu většiny z nich. Rodičům umožňujeme volný přístup k aktivitám školy a vítáme jejich zájem. Škola pořádá různé aktivity, kterých se mohou rodiče účastnit se svými dětmi.

 

6. Spolupráce se zřizovatelem a dalšími organizacemi

Činnost mateřské školy probíhá za podpory zřizovatele. Školství je jednou z priorit ve městě.

Naše mateřská škola je v těsné blízkosti základní školy, což nám usnadňuje spolupráci. Participujeme vzájemně v některých projektech.

Úzká spolupráce probíhá též s místní knihovnou v rámci společných projektů.

 

7. Prezentace na veřejnosti

Díky své bohaté činnosti se škola často prezentuje na veřejnosti. Ve středu města máme svou výstavní plochu, pořádáme výstavu dětských prací v obřadní síni MěÚ, vystupujeme na veřejnosti k různým příležitostem. O svých aktivitách informujeme v místním i regionálním tisku.