9. třída

 U FERDY MRAVENCE

 

CHARAKTERISTIKA PROSTŘEDÍ A PODMÍNEK TŘÍDY 

Třída Ferdy mravence se nachází v prvním patře mateřské školy mezi třídou u Krtka a třídou u Rákosníčka. Je prostorná a uspořádaná do jednotlivých center tak, aby děti mohly pohodlně a nerušeně vykonávat různé druhy činností.

Na pravé straně třídy je umístěno hudební centrum, domácnost, prostor pro stavebnice a hry s auty. V další části třídy je poznávací magnetická tabule, kde děti najdou každý týden obrázky a informace o daném aktuálním tématu.

Na levé straně třídy je výtvarná část, kde mají děti možnost kdykoliv během dne využít velkou nabídku výtvarných potřeb. Dále pak navazuje přírodovědný koutek vybaven lupami a zajímavými přírodninami včetně schránek různých živočichů, zejména hmyzu. Velmi oblíbený a využívaný je pracovní ponk umístěný na konci třídy.

Dále je ve třídě centrum společenských her a zásobník her didaktických. Nakonec je zde centrum tělesné výchovy, kde je žebřina a pomůcky k pohybovým aktivitám.

Třída je koncipována tak, aby každé dítě mělo možnost vlastní seberealizace ve všech oblastech činností dle vlastního výběru. Výhodou jednotlivých center - kromě zajištění soukromí a dostatečného prostoru ke hře, je také snadnější udržování pořádku ve třídě a orientace v prostoru. K tomu napomáhá tzv. strukturovaný prostor - označení jednotlivých center a značení pro uložení her, stavebnic a hraček na své místo.

Do třídy u Ferdy mravence dochází ve školním roce 2021/2022 celkem 26 dětí, 13chlapců a 13děvčat. Věkové složení dětí je 4 - 6 let. Velká část třídy se skládá z dětí, které v loňském školním roce navštěvovaly třídu Včelích medvídků. Dále dvě děti s odkladem školní docházky, které ve třídě Ferda Mravenec zůstaly a celkový počet doplnilo šest dětí nově příchozích.

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

Interiér třídy je účelně a vkusně vybaven nábytkem, který plně naplňuje potřeby dětí. Nábytek je zdravotně nezávadný, bezpečný a estetický. Děti mají možnost, vytvořit si hrací koutky, které poskytují soukromí při hrách a zároveň umožňují průběžně udržovat pořádek. Ve třídě máme přírodovědný koutek, který budeme společně obměňovat přírodninami charakteristickými pro dané období.

Pro ukládání lůžkovin je třída vybavena vyvýšeným balkonkem nad kuchyňkou, kde jsou otevřené police, z nichž každá je označena značkou daného dítěte. Tam si vždy každý schovává polštářek a prostěradlo. Matrace pro odpočinek jsou uchovány ve skříni ve výtvarné třídě, do které je vstup v zadní části třídy. Pro věci, které si děti nosí z domova máme vedle učitelského stolu umístěn stoleček. Ke třídě patří prostorná šatna, také s označenými skříňkami značkou. Umývárna, toalety a kuchyňka na přípravu jídla a pití pro děti je samozřejmostí.

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY 

 • Děti se od šesté hodiny ráno scházejí ve třídě u Krtka.
 • Od sedmé hodiny jsou děti až do čtvrté hodiny ve své domácí třídě.
 • Na konec odcházíme do třídy u Makové panenky, kde končí provoz v půl páté.
 • Každý den se společně setkáváme u rituálů, které jsou pro nás velice důležité.
 • Během dne střídáme aktivity jak rušné, tak klidové.
 • Snažíme se vyvarovat zbytečnému spojování a suplování jiných učitelek. V některých situacích, kdy dochází ke změnám organizace dne, jsou děti vždy seznámeny předem.
 • Při stolování, hygieně a oblékání se snažíme o samostatnost dětí, samozřejmě s naší dopomocí. Děti si samy mažou pomazánky, obsluhují se při nalévání čaje.

Třídní pedagogové pro šk. rok 2021/2022: Daniela Šůnová, Vendula Moravová

Asistentka pedagoga: Angela Jandová

 

JARNÍ SMYSLOVÉ EKOHRANÍ

 

Vážení rodiče, milé děti. Zveme Vás do JARNÍ VÝZVY v rámci EKOŠKOLKY!
Více informací k výzvě: VÝZVA 
Vytvoř si svoje leporelo! Vystřihni si každý čtverec, nakresli nebo nalep svůj obrázek, svaž všechny obrázky z leporela provázkem: LEPORELO

DISTANČNÍ VÝUKA

GALERIE 

                             

    

     

 

Naše rodina 

Období: 3.-7.5.2021 

Charakteristika: V tomto týdenním bloku se zaměříme na naši rodinu. Povíme si, kolik nás je doma, jaké má kdo úlohy, jak bychom si měli vážit druhých a dávat jim to najevo. Také se zaměříme na tvorbu dárečků pro maminky ke dni matek, který je v sobotu.  

 

Záměry:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí
 • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj  schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny

 

Výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 

Naše rodina 

3.5.2021 - 7.5.2021

OBLAST

ŘÍZENÉ ČINNOSTI

NABÍDKA NEPŘÍMO ŘÍZENÝCH ČINNOSTÍ

VERBÁLNÍ

-komunitní kruh + využití synonyma, homonyma a antonyma 

-básnička: Rodina

-opisování písmen členů rodiny 

-prohlížení knížek 

-grafomotorické cviky - bílá tabule - létání motýlů na jaře z kytičky na kytičku 

LOGICKA-MATEMATICKÁ

-dějová posloupnost obrázků (domeček a strom) 

-logicko matematické řazení - od nejmenšího po největší 

-počítání členů rodina - tolik okének, kolik nás bydlí doma 

-logico tabulky s tématikou rodiny PROSTOROVÁ

-zatloukání hřebíků do prkýnka - tvorba srdíčka

-tvorba rodinného domu s počtem okének dle členů rodiny 

-válení těsta, vykrajování perníčků (srdíček) + následné zdobení 

-pohyb po třídě v s obezřetností vůči pravidlům 

HUDEBNÍ

-písnička: Maminky 

-využití hudebních nástrojů 

-poslech CD 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

-cvičení podle Sokola

-cvičení podle poslechu klavíru (hádankové písničky

-základní zdravotní cviky s básničkou - Rodina

-pohyb na louce dle svého rozvážení s určenými pravidly 

-tvoření opičí dráhy podle plánu 

INTERPERSONÁLNÍ

-dělení do skupin formou výběru kapitána/losování 

-práce ve skupinách u stolečků + na koberci 

-dělení se na stanoviště podle daného počtu dětí 

-rozdělení hraček při spontánních činnostech 

-střídání se u tlučení hřebíčků na ponku vždy poutze dva) 

INTRAPERSONÁLNÍ

-relaxace na křesle, odpočinek na postýlkách, 

-četba knihy od Daisy Mrázkové Mravenec a slon, Haló Jácíčku 

-poslech relaxační hudby Reiki 

-poslech cd - pohádky - Paní Láry fáry 

PŘÍRODNÍ

-prohlížení knížek s přírodní tématikou 

-pozorování ptáků na krmítku u třídy
-pozorování Čápa na komíně v PLané nad Lužnicí 

-prohlížení změn v přírodě při procházce a pobytu venku 

-prohlížení encyklopedií 

 ODKAZY: 

https://cz.pinterest.com/pin/714102084668012078/

https://cz.pinterest.com/pin/714102084668012106/ 

https://cz.pinterest.com/pin/714102084668012093/ 

https://cz.pinterest.com/pin/714102084667981698/

 

HEJ HEJ HEJ, BUDE ČARODĚJNICKÝ REJ

26.4.- 30.4.

 

Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých sto dvacet sedm let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlila hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. Ten kouzelnický domek měla pro sebe, nebyl proto zvlášť velký. Ale malé čarodějnici stačil, krásnější kouzelnický domek by si ani nebyla mohla přát. Měl báječně zborcenou střechu, křivý komín a rozvrzané okenice.

Malá čarodějnice měla havrana, který uměl mluvit a velice si na něm zakládala. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran, vždycky jí ke všemu řekl, co si o tom myslí, a nikdy nedržel zobák.

Asi šest hodin denně, trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla, to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat.“

Úryvek z knihy „Malá čarodějnice“

 

Tak už je Vám milé děti jasné, o čem si tento týden budeme povídat?

Už jste někdy takovou čarodějnici viděli? Dokázali byste jí popsat? A koho jiného by mohla čarodějnice po svém boku mít kromě havrana?

A PROČ vůbec budeme mít takové kouzelné téma?

 

Štve mě,“ řekla malé čarodějnice „že je dneska filopojakubská noc. To se na Skalnaté hoře sejdou všecky čarodějnice v kouzelném reji.“

 

A právě tahle ta noc se blíží! Pálení čarodějnic patří k doposud k velmi živým zvykům. Filipojakubská noc z 30. dubna na 1. květen bývala jednou z magických nocí, kdy prý měly zlé síly větší moc než jindy. Proto se této noci říká „noc čarodějnic". Čarodějnice se slétávaly a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo lidem natropit. Jídla na čarodějnické hostině vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat zlomeniny si lidé vážili. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů, drahokamů, ale i barev a vůní.

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A VÝSTUPY

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí)

 

ČINNOSTI:

Let na koštěti

-postavte si slalom, překážkovou dráhu a nezapomeňte na zaklínadlo:

Neptej se, koště, proč a rychle k nebi skoč!

-koštětem můžeme také házet na cíl či do dálky

-koště lze vyměnit za pytel a slalom či překážkovou dráhu absolvovat v něm

Sběr smrdutých vajec

-rozmístěte např. Drátěnky po místnosti/po dvoře a nechte je dítě na čas sesbírat. Do sběru se samozřejmě můžete zapojit celá rodina.

Hod kuřecím pařátem do hrnce

-ten lze samozřejmě opět zaměnit za cokoliv jiného

-k hodu na cíl můžete využít i vyrobené klobouky -stačí sehnat kroužky (pokud nemáte, můžete si je vyrobit např. z barevných chlupatých drátků)

Stavba kouzelnického domku pro malou čarodějnici

-využijte kostky, látky, přírodniny apod., nezapomeňte, že takový domek nemusí být úhledný ale právě naopak!

Navlékání korálů pro malou čarodějnici na filopojakubskou noc

-procvičujte počet a barvy

Grafomotorické cvičení

1) „Čaroděj čaruje“ (dítě se promění v čarodějnici a krouživými pohyby paží čaruje)

2) Pracovní list- https://drive.google.com/file/d/1P9wvqVKoYkJ92TVYJjZ7K-bM9VU0IYkD/view?usp=sharing

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

ČINNOSTI:

Společně se zamyslete:

-Jak vypadá čarodějnice? (má koště, potrhané šaty, bradavice, dlouhé drápy, klobouk, zacuchané vlasy,…)
-Co všechno umí? (čarovat, vařit kouzelné lektvary, měnit podoby,…)
-Jsou zlé nebo hodné? (hodné - léčí, věští, pomáhají, zlé - jenom škodí,…)
-Jaká zvířátka ji pomáhají? (černý kocour, had, krysa, pavouk, žába, havran, netopýr, můra,…)
-Jaké používá kouzelné věci? (létající koště, kouzelná hůlka, křišťálová koule,...)
-Co bys vykouzlil/a, kdybys uměl/a čarovat?

Naučte se básničku „Ježibaby

 

Ježibaby, kamarádky,

krouží vzduchem tam a zpátky.

Šaty mají od sazí,

snad se v letu nesrazí.

Na nose dvě bradavice,

jsou to prostě krasavice.

Na mýtinu už se blíží,

nepřistanou bez potíží.

Jako hrušky na zem sletí!

Křach“ a už je po koštěti.

-přidejte libovolný pohybový doprovod!

Tématická písnička

Pometlem si zametá, všude kolem práší,
hlava šátkem zakrytá, malé děti straší.

My ji známe, kroužek uděláme, zkusíme to,
bábu zavoláme:

-zakončíme hlasitým výkřikem: BÁBO, KDE JSI! BÁBO, UKAŽ SE!

 

Zde přikládáme odkaz s kompletním večerníčkem „Malá čarodějnice“ :-)

https://www.youtube.com/watch?v=ERKJTEfYpeI&ab_channel=Ve%C4%8Dern%C3%AD%C4%8Dkyapoh%C3%A1dky

Můžete si samozřejmě příběh o malé čarodějnici přečíst! V knize najdete spoustu obrázků k popisu. Pokus knížku doma nemáte, knihovna je již otevřená!

 

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

ČINNOSTI:

Najdi rozdíly

https://drive.google.com/file/d/1UHu1lZkD_msvnRtsHnRHNp3efFXq1xQH/view?usp=sharing

Najdi dvě stejné kočky

https://drive.google.com/file/d/1smeyqKPtlGprNmD0EHjmpyPeCLaApMGm/view?usp=sharing

Hledej a spočítej

https://drive.google.com/file/d/1iJdOpiI7jg8R8BdGS3Ce699Aw_fyCzyE/view?usp=sharing

Křížovka pro chytré hlavičky

https://drive.google.com/file/d/1-zq4LLMhChxFvsUBaATZvQ-hRQ7QIyiV/view?usp=sharing

Sestav obrázek

https://drive.google.com/file/d/1spCtV0yPk1_niOpewX0DsqKOqCJngsXz/view?usp=sharing

Lektvarování

-vyrobte si čarodějné lektvary (můžete využít potravinářské barvy- míchání odstínů, vytvořte si výstavku (nápoje ve sklenicích, doplněné štítky s jejich názvy, které vymyslíte společně s dětmi podle barev- např. Čarodějný sen, Ohnivá voda, Ropuší sliz)

-do sklenic můžeme také dát i dětské pochoutky - gumové medvídky, žížaly, lékořicové pendreky

-dalším nápadem na čarodějný lektvar je využití vody, jaru/pěny do koupele a brčka (lektvar nebude pouze různobarevný ale i bublinkatý)

-nezapomeňte na zaklínadlo:

Muší ucho, kus žabince, trochu medu dej do hrnce,
kousek křenu, hrst přesličky,přidej sůl a tři mušličky.

Žrádelníček pro malou čarodějnici

Zkuste vymyslet různá jídla, na kterých by si čarodějka určitě pochutnala

-zde je pár nápadů:

Snídaně: Špinavý rohlík s netopýří pomazánkou, čaj z červotoče

Svačinka 1: Shnilé ovoce, miska z pavučin a sušený lopuchový list

Oběd: Polévka z babského ucha, Slimáci se zelím a kozími bobky, česneková šťáva

Svačinka 2: Salátek z motýlích křídel

Večeře: Ještěrkový závin a ochucená voda z louže

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

ČINNOSTI:

Výroba klobouku

Z černých papírů si vyrobte kornouty, které po stranách slepte aby držely tvar. Poté je nalepte na již vystřižená černá kole. Libovolně ozdobte, například barevnou sponou!

Vyplétání pavučiny

Moje čarodějnice!

-vyrobte si svojí čarodějnici, například z plata na vajíčka (libovolná barva pleti, vlasy, klobouk)

-nezapomeňte na správné čarodějnické jméno!

Modelování

-vymodelujte pomocníky čarodějnic (např. hada, pavouka, apod.)

Čarodějova zahrada soch

-tancujte na oblíbenou písničku, když přijde čaroděj, hudba náhle ztichne a všichni tanečníci musí zůstat stát jako sochy (lze doplnit o různé pokyny na změny poloh a legračních postojů)

Kresba neviditelným inkoustem

Budete potřebovat: směs mléka, citronové šťávy a šťávy z cibule (=neviditelný inkoust), svíčku, zápalky a kancelářský papír

-štětcem namočeným do neviditelného inkoustu nakreslete libovolný obrázek, kresbu nechte zaschnout a poté jí z rubové strany nad svíčkou zahřívejte a sledujte, co se bude dít!

 

 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

 • přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

ČINNOSTI:

-věříme, že budete mít příležitost se setkat se svou rodinou a kamarády a tím naplnit tento očekávaný výstup! :-)

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)

ČINNOSTI:

Vystoupení dětí- písnička „Ježibaba s ježibabou“

https://www.youtube.com/watch?v=Mn9GdFuPKik&ab_channel=AndreaSabolov%C3%A1

-podívejte se na vystoupení, dětem zatleskejte a přidejte se k nim!

Ježibaba s ježibabou

na kopečku za Jihlavou

radily se, radily,

jak by nejlíp řádily!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

Ježidědek vstal ze židle,

že poletí vzal si vidle!

Jenže vidle neletí,

proto sláva koštěti!

ČÁRY MÁRY BASTA FIDLI,

KOŠŤÁTKO NÁS PONESE!

POLETÍME JAKO VÍTR,

BOJTE SE NÁS, BOJTE SE!

-seznamte děti s lidovou tradicí „čarodějnic“ a zvyky konanými v této době

 

 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

ČINNOSTI:

S lidovou veselicí zvanou pálení čarodějnic je spojeno stavění hranice. Na mnoha místech lidé zapalují symbolické ohně. Pálení čarodějnic probíhá jak v rámci rodiny, sousedů či přátel, tak jako organizované akce určené především dětem.

Myslíme si, že je vhodné dětem připomenout několik rad o bezpečnosti. Každý totiž ví, co oheň dokáže. Je dobrým sluhou, ale zlým pánem. Děti by měly vědět, že si s ním nemají zahrávat.

 

DŮLEŽITÉ JE:

-správně umístit ohniště (nesmí být blízko hořlavých předmětů- víš co hoří a co ne?- nesmí být blízko stromů, domů, hospodářských budov apod.)

-mít dobré počasí (nemělo by příliš foukat ani pršet)

-používat pouze dřevo! (nepoužívat vysoce hořlavé látky- benzín, líh apod.)

-přítomnost dospělé osoby, oheň nesmí zůstat bez dozoru, při odchodu oheň musíme důkladně uhasit (víš čím?)

-nepřeskakovat oheň! (pokud by se stalo, že začne hořet oblečení/vlasy a pokud není po ruce dostatek vody/jiné hasební tekutiny, je důležité znát pravidlo „Zastav se, lehni si, kutálej se!“ (můžete si vyzkoušet) a hlavně neutíkat!

-zákaz pálení pneumatik a jiných škodlivých materiálů, protože tím bychom moc ublížili naší planetě Zemi

 

A na závěr jedna důležitá otázka:

VÍŠ NA JAKÉ TELEFONNÍ ČÍSLO ZAVOLAT, POKUD BY ZAŽALO HOŘET?

Tématická omalovánka a čarodějnické vysvědčení

https://drive.google.com/file/d/1aB7A0PuVosmqSn7LZs3jSerT2GjfGoyp/view?usp=sharing

 

https://drive.google.com/file/d/1jhwaByfjnvcloHGtsjz97D7ivvboJP_a/view?usp=sharing

 

 

POVÍM VÁM PŘÍBĚH KRATIČKÝ,

O CESTĚ VODNÍ KAPIČKY

19.4.- 23.4. 2021

Povím Vám příběh kratičký
o cestě vodní kapičky.

V potůčku se prohání,
když ji slunce zahřeje,
na páru se promění,
kam se potom poděje?

Stoupá vzhůru do mraků.
je to cesta zázraků.

Až má mráček plné bříško,
zahromuje “stačí!”
Kapička se změní v deštík,
pláštěnku ti smáčí.

Tenhle příběh nemá konec,
není za ním tečka,
kapka steče do potůčku
a zas dokolečka.

@predskolaci.cz

Ve čtvrtek 22. 4. oslavíme den Země. Tahle planeta, na které žijeme, je totiž to nejdůležitější, co máme. Je potřeba vědět, jak se k ní máme chovat, aby byla čistá a zdravá, protože podle toho budeme zdraví i my ostatní. V tomto tématickém celku se zaměříme (jak už úvodní básnička napovídá) na tajemství vody. Kde se tu vlastně bere, k čemu a kde všude vodu potřebujeme a hlavně proč a jak vodou šetřit? S tím nám poradí kapička Anička!

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY

 

 • rozvoj a užívání všech smyslů

 • vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

ČINNOSTI:

-poslouchání rozdílů

Zkus se zaposlouchat do tekoucí vody. Nejprve pusť vodu v umyvadle/ve dřezu/spláchni/napusť sklenici/kýbl apod. Zní to všechno stejně? Pokud ne, tak proč? (množství vody, materiál, na který dopadá, apod.)

-“skleněná harfa“

https://www.youtube.com/watch?v=y7DQmXKtghc&ab_channel=%C5%A1%C3%A1rkapelik%C3%A1nov%C3%A1

pusťte si video s návodem a zkuste si doma zahrát! :-)

-rozlišení tvarů se zavázanýma očima (hledání kapičky Aničky)

Poproste rodiče aby vám vystřihli různé tvary z různě barevných papírů (čtverec, obdélník, trojúhelník, hvězdičku, srdíčko, houbu ale hlavně kapičku). Nejprve si je společně prohlédněte a pojmenujte, určete barvy. Poté si zavažte oči a zkuste pouze pomocí ručiček najít kapičku Aničku.

-"Kudy teče voda"

Co všechno na své cestě potká? Pomocí hmatu si zkuste být vodou. Osahejte si kamení, trávu, mech, kořeny, větve, písek, bahno, apod. Po čem se asi vodě teče příjemně a naopak? Na své cestě může potkat i živočichy ale i věci, které do vody určitě nepatří. Které by to mohly být a kam s nimi?

 

 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

ČINNOSTI:

-“Kde všude vodu najdeme a k čemu všemu jí potřebujeme?“

Nejprve se s dětmi zaměřte na domácnost. Nechte děti samostatně přemýšlet a formulovat myšlenky a nápady- v jednoduchých větách :-) !!! A když nebudou vědět, ukažte jim obrázky, které jsme pro Vás vytvořily s kapičkou Aničkou. Na závěr se zamyslete, kde takovou vodu vůbec nepotřebujeme. (Např. skříň, televize, postel, apod.)

 

 

-Z krátké úvodní básničky se dozvíte něco málo o koloběhu vody

K básničce lze využít obrázek pro názornou představu

@Studánka víly Rozárky

-Přikládáme i tematickou pohádku, o které si následně můžete povídat, zkontrolovat pozornost dítěte pomocí otázek, doplňovaček apod. (hlavní otázka: Co by se všechno stalo, kdyby sluníčko vodu nevrátilo?)

https://www.youtube.com/watch?v=1fa7tjPX7Ms&ab_channel=FILMY%C4%8CESKYAZADARMO

-Rozdíl lze znázornit na pracovním listu

PRACOVNÍ LIST- krajina

@Studánka víly Rozárky

 

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

ČINNOSTI:

-Voda pitná/voda užitková

Nejprve si obrázky prohlídněte a popište, co na nich děti dělají.

Věděli jste, že lidé k vyobrazeným činnostem většinou používají tu nejčistší a nejvzácnější vodu- pitnou. Rozhodněte k jakým z nich by ovšem postačila voda dešťová- přesněji užitková. Tím bychom totiž moc pomohli planetě Zemi!

-“voda silák“

Naplňte skleněnou misku vodou a poté na hladinu zkoušejte dávat drobné předměty. Pozorujte, zda budou plavat, nebo se potopí.

(Na hladinu vody opatrně pokládejte kousky papírků, ořechovou skořápku, piliny apod. a sledujte, jak se tyto lehké předměty drží na hladině a zlehka se pohybují. Stejně tak uvidíte, jak ihned spadnou ke dnu předměty těžší, například kovový šroubek, kamínek apod.)

-pracovní list „Dodělej…“

PRACOVNÍ LIST- dodělej

 

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, např. z přírodních krás

ČINNOSTI:

-dobrodružství kapičky Aničky

„Já jsem malá cestovatelka a nikdy nevydržím dlouho na jednom místě. Ráda si plavu s mými kamarádkami v potůčcích, řekách, mořích i oceánech. Někdy se zas ráda proletím v podobě páry nahoru na nebe. Když už mě to nahoře nebaví, spojím se s ostatními, vytvořím mrak a letím zase rychle zpátky na zem. Někdy vytvořím louži a někdy se vsáknu do suché půdy. Prosakuji se hluboko a hluboko, až ke kořenům stromů. Tím vždycky ráda posloužím. Stejně jako vy, musí totiž i stromy pít…“

-Chcete se o tom přesvědčit? Díky tomuto pokusu to krásně uvidíte. Z kartonu vystřihnete strom a na ten nalepte provázky tak, aby dole alespoň 5 cm koukaly. Strom zavěste a pod něj umístěte nádobu s obarvenou vodou a sledujte, jak strom vodu nasává.

-to, že se voda nachází i v rostlinách, můžete potvrdit i pomocí dalšího pokusu

-po poslouchání písně „Chválím tě Země má“ (viz níže) se zaměřte na své dojmy a náladu a tu pak přeneste na papír. A jak? Namočte čtvrtku vodou a k vyjádření dané emoce využijte barvy- ty do vody zapusťte.

(Které barvy jste použili? Proč? Která převládá?)

 

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • spolupracovat s ostatním

ČINNOSTI:

-pokus s odpařováním vody

Tento pokus lze udělat dvojím způsobem. 1) Vodu nalijeme do hrnce a přivedeme k varu- pozorujeme změnu skupenství. 2) Do misky nalijeme malé množství vody a položíme ji na topení. Během pár dnů by měla voda „zmizet“ :-).

-rodinný koncert

Vytvořte si jednoduché hudební nástroje z malých PET lahví. Napusťte je trochou vody- jednu nechte čistou, do druhé přidejte kamínky, do třetí písek. Pořádně je rozehrajte a společně si zazpívejte písničku „Čistá voda“.

Jaké další písničky či básničky, ve kterých se voda nachází, znáš? (Prší, prší, Holka modrooká, Kočka leze dírou, Dešťové kapičky, Ťuká ťuká deštík, apod.)

(hudební nástroj lze využít i jako činku a společně si zacvičte- zdvih, hod, válení nohou apod. + zařadit cviky se „Svět nekončí za vrátky, sportujem se zvířátky“)

-po cvičení si pusťte relaxační písničku „Chválím tě Země má“

https://www.youtube.com/watch?v=OpNN-reD66M&ab_channel=sobullmaker

-nezapomeňte se s dětmi kouknout i na video :-)

 

 • vytvoření základů aktivních postojů a pozitivních vztahů ke světu, k životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

ČINNOSTI:

-tvořeníčko „kapička Anička a její kamarádi“

Vezměte čtvrtku a poťupejte ji odstíny modré barvy (využijte kuchyňskou houbičku). Poté vezměte štětec a mezi barvu zapusťte malé kapičky vody. Barvy nechte zaschnout a poté vystříhejte kapičky. Z těch vytvořte závěs!

@pinterest

-„Cesta potůčku“

Na větším kartonu vytvořte z různých přírodnin a stavebnic cestu pro míček= potůček. Nezapomeňte udělat dva břehy (míček pojede mezi nimi) a také si dejte záležet, ať je cesta pořádně klikatá. Následně dostaňte míček pomocí foukání brčkem z bodu A do bodu B.

Tento úkol lze přenést i na papír jako grafomotorické cvičení.

-využijte modelínu a vytvořte naší planetu Zemi (nejprve si můžete ukázat obrázek pro lepší představu+ správně použití barev)

Víte, co znázorňuje modrá/zelená? Popř. žlutá/hnědá, kterou můžeme najít v atlasu či na glóbusu.

@pinterest

-nápad na omalovánku s předlohou

 

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

 • mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

ČINNOSTI:

-zkoumání čistoty vody

Při procházkách naberte vzorky vody z různých míst. Čistotu vody porovnejte. Kde jste našli vodu nejčistší a kde naopak nejvíce špinavou?

-výroba čističky

K tomuto pokusu můžete použít znečištěnou vodu z předešlého úkolu a do ní přidejte ještě trochu hlíny, mech či listí. K výrobě čističky pak budete potřebovat:

 • 2 zavařovací sklenice

 • PET lahve

 • filtrační papír

 • písek+ kamínky

Doma i ve školce potřebujeme, aby nám z kohoutku tekla čistá voda, ale jak to zařídit? K čištění špinavé a kalné vody slouží čistička a my si ji vyrobíme, abychom viděli, jak funguje a zda umí vodu skutečně vyčistit. Připravíme si 2 sklenice, do nichž dáme uříznuté PET láhve úzkým koncem dolů a vložíme do nich filtrační vložku. Do jedné láhve nasypeme písek, do druhé hrubší kamínky. Do sklenice s kamínky nalijeme špinavou vodu a sledujeme, jak voda protéká, přičemž na kamíncích zůstanou hrubší nečistoty - kousky listí, mechu... Voda, která proteče do láhve, nebude už tak špinavá ale pouze kalná. Poté kalnou vodu nalijeme ještě do láhve s pískem a uvidíme, že je voda opět o něco čistší. Takto vodu můžeme ještě několikrát prohnat naší čističkou, až bude voda téměř čistá.

Na závěr: planetě Zemi opravdu velmi pomůžeme pravidelným úklidem okolí a správným tříděním.

A o to my se společně celý rok snažíme a proto Vám přikládáme Sluníčkový diplom, který si zasloužíte!

 DIPLOM k vytisknutí

 

MÁME RÁDI ZVÍŘÁTKA, POZNÁŠ JEJICH MLÁĎÁTKA?

12.4.- 16.4.

„Kdopak říká, že zvířata mezi sebou nemluví? Jeden pán napsal pohádku o svém kocourovi Zrzkovi, který se domluvil se všemi kocoury a kočkami na celém světě! Stačilo, když zamňoukal. A také o svém psu Bojarovi, který se domluvil se všemi psy na celém světě! Stačilo, když zaštěkal. Tahle pohádka je vlastně velmi pravdivá, protože všechna zvířata se mezi sebou dorozumívají, jenom se jejich řeč vůbec nepodobá té naší…“

(úryvek z knihy Malovaný svět a já ho chci uvidět)

 

VZDĚLÁVACÍ CÍLE A OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:

 • uvědomění si vlastního těla

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

ČINNOSTI:

-pohybová chvilka s básničkou:

1. Slepičko kdákalko, kuřátka voď.

Děti chodí malými krůčky jako slepičky v podřepu.


2. Husičko kejhalko, s housaty choď.

Děti chodí kolébavou chůzi v podřepu.


3. Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej.

Stojí ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbou trupem na strany.


4. Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej.

 

Ruce mají jako růžky na hlavě a hýbají hlavou.

5. Koníčku běloušku, hopsá, běž,

Poskakují v cvalu s rukama v bok.


6. s hříbátkem pro oves pojedeš.

Děti sednou na zem a představí si, že jedou na koni.

-přídejte další zvířátka a k nim příslušné mládě (opakování)+ libovolný libovolný doprovod

-zvířecí překážková dráha

Vytvořte různá stanoviště s úkoly spojenými se zvířátky z farmy.

Využijte cviků z projektu "Svět nekončí za vrátky, sportujeme se zvířátky"

-grafomotorické cvičení "Koulím, koulím, klubíčko, pojď si pro něj kočičko!"- motorika ruky

Na velký papír nechte dítě kreslit velké klubko a doprovázejte ho do rytmu touto krátkou říkankou.

-kreslení housátka

Nejprve všechny kroky dítěti ukažte, poté ho nechte v doprovodu básničky samostatně kreslit.

Udělám si kapičku,

na ní malou hlavičku.

Pod kapičku hrabičky,

malé hbité nožičky.

Na hlavičku očko dám,

také zobák udělám!

A pak je tu zakrátko,

malé krásné housátko!

 

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

ČINNOSTI:

-s dětmi obrázek popište- vše, co vidí, co se na farmě děje, zvířata pojmenujte, poté přejděte k počítání, nezapomeňte na procvičení prostorových pojmů

-společně můžete vymyslet i krátkou pohádku

-zkus správně složit slova pomocí tohoto bludiště

-pohádky za odměnu: Teo na farmě a Jak štěňátko chtělo malé pejsky

https://www.youtube.com/watch?v=4XsPm7z_OQo

https://www.youtube.com/watch?v=giQhXHl8f20

-o příběhu si můžete popovídat, otázkami ověřit pozornost dítěte

 

 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti

 • vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

ČINNOSTI:

-seznámení s básničkou pro rozvoj paměti „Šel kozel do Lhoty“

Šel kozel do Lhoty,
koupil tam SLEPIČKU.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam HUSIČKU.
Husička: Ga, ga, ga.

(a zopakujeme)


Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam OVEČKU.
Ovečka: Bé, bé, bé.

(a zopakujeme)


Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KRAVIČKU.
Kravička: Bú, bú, bú.

(a zopakujeme)


Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!
Šel kozel do Lhoty,
koupil tam KONÍČKA.
Koníček: Hy, hy, hy.

(a zopakujeme)

Kravička: Bú, bú, bú.
Ovečka: Bé, bé, bé.
Husička: Ga, ga, ga.
Slepička na dvoře:
Kokokodák!

Ke každé „řeči“ zvířátek můžeš použít jednoduchý „hudební“ doprovod, který se bude stále opakovat (Kokokodák – ťukání dvěma kamínky, gagaga – cinkání lžičkama…) – důležitá je rychlá reakce změny v rytmu básničky!

-„Co zmizelo?“

Některá zvířátka z farmy jsou velmi užitečná. Ty už to ovšem všechno znáš!

Zkuste si společně zahrát hru, díky které si vše zopakujete a ještě procvičíte paměť!

Můžete použít reálné věci (vajíčko, mléko, vlnu, maso) nebo obrázky. Dítě si produkty prohlédne, po chvíli je zakryjte, jeden odeberte a nechte dítě hádat. Pokud uhodne ztracený předmět, určí také zvíře, díky kterému tento produkt doma máme.

-tematické puzzle

-hádanky

Teď ještě malé je, ještě si hraje,

ale když vyroste, v zimě tě hřeje

-pletený svetr, šála a čepička,

co je z jeho vlny upletla babička. (jehňátko)

 

Ihned jak se narodilo,

na nožky se postavilo.

Potom na svět zařehtalo,

kopýtkem si vyhodilo. (hříbátko)

 

Maličká mláďátka od matky pijí,

jsou celá růžová, v chlívku si žijí.

Zdobí je maličký kulatý rypáček

a vzadu zkroucený tenounký ocásek. (selátko)

 

Fousky plotem prostrčilo,

na myšku se zaculilo.

Zatím je maličké, nemusíš se myško bát,

až však trochu vyroste, na útěk se musíš dát. (koťátko)

 

Kouše boty, hračky trhá, 

pak se někde v koutě schová.

Stáhne uši, svěší uši,

tohle mládě totiž tuší, 

že až přijde domů pán,

bude lumpík potrestán! (štěňátko)

 

Na louce lesem pase se stádo,

s ním malé mláďátko, trávu má rádo.

Když žízeň dostane, upije z vemínka

mlíčko, co pro něj nosí si maminka.

Strakatá maminka na mládě zabučí,

že až bude velké, všechno se naučí. (telátko) 

 

Na louce s přáteli vesele skotačí,

tu trkne, tu mekne, tu stranou poskočí. (kůzlátko)

 

Malé žluté ptáčátko,

kvokat bude zakrátko. 

Jmenuje se... (kuřátko)

 

-časová posloupnost

 

 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

ČINNOSTI:

-krmení zvířátek na farmě

Pověz mamince/tatínkovi, čím bys zvířátka z farmy nakrmil. Poté si z papíru vytvořte koule a „nakrmte“ slepičky= hod koulí na cíl.

-výroba mrkvičkové girlandy – Komu by na farmě mohla chutnat?

-tvoření: koňská hlava (vázání uzlíků)

-pokus „dojení kravičky“

Budete potřebovat:

Gumovou rukavici, mléko/vodu obarvenou na bílo, gumičku, špendlík, lavor, obrázek krávy

https://www.youtube.com/watch?v=hLEV__bF0tw

-„Kráva, to je dobytek, z něhož máme užitek. Na louce se popásává, pak nám sladké mléko dává .“

Vymyslete pokrm, který bude obsahovat mléko. Připravte a ochutnejte. Nezapomeňte vyfotit a fotku zaslat na emailovou adresu p. učitelky. :-)

-pokud máš doma umělohmotná zvířátka, můžeš se je naučit nakreslit novou metodou!

-vytvořte seznam zvířat, které jste již naživo viděli (práce s obrázky, lepidlem-koláž dle vlastních představ)

+jaké se ti nejvíc líbilo, proč

 

 • vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

ČINNOSTI:

-„Lidé a zvířátka“

O mláďata se starají jejich maminky, stejně jako my se staráme o své děti. Zkuste se dětí zeptat, zda

by našly nějaké podobnosti v chování dospělých lidí i zvířat ke svým dětem a mláďatům (ochrana,

krmení, pomoc, zahřívání). Dále s dětmi můžete probrat, v čem se mláďata liší od dospělých (hrají si,

jsou živější, běhají, kňourají, pláčou, apod.).

-hra "Kuřátko pípni"

Do této hry zapojíme všechny v rodině. Jeden člen je slepice, která musí najít své kuřátko. Ostatní si potají zvolí, které kuře bude pípat. Skloní hlavu a čekají až přijde slepička. Ta už pak poslouchá a snaží se uhodnout, které kuřátko pípá.

-obrázek 2x vytiskněte, rozstříhejte a zahrajte si tematické pexeso

 

 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

ČINNOSTI:

-seznamte se s píničkami „Když jsem já sloužil…“ a „Jak si vlastně povídáte...“

https://www.youtube.com/watch?v=FRDH1VT0Ogs

https://www.youtube.com/watch?v=EEL2qOclur0&t=87s

-znáte I jiné písničky, kde vystupuje nějaké zvíře?

-využijte jednoduché hudební nástroje či věci denní potřeby k vyťukávání rytmu

-zkuste si známé písničky (Kočka leze dírou, Skákal pes, apod.) zazpívat zvířecí řečí: například psí- haf haf haf/kočičí- mňau mňau mňau/kachní- ga ga ga

-rytmizace slov:

Všechna mláďata, o kterých si budete povídat, si společně vytleskejte nebo k rytmizaci použijte jednoduché hudební nástroje- slabiky zkuste spočítat.

 

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

ČINNOSTI:

-řazení podle velikosti

Nechte dítě seřadit vybraná zvířata dle velikosti. Lze použít různě velké obrázky. Nebo nechte dítě zapřemýšlet o jejich reálné velikosti!

PES- KUŘE- PRASE- KŮŇ- KRÁVA

-přiřazování

Každý jsme jiný a tak je to i u zvířat. Neliší se pouze velikostí. Zkusíš správně přiřadit zvířátka do obrázku?

@pinterest

-popiš, čím vším se liší- barvou, kopyta, zobák,…

 

-nebo takhle :-)

 

-pracovní list „Přiřaď mládě“

 

-poslechová činnost -poznej zvuky zvířat

https://www.youtube.com/watch?v=8O6_Zv2XZ0k

Na tento úkol potřebuješ POUZE uši! Zkus uhodnout, které zvíře na tebe právě mluví. A pozor! Možná uslyšíš i zvířata, která na farmě nenajdeme! Poznáš je? A víš, kde bychom je našli?

 

NA JAŘE, KDYŽ SLUNCE SVÍTÍ, OBJEVÍ SE PRVNÍ KVÍTÍ

5.4. – 9. 4.

Milí rodiče, milé děti.

V příštích týdnech bychom se opět měli sejít ve školce a moc se na vás těšíme.

Děti, pro následující tematický celek, který nás bude ve školce společně provázet je důležité, abyste si připomněly, zopakovaly si a objevovaly, jaké rostliny a květiny můžeme na louce objevit.

NABÍDKA KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ + VZDĚLÁVACÍ CÍLE

Vzdělávací cíle:

 • Učit a poznávat svět hrou
 • Podpořit vzájemnou toleranci mezi dětmi a být ohleduplný k živočichům
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

MOTIVACE

Na vycházkách si všímáme rostlin, živočichů i zvířat. Dětem přibližujeme jednotlivé podněty vypravováním o živé přírodě. Počasí a vliv slunce hrálo v životě vždy důležitou úlohu. Příroda se pomalu probouzí a rozkvétá a den se prodlužuje. V prvních jarních dnech nás brzy ráno začínají probouzet jarní ptáci a po cestě do školky nás oslovují první květy jara, jako jsou sněženky, bledule a hlaváček jarní. Můžeme si všímat, jak ze svých úkrytů vylézá drobný hmyz – mravenci, broučci, včeličky. Ovzduší se začíná pomalu oteplovat, a kromě sluníčka na obloze můžou přijít také mraky, které přináší déšť nebo i jarní bouřky.
Nejprve se s dětmi můžete naučit básničku o louce.

BÁSNIČKA O LOUCE

Vzdělávací cíle:

 • Naučit se zpaměti text básně, písně
 • Rozvoj řečových schopností, jazykových dovedností

JIŘÍ HAVEL – ZVĚDAVÁ LOUKA

Zeptala se louka trávy, 
kdo jí nosí čerstvé zprávy.
Tráva řekla: „Vítr, paní, 
šeptá mi je při foukání…“

Otázky na k básničce a tématu:

Můžete se dětí zeptat na tyto otázky a společně dále hovořit na toto téma.

 • Jak vypadá louka?
 • Jaké květiny/rostliny teď, na jaře můžeš vidět?

SEDMIKRÁSKA, KOPŘIVA, ČTYŘLÍSTEK, BYLINKY, PAMPELIŠKA…

Na základě poznání těchto rostlin můžete s dětmi jednotlivé názvy vytleskat.

Vzdělávací cíle:

 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.
 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v hrubé i jemné motorice, ovládání pohybového aparátu
 • Rozvoj řečových schopností, jazykových dovedností

BÁSNIČKA S POHYBEM

 

Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne, – (Ze stoje se vzpažením do velkého předklonu)
ke spánku se ukládá
do postýlky chladné. – (Dřep, klek na kolena a hlavu složíme na kolena)
Když sluníčko vyskočí,
sedmikráska vstává, – (Pomalu napneme nohy a hlavu necháme na kolenou – jsme v předklonu)
načeše si obočí,
na motýly mává. – (Narovnáme se do výponu a zamáváme rukama)

ÚKOLY NA VEN

 

JARNÍ HLEDACÍ HRA

Vzdělávací cíle:

 • Posilování poznávacích citů
 • Seznamování s místem a prostředí, ve kterém dítě žije

V odkazu naleznete soubor k vytisknutí. Jedná se o pracovní list, kde je důležitá Vaše kontrola dětí.

https://www.kuncicka.cz/hry/jarni-hledaci-hra/

 

VÝTVARNÁ CHVILKA

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj tvořivosti

PAMPELIŠKOVÁ LOUKA

Pomůcky: Tvrdý papír A4 (bílý), tuš (zelená, žlutá), krepový papír (žlutý), lepidlo, klovatina, štětec, nůžky

Postup: Tvrdý papír po celé ploše natřeme klovatinou a do ní střídavě zapouštíme zelenou a žlutou tuš.
Po zaschnutí na takto vytvořenou louku nalepíme kuličky ze žlutého krepového papíru.

ROZHOVORY S DĚTMI:

S dětmi můžete vést rozhovory na téma jarní květiny, děti to podnítí objevovat.

 • Z čeho se vijí věnce?
 • Co roste na louce za kvítí?
 • Které známe rostliny?
 • K čemu jsou bylinky?
 • Které bylinky můžeme sbírat a jak?
 • Co z nich můžeme připravit?

POČASÍ

Pro to, aby rostlinky na louce mohly růst, kvést a dělat nám radost, je také podstatné, jaké máme počasí. Musí sem tam pršet, aby měly rostliny vláhu a podstatný podíl zastává také sluníčko a jeho teplo a světlo.

Zde se s dětmi můžete pobavit o tom, jaké máme dnes (měli jsme včera) počasí a, zda toto počasí rostlinám prospívá.

PRACOVNÍ LIST- CO POTŘEBUJÍ KVĚTINY

 

KVĚTINOVÝ DIKTÁT

Vzdělávací cíle:

 • Myšlenkové operace
 • Koordinace ruky a oka
 • Osvojení poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní

Zde můžete dětem vytisknout jakýkoli pracovní list a následně jim číst pokyny, pro správné splnění diktátu.

PRACOVNÍ LISTY K VYPRACOVÁNÍ

V odkazech jsou pracovní listy k tématu a procvičení

Vzdělávací cíle:

 • Hledání řešení, možností, variant
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

https://cz.pinterest.com/pin/353321533265732970/

https://cz.pinterest.com/pin/559924166181074990/

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/predskolaci-bez-zapisu-149/

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/kralickovy-ukoly-159/

http://www.szm.cz/clanek/4234/aktuality/muzeum-pro-deti-z-pohodli-domova.html

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/594-dokreslovani-kvetiny

https://cz.pinterest.com/pin/555420566518829715/

HUDEBNÍ CHVILKA

Píseň Rozvíjej se poupátko

Vzdělávací cíl:

 • Naučit se zpaměti text básně, písně

ZPĚTNÁ VAZBA

 Vzdělávací cíle:

 • Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých po navozování a rozvíjení vztahů dítěte k přírodě

Nakonec s dětmi můžete shlédnout krátké video, které obsahuje záběry z kvetoucí jarní zahrady. Společně s dětmi je možné zopakovat si květiny, které se zde objevují, doplnit ty, které chybí, anebo si dohledat, které děti neznají a ve videu jsou.

https://www.youtube.com/watch?v=zSLqjqHf3W8

 

VELIKONOCE

Milí rodiče, milé děti. V minulém týdnu jsme se dozvěděli nové věci o domácích zvířatech. Tentokrát se přesuneme o kousek dál, a to ze statku až na louce. Tam se odehrává napínavý příběh o víle a zajíčkovi!

VERBÁLNÍ

MOTIVAČNÍ POHÁDKA A ROZHOVOR

Záměry:

-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních

(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Výstupy:

-vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat

řečníka i obsah, ptát se)

-sledovat a vyprávět příběh, pohádku

-po přečtení pohádky se zeptejte na otázky:

Jak se jmenoval vítr?

Jak se jmenovala víla?

Proč nemohou jít květinky s vílou do království?

Jakou barvu měl zajíc, který poručil ostatním zajícům, že víle pomohou?

Jak pomohly květinky víle?

Zachránila se nakonec víla? Jak?

BÁSNIČKA

Záměr:
-rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a

kultivovaného projevu

Výstup:
-naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky,

zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

PROSTOROVÁ

LEPENÍ KNOFLÍKŮ

Záměr:
-rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Výstup:
-zachytit a vyjádřit své prožitky (výtvarně)

Tak jako každá květinka, která na louce barvila vajíčko na louku aby zachrínila vílu, i ty zkus vytvořit své vlastní velikonoční vajíčko’ Nabarvi knoflíky temperovými barvami a až uschnou, nalep je herkulesem na papír do obrysu vajíčka.

ZDOBENÍ VAJÍČKA ZE STAVEBNICE/DŘEVĚNÝCH KOSTEK

Záměr:

-posilování přirozených poznávacích citů

Výstup:

-vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních)

Druhá možnost, jak vytvořit vajíčko podobné těm co tvořily květiny je pomocí provázku, dřevěných kostek či stavebnice! Nech se inspirovat obrázkem níže a zkus postavit podobné vajíčko!

VELIKONOČNÍ ZAJÍČEK Z HŘEBÍČKŮ

Záměr:
-rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Výstup:
-ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem)

LOGICKO MATEMATICKÁ

ROZBITÉ VAJÍČKO

Záměr:
-vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

Výstup:
-zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

PŘÍRODNÍ

BARVENÍ VAJÍČEK POMOCÍ PŘÍRODNIN

Záměr:
-pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou

prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

Výstup:
-mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

Kytičky, které na louce barvily vajíčka k tomu nepotřebovaly žádné barvy z obchodu! Vybarvily je podle toho, co měly okolo sebe. Zvládneš to taky? Na žlutá vajíčka je skvělá kurkuma, na červená vajíčka řepa, na modrá zelí a na přírodně nahnědlá vajíčka budeš potřebovat pouze slupku od cibule! Tak se do toho pusť!

 

 

TĚLESNĚ KINESTETICKÁ

PÍSNIČKA S POHYBEM

Záměr:
-rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Výstup:
-koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

V pohádce se zima s jarním obdobím trochu pře. Je ale přirozené, že se roční období střídají. Zkus si poslechnout písničku o ročních obdobích a připojit k tomu pohyb!

písnička: https://www.youtube.com/watch?v=Mp8NO5Sy5QE 

PROTAŽENÍ S BÁSNIČKOU

Záměr:

-uvědomění si vlastního těla

Výstup:

-koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 

Zvířátka, která víle nakonec pomohly musely být svižní! Zkus si zacvičit tak jako oni!

HUDEBNÍ

AKTIVITA S RYTMEM

Záměr:
-vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

Výstup:
-vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

Na hudbu, která je v odkazu níže se pokuste vytleskat rytmus. Můžete samozřejmě i využít hudební nástroje, které jsme si vytvořili v minulých tematických blocích!

ODKAZY:

hudba

Inspirace jak by to mohlo vypadat

PÍSNIČKA 1

PÍSNIČKA 2

INTERPERSONÁLNÍ

Záměr:

-rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a

kultivovaného projevu

Výstup:

-vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat

řečníka i obsah, ptát se)

Společně si procvičíme první hlásky ve slovech pomocí pracovního listu níže.

INTRAPERSONÁLNÍ

Záměr:

-rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Výstup:

-těšit se z hezkých a příjemných zážitků

Velikonoce? Pohádka Chaloupka na vršku v sobě ukrývá vysvětlení tradic. Před spaním si můžete poslechnout i audio pohádku nebo klidnou relaxační hudbu.

POHÁDKA

AUDIO POHÁDKA

RELAXAČNÍ HUDBA NA ODPOČINEK

 

 

 

 

ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA

22.3. – 26. 3.

Milí rodiče, milé děti,

v předchozích týdnech jsme se zaměřovali na budoucí nástup do základní školy a činnosti s jarní tématikou.
K jaru také patří téma, které pro nás bude aktuální tento týden. S jarem se nám probouzí příroda a také se rodí zvířecí mláďata. 
Připravily jsme pro vás mnoho různých zábavných úkolů a činností, které si můžete vyzkoušet a splnit. 

Hezký týden a tešíme se na vaše další výtvory, které zde budeme moci opět vystavit.  

NABÍDKA KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ + VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Rozhovory a motivace

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Motivace – pohádka Zvířátka a loupežníci

Jako motivaci pro toto téma dětem můžete přečíst tuto pohádku. Je dobré děti upozornit na to, aby dávaly pozor a poslouchaly která zvířátka se v textu objeví.

V jedné malé vesnici žil mlynář. K těžké práci používal svého chytrého oslíka. Ten však po letech zestárnul a práce mu nešla, tak rychle jako dřív. Mlynář si pomyslel, že z něj nemá už žádný užitek a je mu naopak na obtíž. „Jdi pryč, ty příživníku!“ křičel na něj. Ubohého oslíka to natolik zamrzelo, že smutně svěsil hlavu a rychle mu zmizel z očí.
Jedna myšlenka ho však dokázala rozveselit. Řekl si, že má krásný silný hlas a stane se pouličním muzikantem. Vydal se tedy směrem k městu. Po chvilce uviděl jít po cestě malého psa, který si pod vousky zamumlal: „Jsem už starý, nic neulovím, a proto mě nikdo nechce“. Oslík měl ten samý problém, proto se ho snažil povzbudit. „Netrap se, kamaráde. Máš dobrý hlas. Mohlo by z nás být dobré duo.“ Pes mu na jeho nápad kývl a společně se vydali do města. Na okraji louky potkali kočku. Nevypadala vůbec dobře, byla dost špinavá a pohublá. „Co se ti stalo?“ zeptal se oslík. „Jsem už stará, sotva vidím, ani čich už nemám dobrý. Moje paní už se na mě nemohla dívat a vyhodila mě z domu.“ Oslík neváhal a kočku vzali s sebou do města. Cestou míjeli statek, kde uslyšeli kohouta vystrašeně kokrhat. „Ty máš ale silný hlas“, zaštěkal pes. Kohoutek si zvířátkům postěžoval. „Hospodyně mě chce strčit do hrnce a uvařit ze mě nedělní polévku.“ Nabídli mu, ať se stane muzikantem a jde s nimi do města. Neměl důvod zůstat, a proto pospíchal do města se zvířátky. Brzy se setmělo, ale město bylo v nedohlednu. Museli přenocovat pod nedalekým dubem. Kočka s kohoutem vylezli na větev stromu, osel a pes zůstali pod stromem. Kohout najednou zakokrhal. „Vidím v dálce světlo.“ Zvířátka napadlo, že by tam mohla najít lepší místo na přenocování. Vydala se za světlem. Po chvilce uviděla mezi stromy malou dřevěnou chaloupku. Podívali se oknem dovnitř, kolem stolu plného jídla a pití seděli tři loupežníci a hráli karty. I když to bylo velmi nebezpečné, zvířátka se chtěla do chaloupky dostat, měla hlad a chtěla přespat v teple. Po krátké poradě pes vylezl na hřbet oslovi, kočka vylezla na záda psovi a kohout si sedl na kočku. Na povel spustili hrozný koncert – osel hýkal, pes štěkal, kočka mňoukala a kohout ze všech si kokrhal. To natolik loupežníky vylekalo, že s křikem utekli. Zvířátka se tomu zasmála a do prázdné chaloupky se nastěhovala. V poklidu tam žijí a zpívají si pro radost.

Rozhovory

Po přečtení pohádky se dětí zeptejte, jaká všechna zvířátka se zde objevila. Byla to 4 zvířátka. OSEL, PES, KOČKA A KOHOUT.

Dále je možné se dětí zeptat, zda byla v pohádce nějaká slova, která neznají, rozebrat je s nimi a vysvětlit jejich význam.

Doplňující otázky k textu

 • Proč utekla zvířátka od svých pánů?
 • Jaké zvíře v pohádce vystupovalo jako první?
 • Kde zvířátka poprvé přenocovala?
 • Kdo spatřil v dálce světlo?
 • Co uviděla zvířátka po chvilce mezi stromy?
 • Co viděla zvířátka uvnitř chaloupky?
 • Jak se podařilo zvířátkům získat chaloupku?
 • Jak to se zvířátky nakonec vše dopadlo?

Tato zvířátka jsou domácí, tedy ze statku. Znáš ještě nějaká další zvířátka, které mohou být na statku? / OVCE, KOZA, KŮŇ, KRÁVA, KRÁLÍK, PRASE, KRŮTA, HUSA…

Zvířata a jejich mláďata

Vzdělávací cíle:

 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

Zde můžete použít dětské knihy, encyklopedie či obrázky daných zvířat. Děti mohou každé zvíře pojmenovat + pojmenovat samce, samici a mládě. V přiloženém odkazu naleznete obrázky zvířat a jejich mláďat.

https://www.skola-jirice.cz/assets/File.ashx?id_org=100186&id_dokumenty=1644

Pohybová chvilka

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Uvědomění si vlastního těla
 • Upevňování pojmenování pro domácí zvířata

Překážková dráha – pohybová činnost – společně s dětmi lze připravit překážkovou dráhu, kudy loupežníci utíkali před zvířátky (můžete zahrnout slalomový běh, přeskoky přes nízké překážky, chůzi po kladině…)

Pohybová hra - Vše lítá, co peří má

Výtvarná chvilka 1 – volná kresba

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • Rozvoj jemné motoriky

Děti si mohou vybrat jakékoli zvířátko, o kterých jste si společně povídali a namalovat/ nakreslit jej.

Básnička s pohybem a motivace pro výtvarnou chvilku

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Uvědomění si vlastního těla
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Naučit se zpaměti text básně, písně

Máme doma prasátko, to se nechce mýt, (stoj, ruce i hlava ukazují NE)

chce být jenom od bláta, že to tak má být. (dřepy)

Když uvidí vodu, radši se hned schová, (stoj, rozhlížíme se)

a křičí, že prasátko vůbec není doma. (v dřepu, hlava schovaná v dlaních)

Zato jeho máma, ta je pořád čistá, (stoj, hlava ukazuje ANO)

na špinavé prasátko plnou vanu chystá. (stoj, velké kruhy rukama před tělem)

To vám bylo křiku slyšet na tři míle, (stoj, zacpeme si uši)

a z mydlinek vyskočilo prasátko už bílé. (výskok snožmo)

Výtvarná chvilka 2 – výroba prasátka

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj tvořivosti
 • Manipulační činnosti s pomůckami
 • Ovládat koordinaci ruky a oka

Pomůcky: Vata, lepidlo, nůžky, tvrdý papír (bílý A5), pohyblivé oči, barevný papír (růžový) s možností předkresleného prasátka, vodové barvy, štětec, kelímek s vodou, pastelky

Postup: Z tvrdého papíru vystřihneme vadu a vymalujeme ji vodovými barvami. Na její horní část přilepíme kousky vaty (pěna). Z růžového papíru vystřihneme hlavu a čumáček prasátka. Dolepíme oči a detaily dokreslíme pastelkami. Takto vytvořené prasátko vlepíme zezadu do vany.

Kresba zvířat dle říkadla

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbo
 • Hledání řešení, možností, variant

Nejprve přečtěte říkadlo a poté společně s dětmi můžete nakreslit zvířátko, zmiňující říkadlo.

Čuník
Tunel uděláme,
kolo do něj dáme,
malou misku od maminky
a na misku dvě rozinky.
Dvě kuličky místo očí,
ať se hlava koukat učí.
Velké uši přilepíme -
a kopýtka dokreslíme,
pak ocásek nahoře,

čuník stojí na dvoře.

 

Kuřátko
Nakreslíme vajíčko,
žluté jako sluníčko.
Přidáme dvě nožíčky
a k nim malé prstíčky,
ještě žlutou kuličku,
jako ptačí hlavičku,
očko, malý zobáček
pak nasypem máček,
zobej na dvorečku,
kuřátko - drobečku!

Přirovnávání – charakteristika zvířat

 • rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

V této části můžete s dětmi vyzkoušet, zda ví, jaká přirovnání souvisí s daným zvířetem.

Mlaská u jídla jako... prasátko
Chodí zmoklá jako... slepice
Drápe jako... kočka
Ten je silný jako... kůň

Doplňování zvuků zvířat

Vzdělávací cíle:

 • Vyjadřovat smysluplně své nápady a myšlenky, improvizovat, porozumět slyšenému
 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Pejsek ......... do daleka
Kráva ........., až to hučí
Slípka ......... na sedláka
Ovce .......... ovčí řečí
Kozlík ........., že je větší,
Kočka ........., sova ......
Prase ........., jen to kvičí
Oslík .......... na oslíka

Procvičování barev a geometrických tvarů hrou – pexeso

Vzdělávací cíle:

 • Seznamování s pravidly
 • Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu
 • Rozvoj předmatematických dovedností

V odkazu lze najít soubory k vytisknutí pexesa, kde si děti mohou procvičit barvy a geometrické tvary.

https://nasedeticky.sk/predskolaci/geometricke-tvary/8886/pexeso-geometricke-tvary-a-farby/

Hudební chvilka

Vzdělávací cíle:

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností, umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

S dětmi si můžete poslechnout známé písničky a poté si je společně zazpívat, do jejich rytmu dále tleskat, pleskat, dupat…

https://www.youtube.com/watch?v=ECVThiZaWJU

https://www.youtube.com/watch?v=06-kc8ajEkQ

https://www.youtube.com/watch?v=FCwnmzQTM7M

Sluchový diktát

Vzdělávací cíle:

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

Děti si připraví papír, lepidlo a obrázky zvířat (menšího formátu). Následně pusťte dětem zvířecí zvuky. Úkolem dětí je nalepit za sebou zvířata tak, jak jste po sobě jdoucí zvuky zvolili.

https://www.youtube.com/watch?v=ndspN0I-QEo

Dětem je možné pustit zvuky zvířat, aby poznaly, které zvíře slyší.

Pracovní listy

Vzdělávací cíle:

 • Hledání řešení, možností, variant
 • Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Odkazy níže na pracovní listy

https://cz.pinterest.com/pin/21110691994083309/

https://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/04/kde-je-moje-mladatko.jpg

https://www.i-creative.cz/wp-content/uploads/2012/04/3-hospodarsla-zvirata.jpg

https://www.napadyproanicku.cz/pracovni-listy-a-sablony/pracovni-listy/590-dokreslovani-domaci-zvirata

https://preschoolplanet.us/animal-matching-worksheet/

Grafomotorická cvičení

Vzdělávací cíle:

 • Ovládat koordinaci ruky a oka
 • Rozvoj grafomotoriky

V níže uvedených odkazech lze využít materiály pro rozvoj grafomotoriky

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/rvp-grafomotoricke-ukoly-kocourka-drapka-1-125/

https://www.vesela-chaloupka.cz/materialy/grafomotoricke-ukoly-kocourka-drapka-2-86/

Výroba hrací kostky a následná hra

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj grafomotoriky
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Po vytištění této předlohy si ji děti vystřihnou, nalepí na tvrdý papír, opět vystřihnou a složí. Následující hra může vypadat tak, že dítě hodí kostkou. Dalším úkolem bude předvěst zvuk zvířete, pojmenovat samce, samici a mládě.

https://cz.pinterest.com/pin/68742557787/

 

Doporučené konstruktivní činnosti

 • Postavit ohradu pro koně
 • Vytvořit z kostek farmu plnou zvířat

Očekávané výstupy

 • Poznat a pojmenovat domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata (znaky, užitek…)
 • Soustředěně poslouchat příběh, děj, pohádku, zachytit hlavní myšlenku, převyprávět děj
 • Zapamatovat si různé zvuky zvířat
 • Rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části složit v celek, složit puzzle)
 • Být citlivý k přírodě, uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 

 

HURÁ DO ŠKOLY!

(Celé téma včetně veškěrých podrobností bylo odesláno rodičům na emailové adresy)
(15.3. - 19.3.2021) 

                     

Milý rodiče, milé děti.

V tomto týdenním bloku se zaměříme na přípravu na základní školu. Brzy nás čeká zápis a tak hlavním cílem tohoto bloku je navodit v dítěti pozitivní pocit ze školy. Tématem nás provede příběh Maxipsa Fíka, který se se školou setkal poprvé stejně jako my, co od září budeme navštěvovat základní školu. Zaměříme se na rozvoj sluchového vnímání a celkovou oblast myšlení a řeči - k tomu nám dopomohou pracovní listy, příběh a básnička. Dále se také zaměříme na rozvoj jemné motoriky, povědomí o environmentální výchově, předmatematických představách a a nezanevřeme ani v hudebně instrumentálních a vokálních dovednostech. 

NABÍDKA KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ + VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

OBLAST VERBÁLNÍ

Záměr:
-rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

-Dětem přečtěte příběh a následně veďte rozhovor, vztahující se k pohádce (Kam si sedla Ája s Fíkem? Jaké číslo se učila Ája s Fíkem psát první hodinu? Byla to hodina matematiky nebo českého jazyka?...). Následně vyberte společně s dětmi jednotlivá slova, která se vyskytly v příběhu a pokuste se vymyslet jednoduché rýmy.

příběh:
Jak už bývá zvykem, každé z dětí musí chodit do školy, a to i v případě, že se brání zuby – nehty. Ale věděli jste, že po světě chodí i pár pejsků, kteří se už také do školy podívali? O jednom takovém pejskovi vám dnes budu vyprávět.
Nedaleko menšího rybníka stál domeček a v něm bydlela malá holčička, která se jmenovala Ája. Bydlela tam i se svými rodiči, avšak to nebylo všechno. Na dvorku před domem stála bouda obřích rozměrů. A víte, kdo v ní žil? Jeden veliký pes jménem Fík.
Ája s Fíkem byli nerozlučná dvojka. Trávili spolu téměř všechen čas. Avšak když Ája musela do školy, vylezla si na Fíkův hřbet a on ji tam odvezl. A odpoledne na ni zase čekal před školou.
Jednoho dne se však Fík rozhodl, že se podívá do školy a třeba se tam naučí číst, psát i počítat. Jakmile zazvonil zvonek, jenž ohlašoval začátek vyučování, Ája se s Fíkem posadila až do úplně poslední lavice ve třídě. Pan učitel si po příchodu do třídy Fíka ihned povšiml. „Čí je to pes?“ Zeptal se nahlas. „Já jsem kamarád tadyhle Áji,“ povídá Fík. Pan učitel nemohl uvěřit, že Fík umí mluvit. S mluvícím psem se ještě dosud nesetkal.
„Dnes se naučíme psát číslo 1,“ pustil se do učení pan učitel. Napsal číslo 1 na tabuli a žáci měli za úkol ho napodobit. Když se pan učitel sklonil nad sešitem, do kterého psal Fík, vykulil oči a povídá: „Čtyři jedničky najednou neumím napsat ani já!“ Fík totiž použil k psaní všechny své čtyři tlapky zároveň.
Hodina matematiky se blížila ke konci a pan učitel vyzval Fíka, nechť přijde k tabuli. „Tááák, Fíku. Kolik je 2 + 2?“ Zeptal se pan učitel. Fík si lehl na podlahu a začal zvedat jednu nohu, druhou nohu, třetí nohu a nakonec tu čtvrtou. „Jedna noha a jedna noha jsou dvě nohy, a další dvě nohy jsou čtyři,“ povídá Fík. Pan učitel Fíka pochválil, protože odpověděl správně. Fík dostal jedničku a zaradoval se. Nakonec ho to ve škole začalo neuvěřitelně bavit, a proto s Ájou chodil do školy celý jeden školní rok. Když dostal na jeho konci vysvědčení, byl na sebe velice pyšný, že to zvládnul a má samé jedničky – stejně jako Ája

Nácvik básně s pohybem:

-Naučte se během týdne básničku spojenou s pohybem (díky gestikulaci je pro děti lépe zapamatovatelná a zároveň tím procvičují spojení jemné a hrubé motoriky, mozek a řeč).

básnička:

Co to moje oči vidí, (rozhlížíme se na všechny strany)

Školou proudí davy lidí. (chůze na místě)

Slavnostně jsou oblečeni (ukazujeme na šaty)

A radostně naladěni. (vytleskáváme)

Holčička se na mě směje, (usmíváme se)

A vypráví, co se děje. (šeptáme)

K zápisu jsem přišla právě (chůze na místě)

a zvládla to všechno hravě. (ukážeme jedničku) 

S maminkou si pohrála,

krásný dárek dostala.

Pak se hezky rozloučila (máváme oběma rukama)

A ve chvilce pryč už byla. (utíkáme v prostoru)

Společně zaveďte diskuzi na témata týkající se školy - co patří do školní aktovky, jaký je ve škole rozdíl mezi přestávkou a hodinou, jakou nutností jsou školní potřeby apod. - diskuzi veďte nad pracovními listy v odkazu níže:

V září budu prvňáčkem | i-creative.cz - Inspirace, návody a nápady pro rodiče, učitele a pro všechny, kteří rádi tvoří. (i-creative.cz)

 

OBLAST PROSTOROVÁ 

Záměr:

-rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

-rozvoj tvořivosti 

-rozvoj koordinace ruky a oka

-rozvoj jemné motoriky 

Výroba aktovky:

Věříme, že spousta z vás má aktovku připravenou už teď, každopádně to nebrání výrobě své školní tašky dle své vlastní kreativity. 

OBLAST HUDEBNÍ  

Záměr:  

-vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností, umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

-rozvoj tvořivosti, jemné motoriky

 

-s dětmi si můžete poslechnout dětské písničky a poté si je společně zazpívat za doprovodu hudebních nástrojů, které si vyrobíte z čehokoliv, co máte doma 

inspirace na hudební nástroje:

                            

písnička:

písnička 2.:

https://www.youtube.com/watch?v=JGwHAPu1X9k

OBLAST PŘÍRODNÍ

Záměr:

-pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

-rozvoj tvořivosti 

-rozvoj jemné motoriky, koordinace ruky a oka 

-společně se zaměříme na výrobu z odpadového materiálu, je dobré dětem opakovat, že ne všechno se musí vyhodit ale spoustu věcí lze využít na výrobu něčeho nového, užitečného - v našem případě stojánek na tužky z ruliček od toaletního papíru, při kterém budeme rozvíjet i tvořivost a jemnou motoriku

   

OBLAST LOGICKO - MATEMATICKÁ 

Záměr:

-osvojování si elementárních číselných a matematických pojmů a jejich symboliky (základní geometrické tvary, množství apod.)

OBLAST TĚLESNĚ - KINESTETICKÁ 

Záměr:

-osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

 

Zavazování tkaniček je jedna z formalit, kterou by dítě nastupující na základní školu mělo zvládat, k naučení této maličkosti Vám pomůže tato říkanka.

Učení zavazování tkaniček na reálné botě nic nepředčí, ovšem lze si vyrobit i papírovou boru dle svých představ.

  

Pohybová hra: 
Záměr:
-rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky (koordinace a rozsah pohybu)

Pomůcky:
-velký kelímek od jogurtu, hudba
-kelímek si položte dnem vzhůru na hlavu a ve chvíli, kdy bude hrát hudba začněte chodit po prostoru (je dobré chodit dokola okolo jedné věci), ve chvíli, kdy hudba přestane hrát, se musíte zastavit

 

ODKAZY:

file:///C:/Users/Skolka3/Desktop/priloha_logickomatematicka.pdf

priloha_verbalni.pdf 

https://cz.pinterest.com/pin/714102084666247635/ 

https://cz.pinterest.com/pin/714102084666247609/ 

https://cz.pinterest.com/pin/714102084666247590/ 

https://cz.pinterest.com/pin/714102084666247577/ 

 

 

 

 

 

ZAŤUKALO JARO

8.3. – 12. 3.

Milí rodiče, milé děti,

věříme, že toto pro všechny nelehké období přečkáme a brzy se zase potkáme v naší školce.

Doufáme, že vám pomůžeme si tuto dobu lehce zpříjemnit a ulehčit, díky činnostem, které jsme si pro vás připravily.

Je tu další týden, v němž se budeme zaobírat dobou, kdy končí moc zimy a přebírá svou vládu jaro, jak nám již příroda v posledních dnech názorně ukazuje.

Zaměříme se na jaro například prostřednictvím pracovních listů, jarního pexesa, tematických básniček a písniček, cvičení a dalších činností a aktivit, které si společně doma můžete užít.

NABÍDKA KONKRÉTNÍCH ČINNOSTÍ + VZDĚLÁVACÍ CÍLE:

Rozhovory a motivace

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • Samostatný slovní projev na určité téma
 • Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky

Otázka „Co je jaro?“ S dětmi můžete vést rozhovory na dané téma JARO. Jak se v tomto období mění příroda, změny venkovní teploty a celkově počasí. Jaké aktivity mohou venku provádět, které v zimě nebyly téměř možné.

Před vyjitím ven se děti mohou také zaměřit na to, do čeho se oblékají. Pozorovat odlišnosti, vzhledem k předešlému zimnímu oblečení…

Při pobytu venku si společně všímejte zahrádek, které se začínají vybarvovat, zelenající se trávy, hřejivých paprsků atd…

Pro zajímavější pobyt venku je možné vytisknout s vzít s sebou tento arch, do kterého děti mohou zaškrtnout splněné cíle

https://cz.pinterest.com/pin/587016132668698248/

Nácvik básně s pohybem

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
 • Uvědomění si vlastního těla
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Hledání řešení, možností, variant
 • Vyjadřovat smysluplně své nápady a myšlenky, improvizovat, porozumět slyšenému
 • Naučit se zpaměti text básně, písně

Tuto tematickou básničku můžete doprovodit pohybem. Vhodné je se s dětmi podívat na to, jak vypadají sněženky a bledule. Vyhledat a rozpoznat rozdíl mezi nimi.

 

Pozdrav Slunci

Vzdělávací cíle:

 • Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 • Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Protažení celého těla a zároveň lze motivovat děti tak, že pozdravíme sluníčko za to, jak nás hřeje a přináší nám jarní květiny a dobrou náladu… Pro správné provedení cviků v odkazech video a popis s obrázky jednotlivých cviků:

https://www.youtube.com/watch?v=Or2EklKxSMs

 http://www.jogaklasterec.cz/index.php?id=2

Jarní pexeso

Vzdělávací cíl:

 • Různorodé společenské hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

Zde dětem můžete vytisknout pexeso, děti ho vystřihnout a společně si jej zahrát

Jarní květinový diktát

Vzdělávací cíl:

 • Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace

Pomůcky: papír = květináč (rozdělený do 3 sloupců, po třech řádcích), papírové barevné jarní květiny, lepidlo

 

Postup: Rodiče dávají pokyny (např. doprostřed nalep zelenou květinu, pod zelenou květinu nalep žlutou květinu…)

Básnička s kreslením

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj vizuomotorické koordinace ruky a oka, rozvoj grafomotoriky

Básnička s kreslením

Nejdřív hůlka vyrostla,
kdo má oči, ten se dívá.
Vždyť na jejím horním konci
čepička se kývá.
A z čepičky – tři slzičky,
Hůlka patří do travičky.
A máme tu za chvilku,
První jarní květinku.

Pracovní listy na uvolnění ruky, procvičení grafomotoriky a rozvoj jemné motoriky:
(pokud nemáte k dipozici tiskárnu, lze překreslit na velký papír a děti budou pouze obtahovat čáru různými barvami – lístky květin, let včeliček,..)

https://cz.pinterest.com/pin/587016132661335794/

https://www.predskolaci.cz/category/pracovni-listy-cinnosti/grafomotoricke

https://cz.pinterest.com/pin/829084612623235844/

Nácvik písně – Jarní valčík

Vzdělávací cíl:

 • Naučit se zpaměti text básně, písně

 

Sázení jarní květiny do květníku

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj jemné motoriky
 • Dodržení správného pracovního postupu

S dětmi si můžete zasít travní semeno či pouze koupit sazeničku a zasadit si ji.

 

https://cz.pinterest.com/pin/351912452376373/

Pohádka O víle Sněžence

Vzdělávací cíle:

 • Rozvoj tvořivosti
 • Manipulační činnosti s pomůckami
 • Ovládat koordinaci ruky a oka
 • Zvládat zacházet s běžnými předměty, sportovní náčiní, hračky, výtvarnými pomůckami a materiály

 

https://www.youtube.com/watch?v=kiIIjtaZfQ8

Výtvarná chvilka – sněženky

 

Výtvarně pracovní chvilka

Pomůcky: Barevný papír (zelený či bílý, který děti mohou namalovat nazeleno), bílé menší papírky ve tvaru čtverců, vodovky, pastelky, voskové tužky, fixy, lepidlo

Postup: Z bílých čtverců vytvoříme květ dle návodu, květy nalepíme a dokreslíme zbytek sněženky

Postup pracovního postupu v odkazu:

https://vytvarkaprodeti.blogspot.com/2015/02/snezenky.html

Pracovní listy

Vzdělávací cíle:

 • Hledání řešení, možností, variant

https://ucimedeti.blogspot.com/2019/02/pracovni-list-jarni-kvetiny.html

https://docplayer.cz/148003-Brezen-1t-prichod-jara-klice-spoj-vzdy-2-stejne-tvary-klicu-a-vybarvi-je-jake-geometricke-tvary-na-klicich-vidis-veronika-baudysova-ing-arch.html

https://cz.pinterest.com/epredskolaci/jaro/

https://cz.pinterest.com/pin/1759287342500276/

https://cz.pinterest.com/pin/433541901618540160/

https://cz.pinterest.com/pin/354869645635979360/

https://cz.pinterest.com/pin/37928821847527545/

https://cz.pinterest.com/pin/618682067540333931/

Očekávané výstupy

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • spolupráce a ochota domluvit se
 • zasadit květiny podle pokynu, orientovat se v prostoru, rozlišit základní barvy a pojmy (pod, nad, vedle, vpravo…)
 • rozvíjení vizuomotorické koordinace ruky a oka
 • Skládat z papíru podle vzoru

 

 1.3. - 5.3. 2021 

Ve zdravém těle zdravý duch

V tomto časovém období se seznámíme s příběhy “O medvědu Peciválovi“ a „O zlém bacilu“. Téma má dětem přiblížit informace o zdravém živtoním stylu ale i celkové fungování našeho těla. Děti by měly mít povědomí o všech částech těla a předškolní děti i o důležitých vnitřních orgánech. Společně můžete v této těžké době dětem přiblížit důležitost celého tohoto tématu. 

Cíle:

· osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

· uvědomění si vlastního těla

· rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

· pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

· rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

· rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

Výstupy:

· koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

· pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

· mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

· chápat slovní vtip a humor

· utvořit jednoduchý rým

· poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

· naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

· vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

 

ŘÍZENÉ ČINNOSTI NABÍDKA SPONTÁNNÍCH ČINNOSTÍ

VERBÁLNÍ

- práce s příběhem “O medvědu Peciválovi” - povídání nad obrázky, řazení podle děje

- logohrátky - pozorování a popis přírodních jevů

- prohlížení knihy, časopisů

- rozhovory nad obrázky

LOGICKO-MATEMATICKÁ

- hádanky

- Určování a počítání geometrických tvarů - Přiřazování věcí - vysvětlení proč?

- Zdravá abeceda 

- práce s pyramidou (pohybová, potravinová)

- magnetická hra, hledání dvojic souvisejících obrázků, logico, skládání pyramidy

- pozorování změny skupenství 

PROSTOROVÁ

 - skládání puzzle 

- skládání kostry z roliček papíru - Lidské tělo

– skládačka - Zdravý x nezdravý talíř

- pexeso

HUDEBNÍ

 - píseň: Hlava ramena …, Mléko, Smetana… (zpěv, pohyb)

píseň Bacil - využití krabiček, dřívek apod. - hduební nástroje

- rytmizace slov (drumbeny)

- poslech písní (Petr Novák, J. Uhlíř, J. Svěrák) 

TĚLESNĚ-KINESTETICKÁ

kutilství. - 3D výrobek z jednorázových rukavic

- překážková dráha

- barevné papíry stříhání

-lepení PH “Ruka sem”

-živá abeceda - jóga - živá písmena - tanec s šátky - využití obručí , prolézacího tunelu

INTERPERSONÁLNÍ

-rozhovory: “tlustý”x hubený – zdravý x nemocný 

- Zdravá pětka 

-procházky

INTRAPERSONÁLNÍ

 - jak vypadá bacil, vir? -úvaha, popis , kresba,

3D výrobek z jednorázových rukavic - kreslení, omalovánka, poslech pohádky

- Pokus s vodou, pepřem a Jarem:

Na mělký talířek nalijeme vodu, na kterou nasypeme z pepřenky pepř (= ŠPÍNA A BACILY), který pokryje hladinu vody. Na jeden prst dáme dítěti Jar (= MÝDLO), tento prst dítě vloží doprostřed talířku à pepř (= ŠPÍNA A BACILY) se odtáhnou díky Jaru (= MÝDLO A ČISTÉ RUCE).

PŘÍRODNÍ

-holistický přístup k životu a zdraví

- výlety do přírody

- procházky v lese

- pozorování změn v zahrádkách, na řece…

- hra s přírodninami

MOTIVAČNÍ PŘÍBĚH:

Pohádka: O Medvědu Peciválovi

Jde o pohádku s otevřeným koncem, kdy děti dostávají prostor pro slovní vyjádření již získaných zkušeností, pro logické uvažování nad situací v pohádce, ale i pro svou fantazii.


Byl jednou jeden medvěd a tomu říkali Pecivál. Doopravdy se jmenoval Brumla, ale proto, že byl velký lenoch, zvířátka mu začala říkat Pecivál. Od rána do večera se povaloval ve svém pelechu, ládoval se medem a jinými lahůdkami a ještě ke všemu měl pořád špatnou náladu. Nerad se stýkal s ostatními zvířátky z lesa a už vůbec se nerad zapojoval při jakýkoliv hrách a aktivitách. A tak celý den projedl, prospal a neustále byl nevrlý. Postupně kynul a kynul, až z něj byl opravdu mohutný medvěd. Čím více ležel, tím méně měl do čehokoli chuť. Ze začátku to byl celkem pohodlný způsob života, jenže ejhle - najednou mu jeho lenost začala brát. Tu se ráno probudil a začalo ho tuze bolet bříško. Pomyslel si, že má asi hlad, stěží se zvedl a šel najít ve spíži nějaký další med. Celý ho spořádal, ale nepomohlo to. Co víc, udělalo se mu ještě hůř. Braly ho křeče a nevěděl, co má učinit. Zavolal si tedy na pomoc zajíce. Zajícovi se moc nechtělo, po tom co byl na něj týden předtím medvěd nepříjemný, když ho přišel navštívit, ale zželelo se mu Brumly a zavolal na pomoc doktora. Doktor Sova urychleně přiletěl a začal vyšetřovat. ,,Hm, hm, je to jasné," řekl doktor.

Následná otevřená diskuze na téma - jak předcházet nemocem, co děláme pro své zdraví (oblečení, strava, sport, pravidelná návštěva lékaře), kdo nám pomůže, když jsme nemocní

Čistota - půl zdraví
Ve vaně to tolik pění,
že mě ani vidět není.
Mamka o mně ale ví -
pokaždé mě objeví.

Není na světě bylina, aby na něco nebyla
Na nemoci, lidé zlatí,
bylinky i dneska platí.
Z hrnku voní černý bez -
bídná chřipko, jen se třes.

V zdravém těle zdraví duch
Cvičím, protože mě baví
mít dost síly a být zdravý.
Naopak být churavý -
to mě vůbec nebaví.

Veselá mysl - půl zdraví
Ráda si hraju, ráda cvičím
a netrápím se vůbec ničím.
Směju se každé hlouposti,
jsem zkrátka smíšek od kosti.

ČINNOSTI:

a) zdravá abeceda 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 


ODKAZY NA ČINNOSTI:

https://cz.pinterest.com/pin/555068722831761888/feedback/?invite_code=206cca5a24f44d36b53f304d69d25af9&sender_id=555068860231932684

https://cz.pinterest.com/pin/555068722831717956/feedback/?invite_code=ca92a05ea13e481088382e6ecc383721&sender_id=555068860231932684

https://cz.pinterest.com/pin/555068722831717928/feedback/?invite_code=25cfe6713fcc4951b7e3692e821996d0&sender_id=555068860231932684

https://cz.pinterest.com/pin/555068722822584946/feedback/?invite_code=626314cc6d83421d9f1f008730844a6a&sender_id=555068860231932684

ODKAZY NA POHÁDKY O BACILECH:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/1105-pohadka-o-cerne-berte

https://www.televizeseznam.cz/video/mach-a-sebestova/kropacek-ma-anginu-64010321