Aktuality

Pohádka v MŠ

Vážení rodiče, 

dne 23.5.2023 nás čeká v naší mateřské škole pohádka O Plaváčkovi. Cena představení je 60Kč a bude stržena z on-line pokladny. 

Besídky ke Dni matek

Vážení rodiče, 

srdečně Vás zveme na květnové besídky k oslavě svátku všech maminek, které proběhnou od 16.00 hodin na jednotlivých třídách ve dnech:

10.5.2023 třída Rumcajs a Manka

16.5.2023 třída Bob a Bobek

17.5.2023 třída Pařezová chaloupka

18.5.2023 třída Rákosníček

18.5.2023 třída Ferda mravenec

22.5.2023 třída Víla Amálka

23.5.2023 třída Krtek

24.5.2023 třída Maková panenka a Motýl Emanuel

25.5.2023 třída Včelí medvídci

Těšíme se na Vás. 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024

Zápis do MŠ Planá nad Lužnicí 2023/2024 

Zápis

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily.

Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy budete moci využít elektronického předzápisu, který pro Vás v současné době připravujeme. 

Na odkazu pro elektronický předzápis si bude stačit vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se do ní, nebo kliknutím na odkaz přejít přímo na informační stránku naší MŠ (odkaz bude vložen na webu MŠ v sekci Aktuality s názvem "elektronický předzápis").

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem.

Konkrétní odkaz k elektronickému předzápisu naleznete na stránkách MŠ v měsíci dubnu.

Elektronický předzápis bude v MŠ Planá nad Lužnicí probíhat od 3. 4. do 2. 5. 2023.

Osobní předání bude organizováno pomocí rezervačního systému (web MŠ, sekce elektronický předzápis) nebo po telefonické domluvě.

Zápis s předáním osobní formou se uskuteční ve dnech 3. 5. a 4. 5. 2023 od 8:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 16:30 hod.

Informace o doručení žádosti a případně dalších dokumentů:

Předání žádosti a potřebných dokumentů proběhne jedním z těchto způsobů:

 • do datové schránky MŠ
 • osobním podáním ve škole dne: 3. 5. – 4. 5. 2023 od 8:00 hod do 12:00 hod a od 14:00 hod do 16:30 hod.

Pokud si chcete vše připravit již teď, využijte našich formulářů ke stažení:

Zde:

Vyjádření lékaře

Žádost k předškolnímu vzdělávání

Přihláška ke stravování

Kritéria k přijetí do MŠ 

 Další dokumenty, které budete potřebovat v den řádného zápisu:

 • Rodný list dítěte
 • Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho zákonným zástupcem, např. opatrovník)
 • Kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami)
 • Doložení řádného očkování viz. formulář vyjádření lékaře

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká pouze dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhly do 31. 8. 2023 pěti let.

Průběh přijímacího řízení:

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Po ukončení přijetí žádostí tedy 4. května 2023 bude zahájeno správní řízení.

S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného pod registračními čísly právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. Termín obdržíte v den zápisu.

Bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na webových stránkách školy sekce „Aktuality“ a na vstupních dveřích MŠ.

 • Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte poštou).
 • Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku. Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy. 

Pravidelně připravujeme v měsíci červnu první společnou schůzku, která vyžaduje Vaši účast. Dochází zde k předání potřebných dokumentů, bez níž není možné zahájit docházku do MŠ. O termínu Vás budeme informovat v den řádného zápisu.

Jako malý dárek Vám pro děti zasíláme obrázkové portfolio.

Co by mělo vaše dítě umět, aby se ve školce cítilo dobře a dokázalo v ní samostatně fungovat?

Obrázkové portfolio si stáhněte  zde .

Komunikace s rodiči je pro nás velmi důležitá! V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat! 

Využijte k tomu následující možnosti:

email: msplananluz@seznam.cz

telefon:

Ředitelka MŠ: Mgr. Kateřina Burgstallerová tel. 731 677 214

Zástupkyně ředitelky: Bc. Simona Cimburková tel. 604 906 222

 Těšíme se na Vás v MŠ Planá nad Lužnicí.

 

Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání:

Pro děti, které do 31. srpna 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2023 předškolní vzdělávání povinné.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
 • po dobu 4 souvislých hodin denně,
 • začátek povinné doby je ve školním řádu stanoveno od 8:00 hod.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy písemně s uvedením důvodů absence.

 Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 1.  individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 2.  vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 3.  vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Individuální vzdělávání dítěte – Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy, informace poskytne ředitel konkrétní školy.

  

Kontakt:

adresa: ČSLA 515, 391 11 Planá nad Lužnicí

telefon: +420 731 677 214

            +420 604 906 222 

email: msplananluz@seznam.cz

datová schránka: 7w4kw2h

web: www.msplananl.cz

ředitelka MŠ Mgr. Kateřina Burgstallerová

tel. 731 677 214

 

 

My v tom Jihočechy nenecháme

My v tom Jihočechy nenecháme - grantový program Jihočeského kraje

PODPORA RODIN S DĚTMI OD 3 LET DO DOVRŠENÍ 19 LET ZAMĚŘENÁ NA ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

 • Příjem žádostí probíhá od 15. 9. 2022 až do 16. 12. 2022 - administraci na škole zajišťuje Bc. Jitka Macková, DiS., msplanamackova(@)seznam.cz, tel. 732 113 640.
  • Podporovány budou děti s trvalým pobytem v Jihočeském kraji žijící ve společné domácnosti, v níž je:

   • pobírána dávka "Přídavek na dítě" (alespoň v některém měsíci roku 2022) nebo

   • pobírána dávka "Příspěvek na bydlení" (v prvním nebo druhém čtvrtletí roku 2022) nebo

   • čistý měsíční příjem připadající na člena domácnosti je ve výši maximálně 13 000 Kč včetně; do příjmů jsou započítávány příjmy z výdělečné činnosti (příjmy ze závislé činnosti včetně DPP nebo DPČ), OSVČ, výsluhový příspěvek, příjmy z dávek nemocenského pojištění (např. peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, nemocenská), rodičovský příspěvek, skutečné obdržené výživné, příjem z pronájmu, příjem z kapitálového majteku, podpora v nezaměstnanosti či v rámci rekvalifikace, případně starobní, vdovský/vdovecký, sirotčí či invalidní důchod. aj.). 

   • Veškeré podrobné informace k Programu podá rodičům regionální pracoviště Úřadu práce.

 • Podporované aktivity v rámci školy:
  • školní stravování
  • předškolní vzdělávání
 • Maximální podpora je 4.000,- Kč
 • Příspěvek bude vyplácen zpětně

 

Informace pro rodiče

Dítě do mateřské školy potřebuje:

 

 

 • Přezůvky (pevnou obuv)

 • Oblečení do třídy a na pobyt venku

 • Náhradní spodní prádlo

 • Náhradní tričko, tepláky

 • Pyžamo

 • Sáček na věci do šatny

 • Pláštěnku

 • Ložní prádlo dostanou děti v MŠ

  Bližší informace dostanete přímo na třídách u paní učitelky nebo na informační nástěnce v šatně.

  Hygienické potřeby - během měsíce září

  Papírové kapesníky

  Tekuté mýdlo

  Toaletní papír

   

  (Na nástěnce dostanete vždy informaci o tom, že se ložní prádlo mění. Je potřeba ho co nejdříve přinést čisté zpět)

         

      Důležité dokumenty, které rodič odevzdá před nástupem svého dítěte do MŠ: (netýká se dětí, které již mateřskou školu navštěvovaly v loňském školní roce)

 • Evidenční list dítěte, vyjádření lékaře

 • Vyplněné stravné a školné

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

DIGITALIZUJEME ŠKOLU REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních kompetencí a na prevenci digitální propasti.

 

 

 

                                 

 

 

 

Zapojení do projektu OPVVV - Šablony III

Cesta ke kompetencím pro život - Šablony III

Školní pokladna - registrace

Vážení rodiče,

aktuální informace budou zveřejněny v posledním týdnu měsíce srpna 2022.

Pro správu předplatného školních akcí používá naše škola program Školní program - pokladna ( skolniprogram.cz/login). Návod na registraci do tohoto programu najdete pod odkazem "registrace". Pro letošní rok je vybírána záloha ve výši 500,- Kč.  Pohyb peněž a jejich využití můžete kontrolovat ve výše zmíněném programu. 

V případě dotazů můžete kontaktovat paní Jitku Mackovou v době od 11,00 do 12,00 hodin na tel. čísle 732 113 640.

Děkujeme - Mateřská škola Pohádka

návod na registraci - registrace

 

Desatero pro rodiče

Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky

10 dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky

 

 1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídejte s dítětem, které do školky už chodí (mělo by tam ale chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků). Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“ apod.
 2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
 3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod. 
 4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce i odpoledne“.
 5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
 6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
 7. Plňte své sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
 8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
 9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane.  Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny nebo kupte nějakou drobnost. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
 10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod. 

 Autor: PhDr. Simona Hoskovcová