Notičky

Charakteristika:

Program doplňkové činnosti dětského sboru Notičky je svým obsahem přizpůsoben dětem ve věku 4–7 let.  Do dětského sboru dochází 28 dětí, pod vedením p. uč. Kateřiny Burgstallerové a p. uč. Hanky Vlkové. Je rozdělen na dvě skupiny pro děti ve věku od 4 až 5 let a skupiny pro děti od 5 až 7 let. Tato doplňková aktivita probíhá vždy v odpoledních hodinách jednou týdně. 

Děti se zde učí naslouchat a rozumět textu, vnímat náladu a charakter písniček, na které reagují pohybem, hrou na tělo, instrumentální nástroje. Snažíme se u dětí probudit kladný vztah k hudbě, radost z vlastního zpěvu a společných hudebních aktivit.

Záměry:

 • Budeme si osvojovat zásady našeho společného soužití, komunikace, vytvoříme si společná pravidla a budeme se je snažit dodržovat
 • Povedeme děti ke vzájemné spolupráci, respektovat jeden druhého, k samostatnému rozhodování a odpovědnosti, k ohleduplnosti, k vědomí, že každý má zde své místo, má práva i povinnosti
 • Podpoříme rozvoj tvořivosti, fantazie a snahu dětí hudebními, řečovými činnostmi vyjádřit své pocity a nálady bez zábran a ostychu, vyjádřit své potřeby
 • Podpoříme systematický rozvoj řeči intenzivním prováděním preventivní logopedické péče
 • Budeme u dětí rozvíjet schopnost spolupodílet se na činnostech a spolupracovat
 • Dělat radost sobě i druhým
 • Procvičovat paměť
 • Budeme děti učit hodnotit své pokroky
 • Rozvoj kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání ve vztahu k hudbě

Očekávané výstupy:

 • Učit se nová slova a aktivně je používat
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Spolupracovat s ostatními
 • Vnímat a rozlišovat pomocí smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny)
 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 • Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku textu písničky)
 • Záměrně se soustředit na činnosti a udržet pozornost
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání)
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné
 • Zachovávat správné držení těla
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti, vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je vybavovat

Vzdělávací nabídka:

 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • Námětové hry a činnosti
 • Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 • Aktivity podporující sbližování dětí
 • Tvůrčí činnosti slovesné, hudební, hudebně pohybové, podporující tvořivost a nápaditost dětí
 • Hry a činnosti záměrné k poznávání a rozlišování zvuků
 • Smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti
 • Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • Hry na tělo
 • Hry na instrumentální nástroje
 • Poslech živé i reprodukované hudby
 • Pohybová improvizace

 

Jméno pedagogů:

Hana Vlková, absolventka kurzů:

Instrumentální doprovody písní, Písnička v HV, HV v MŠ, Sborový zpěv v MŠ, Písnička jako cesta k poznávání světa, Hudba a zvířátka

Kateřina Burgstallerová, absolventka kurzů:

Učíme děti zpívat v mateřské škole a základní škole, Hudební výchova v MŠ-nové inspirace