Podmínky vzdělávání

Základní podmínky jsou přímo vymezeny legislativou (zákony, vyhlášky, prováděcí právní předpisy) v platném znění. Další konkrétní podmínky vzdělávání na naší mateřské škole přímo ovlivňují a podmiňují kvalitu  poskytovaného vzdělávání. Součástí jsou dílčí záměry, které bychom chtěli dle možností prováděcích plánů naplnit, abychom postupně dosáhli optimálního stavu pro vlastní vzdělávací proces.

 

1.Materiální podmínky

Prostory a prostorové uspořádání je po přestavbě na velmi dobré úrovni a plně umožňuje skupinové i individuální činnosti, plně vyhovuje všem hygienickým a bezpečnostním předpisům.

Velkou předností je samostatná třída pro výtvarné činnosti, kterou mohou starší děti využívat denně, neboť navazuje na jejich třídy.

Ve většině tříd je již nábytek plně vyhovující potřebám dětí – splňuje antropometrické požadavky, je zdravotně nezávadný, bezpečný, dostačující počtu dětí ve třídě, dobře dostupný, přehledný, estetický. Útulnost tříd zvyšuje barevné vymalování interiérů a dřevěné poschoďové domečky. V jedné třídě starších dětí je dokonce nainstalováno multifunkční tělovýchovné zařízení, jehož součástí je horolezecká stěna, a dětem je tak umožněno maximální pohybové vyžití. K pohybovým aktivitám v rámci doplňkové činnosti využíváme i tělocvičnu základní školy.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky je v MŠ v optimálním množství díky pravidelnému obměňování a doplňování. Vše je převážně umístěno tak, aby se děti mohly obsloužit samy.

Veškeré interiéry jsou vyzdobeny pracemi a výrobky dětí, a to individuelními i skupinovými, v hojném zastoupení jsou i keramické výrobky, neboť naše mateřská škola má i vlastní keramickou pec.

Sborovna školy slouží jako zázemí pro personál školy ke stravování, pro pedagogické pracovníky pak je vybavena výpočetní technikou v podobě 2 počítačů, z nichž jeden je připojen na internet, dále pak kopírkou. Jsou zde uloženy didaktické pomůcky a odborná i metodická literatura, která je opět díky pravidelnému doplňování a obměňování plně dostačující.

Součástí budovy je školní jídelna, jejíž vybavení a zařízení je průběžně doplňováno a obnovováno tak, aby splňovalo všechny hygienické a bezpečnostní normy.

MŠ obklopuje zahrada, jejíž dominantou je zeleň v podobě vzrostlých dubů, bříz a jehličnanů, a její příjemný ráz dotvářejí dřevěné průlezky. Protože již není možné další rozšíření zahrady, využíváme i multifunkční hřiště vedle mateřské školy, které je novým moderním sportovištěm ve městě. Snažíme se tak zajišťovat dostatečné pohybové vyžití všem dětem, ne vždy však plně využíváme přírodní prostředí, které je nám dostupné.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy a jsou soustavně udržovány ve velmi dobré kvalitě.

Záměry:

- pokračovat podle potřeby v postupném obměňování vybavení a zařízení tříd

- zřídit další pískoviště na zahradě MŠ, zajistit výměnu písku a zakrytí pískovišť

- snažit se o maximální využívání dostupných přírodních lokalit

- více využívat třídu pro výtvarné činnosti během dne

- zvýšit využívání všech pomůcek, hraček, náčiní, materiálu a doplňků

- zvýšit využívání sborovny a jejího vybavení a zařízení ke zkvalitňování své práce

- postupně obnovit matrace pro odpočinek starších dětí a lépe vyřešit uložení polštářů a dek

- náhradní řešení vjíždění matek s kočárky až do šaten – ničí se zařízení MŠ a nejsou tak zcela dodrženy požadavky bezpečnostní, protipožární a hygienické – náhradní řešení je možno vidět ve změně přístupové cesty do budovy zahradou s vybudováním přístřešku proti dešti, toto řešení závisí na finančních prostředcích zřizovatele.

 

2.Organizace

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do mateřské školy dle svých potřeb. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na okamžitý stav počasí (náledí, mráz pod -10°C, silný vítr, inverze apod.)

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně doplňkových aktivit. Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání.

Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí, je nepřípustné děti ke spánku nutit. Odpočinek trvá minimálně 30 minut denně, dítě si může přinést z domova svoji hračku.

Počty dětí na třídách se snažíme v souladu s platnou legislativou a ekonomickým zajištěním udržovat trvale na nižší hranici. Velkým kladem jsou u nás 4 studiové třídy mladších dětí, do kterých je zapisováno do každé vždy 15 dětí, v další třídě mladších dětí je zapsáno 20 dětí. Tyto počty jsou ideální pro osobnostní přístupu k dítěti a naplňování Rámcového vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Tímto způsobem organizace se co nejvíce snažíme uspokojovat individuální potřeby dětí, ale organizace práce je náročná v požadavcích na pracovníky školy. Spojování tříd maximálně omezujeme, nenadálé i předem známé změny v organizaci řešíme operativně tak, aby byly i ve výjimečných situacích  vždy dodrženy limity dané zákonem, a to pedagogické, bezpečnostní i hygienické.   

Záměry:

- počet předškolních dětí na třídách se snažit držet do 25 dětí

- dodržovat dostatečně dlouhou dobu pobytu dětí venku – bezdůvodně nezkracovat

- dávat dětem dostatek času a prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dostatečně dlouho rozvíjet, vracet se k ní a podle vlastní vůle dokončit

- uspořádáním tříd se snažit nabídnout dětem více soukromí a intimity – vytváření koutků pro činnosti i relaxaci, zvláště pak na třídách, kde je více než 20 dětí

- vytvořením námětových koutků rozvíjet aktivitu a experimentování dětí.

 

3.Personální a pedagogické zajištění

V mateřské škole pracuje 18 pedagogů, 4 asistenti pedagoga a 1 školní asistent.

Všichni pedagogové se stále sebevzdělávají, maximálně využívají nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT.

Jejich vzdělávání je cílené a tematicky zaměřené, vychází z evaluační činnosti ředitelky školy, potřeb realizace kvalitní vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogů.

Ředitelka maximálně podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj současné společnosti.

Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu, je vítána a maximálně podpořena. Specializace jednotlivých pedagogů je využita ve prospěch doplňkových programů.

Rozvrh přímé pedagogické práce všech pracovnic je řešen tak, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče s ohledem na dobu, kdy je v MŠ přítomno nejvíce dětí (od 7.00 do 15.00).

Všechny záměry a cíle jsou realizovány vlastním pedagogickým týmem za spolupráce s PPP.

Všechny pracovnice usilují o prohlubování své kvalifikace, ze strany ředitelství mají maximální podporu, nejsou však vytvořeny dobré podmínky pro možnost zajištění optimálního chodu školy v době jejich nepřítomnosti z důvodů nedostatku finančních prostředků pro řešení nadúvazkových hodin a finančních prostředků na DVPP.

Záměry:

- úzkou spoluprací se zřizovatelem podpořit možnosti dalšího vzdělávání pedagogů v zájmu dalšího zkvalitňování předškolního školství.

 

4.Psychosociální podmínky

Naším cílem je, aby se děti v MŠ cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Důležité je pro nás zabezpečení co nejpřirozenější adaptace dětí s ohledem na individuální zvláštnosti. Pedagogové upřednostňují nenásilné, přirozené a citlivé jednání, navozují situace klidu a pohody, bez spěchu a chvatu. Respektujeme potřeby dětí, rovnocenné postavení, volnost dětí je vytvářena nezbytnou mírou omezení společnou domluvou pravidel na třídě (spolupráce dětí i pedagogů při tvorbě, nápady dětí, srozumitelnost), s jejichž pomocí děti učíme pravidlům soužití. Ve třídách spoluvytváříme kamarádské společenství, kde je dětem dobře a jsou zde rády. Uvědomujeme si důležitost spolupráce pedagog - pedagog, pedagog - dítě.

Snažíme se o to, aby učitelka byla pro děti „čitelná“, aby její chování bylo pro děti pochopitelné, není vhodné nepředpokládaně měnit pravidla a zásady v režimu dne. Vedeme děti k aktivní spoluúčasti a samostatnému rozhodování. Používáme efektivních způsobů komunikace. Děti jsou dostatečně oceňovány a konkrétní projevy dětí jsou vyhodnocovány, používáme zpětnou vazbu a zaměřujeme se na to, abychom nepoužívali pochvaly a odsudky jako projev autoritativního přístupu. Je vyloučeno manipulování s dítětem, jejich zbytečné organizování, podporování nezdravé soutěživosti, jakákoli komunikace s dítětem, kterou pociťuje jako násilí, je nepřípustná.

Ve vztazích mezi dospělými a dětmi sledujeme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu.

Záměry:

- v rámci adaptačního procesu i běžného života MŠ se více otevřít rodičům – metoda otevřených dveří

 - pedagogický styl a způsob vedení dětí založit výhradně na podpoře, sympatiích, přímé, vstřícné, empatické a naslouchající komunikaci pedagoga

- důsledně se vyvarovat negativních komentářů, odsudků, ale i paušálních pochval

- s dětmi komunikovat  hlavně tzv. z očí do očí (fyziologické snížení komunikace)

- grafické znázorňování pravidel – piktogramy

- více se zaměřit na neformální vztahy dětí a příznivě ovlivňovat prosociální vztahy

 

5.Spolupráce s veřejností

Již tradicí se stala spolupráce s Domem s pečovatelskou službou v našem městě. Záměrem nás všech je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě ke stáří, porozumění a předávání radosti. Společná setkání jsou doplňkem integrovaných bloků a jsou začleněna do doplňkového  programu školy na daný školní rok, který je přílohou ŠVP.

Záměry:

- zkvalitnění spolupráce s místními organizacemi (knihovnou, mateřským centrem,..)

- rozšířit spolupráci s jinými organizacemi a sdruženími (hasiči, policie, …).

 

6.Spolupráce se ZŠ

Společně se ZŠ se snažíme vytvářet nové možnosti vzájemného poznání, formy, jak naši předškoláci mohou nahlédnout do prostor školy s učitelkami naší MŠ, také spolu s rodiči ještě před zápisem do 1.tříd.

V měsíci lednu spolupořádáme společné besedy pro rodiče a pedagogy MŠ a ZŠ. Osvědčila se nám spolupráce v oblasti předávání zkušeností se zaváděním RVP do škol.

Daří se nám plánovat společné akce a aktivity na celý školní rok, tento plán je operativně obměňován a doplňován.

Snažíme se co nejvíce komunikovat o naší práci, předávat co nejvíce informací, a tím posilovat návaznost ZŠ a MŠ.

Dobrý start do základní školy:

V rámci zkvalitňování předškolního vzdělávání v naší MŠ začínáme pracovat s Metodou dobrého startu (MDS). Je to metoda pro předškolní děti a pro děti s odloženou školní docházkou,  může se využívat také v prvním ročníku ZŠ.  

Vývoj i experimentální ověřování probíhá v řadě evropských zemí. Současná česká verze (1998), upravená PhDr. Janou Swierkoszovou, v sobě spojuje nejen teoretická východiska, ale i dlouholeté poradenské zkušenosti autorky. Ta také osobně proškoluje pedagogy, kteří pak s touto metodou mohou pracovat.

Program MDS je všestranný, u dětí s dobrou vývojovou úrovní harmonizuje spojení psychiky s motorikou, u dětí s odchylkou psychomotorického vývoje pozitivně ovlivňuje nepravidelně se rozvíjející funkce. Rozvíjí řeč, vnímání, grafomotoriku, slouží k nácviku jednotlivých písmen abecedy. Vše probíhá pomocí hry a dítě si ani neuvědomuje, že nacvičuje jednotlivé tahy písmena. Slouží k nastartování triálu- psaní, čtení, počítání. Tím, že u dětí rozvíjí sluchové a zrakové vnímání, prostorovou orientaci, rytmus, řeč a grafomotoriku, předchází u dětí možné dyslexii, dysgrafii a dysortografii.

MDS tvoří 25 lekcí, z nichž každá je postavena na lidové písni, která v různých podobách prolíná celou lekcí. Rytmu, melodii, slovům písně, odpovídající pohybová, řečová a grafomotorická cvičení.

Struktura lekce je členěna do sedmi částí:

  • Zahájení- vytvoření přátelské atmosféry
  • Posílení jazykových verbálních i neverbálních dovedností. Děti se seznamují s textem písně
  • Specifická cvičení zaměřená na stimulaci zrakové, sluchové percepce, prostorové a pravolevé orientace
  • Pohybová cvičení, nácvik soustředění
  • Píseň spojená s pohybem (s využitím míčků, stuh, polštářků)
  • Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem
  • Závěr. Děti jsou podněcovány k samostatnému hodnocení jednotlivých činností, podpora rozvoje sebehodnocení.

 Záměry:

- spolupráci neustále zkvalitňovat a obohacovat o nové prvky

- snažit se sjednotit v posuzování školní zralosti v rámci „dobrého startu“ – posuzovat objektivně v zájmu dítěte.

 

7.Spolupráce se zřizovatelem

ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit děti pro jejich dobrý budoucí život v naší společnosti. Vzhledem k tomu, že vytvoření vhodných podmínek pro tento náročný proces je nezbytné, snažíme se o co nejlepší spolupráci se zřizovatelem.

Na spolupráci se podílejí i děti formou dárečků a přáníček k různým svátkům v roce. Staráme se o vyzdobování prostor MěÚ dětskými pracemi a výstavou prací. Na vernisáži této výstavy se v prostorách obřadní síně MěÚ prezentujeme vlastním vystoupením.

 Záměry:

- informovat radu města, případně zastupitele o záměrech naší školy

- na konci kalendářního roku pozvat radu města a případně zastupitele do naší školy, aby mohli bezprostředně posoudit účelnost vynaložených finančních prostředků a požadavky pro další období, a tak zajistit optimální  stav majetku města.

 

8.Spoluúčast rodičů

Naším záměrem je navázat úzkou spolupráci s rodinou. Již při přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání mají rodiče možnost blíže se seznámit s prostorami mateřské školy, prostřednictvím informačního zpravodaje získat základní povědomí o průběhu dne v naší mateřské škole a seznámit se s ŠVP.

Naší snahou je navázat vztah založený na oboustranné důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě spolupracovat. Tato spolupráce je funkční pouze na základě partnerství.

Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době adaptačního procesu, naši spolupráci zahájíme vždy na začátku školního roku informativní schůzkou. Poté následují další společné akce a aktivity, které jsou doplňkovým programem jednotlivých integrovaných bloků.

Rodiče se spolupodílí na analýze školy, jsou tak tedy spolupracovníky při zkvalitňování ŠVP.

 Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů či připomínek jak anonymně (využívání schránky na připomínky), tak prostřednictvím přímého kontaktu s ředitelkou školy i pedagogů. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet na řešení vzniklých problémů.

Naší snahou je co největší informovanost rodičů o rozvoji a pokrocích jejich dětí, proto vytváříme maximální prostor pro individuální konzultace podle potřeby rodičů.

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Záměry:

- hledat nové formy spolupráce s rodiči

- vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce

- zajistit dostatečnou informovanost o dění mateřské školy, o RVP PV, o ŠVP, o TVP.

 

9.Řízení mateřské školy

Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

Ředitelka vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni mají spolurozhodující hlas, všichni se podílí na dění v mateřské škole.

Tvorba ŠVP je výsledkem práce celého týmu, vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů.

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy, tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce.

Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pravidelně jsou zařazovány pedagogické rady 1x měsíčně, operativní předávání informací může probíhat denně při společném stolování ve sborovně. Informační systém funguje i vně školy (pravidelné zprávy o činnosti v Plánském zpravodaji, www stránky, apod.)

Na spolupráci s rodiči se opět podílí všichni zaměstnanci větší či menší měrou, dle záměru plánovaných akcí.

Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy, ZŠ, DPS, PPP a dalšími místními institucemi.

Záměry:

- větší informovaností v oblasti práva a právních předpisů přispět k pochopení v souvislostech

- vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění ŠVP

- vést k uvědomění, že k naplnění podmínek je nutností zájem a snaha každého pracovníka samostatně, dále pak i všech pracovníků dohromady

- vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom, jak se bude dítě v MŠ cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na jeho vzdělávání podílejí.

 

10.Životospráva

Modernizace vybavení kuchyně vede k zvyšování kvality v přípravě pokrmů s dodržením zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů. Dětem je tak podávána plnohodnotná a vyvážená strava se zachováním vhodné skladby jídelníčku, mají stále dostatek tekutin s ohledem na individuelní potřeby a aktuální roční období.

Provozní řád školy nastavuje interval mezi podáváním jednotlivých jídel. Tím je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, zároveň však umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.

Děti se spolupodílejí na přípravě k stolování. Nesmějí být do jídla nuceny, mají možnost ovlivnit množství a do určité míry i skladbu jídla.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen po krátkém odpočinku klidový program v podobě doplňkových programů a klidových činností. Donucování dětí ke spánku na lůžku je nepřípustné.

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Záměry:

- vést děti, aby stolování vnímaly také jako společenský akt

- naučit děti zdravému stolování, které je součástí zdravého životního stylu

- plně využívat délku pobytu dětí venku všemi pedagogy a dětem tak poskytnout dostatek prostoru pro pohyb

- snažit se více činností přenést ven – na zahradu, hřiště, do přírody

- vypracovat dílčí projekt k podpoře zdravého stravování, které je součástí zdravého životního  stylu, a napomoci tak stanovit cíle a záměry v oblasti stravování.